ส่องคุณภาพบริการอนามัย ร.ร. เวชภัณฑ์ไม่มาตรฐาน-ไม่มีความรู้-ผู้บริหารไม่สน-งบไม่มี แม้ไทยมีการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กวัยเรียนผ่านโครงการอนามัยโรงเรียน โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิกับโรงเรียน แต่มีงานศึกษาจาก 9 โรงเรียนพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมองว่าครูอนามัย มีหน้าที่ 'ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง-หาเหา-ตรวจเล็บ' เท่านั้น ส่วนครูอนามัยส่วนใหญ่เป็นครูที่บรรจุใหม่ ขาดความรู้-ประสบการณ์การให้บริการสุขภาพแก่นักเรียน ไม่มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ เครื่องมือที่ใช้ตรวจสุขภาพนักเรียนไม่ได้รับการสอบเทียบมาตรฐานด้วยวิธีที่ถูกต้อง งบประมาณจากภาครัฐไม่เพียงพอ ขาดการจัดการที่เป็นระบบและขาดการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
เสนอสร้างช่องทางลับให้แรงงานต่างชาติร้องเรียน-จ่ายค่าจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์ งานวิจัยร่วมของ ‘โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ’ (UNDP) และ ‘องค์การแรงงานระหว่างประเทศ’ (ILO) เปรียบเทียบชีวิตความเป็นอยู่ 'แรงงานย้ายถิ่นจดทะเบียนกับไม่ได้จดทะเบียน' พบแรงงานไม่ได้จดทะเบียนลำบากกว่าอย่างเห็นได้ชัด แรงงานจดทะเบียนส่งเงินกลับบ้านสูงกว่า 2 เท่า แนะควรมีช่องทางที่เป็นความลับให้แรงงานข้ามชาติร้องเรียนได้ ส่วนงานวิจัยอุตสาหกรรมประมงไทยเสนอยกเลิกค่าธรรมเนียมและตั้งตู้ ATM ในบริเวณท่าเรือประมง-เพิ่มภาษาเวียดนามในตู้ ATM-บังคับใช้กฎหมายให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์ ขจัดปัญหาการจ่ายค่าจ้างไม่เป็นธรรม การยึดเงินค่าจ้าง การยึดเอกสาร และการจ่ายเงินล่วงหน้า