ชวนอ่านคู่มือ 'เพศวิถีศึกษาสำหรับเยาวชน' จาก UNESCO เปิดคู่มือ 'แนวปฏิบัติสากลทางวิชาการ เรื่องเพศวิถีศึกษา โดยใช้แนวทางที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน (ฉบับปรับปรุง)' ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เพื่อส่งเสริมแบบแผนการเรียนรู้เกี่ยวกับเพศและความสัมพันธ์ในเชิงบวก คำนึงถึงประโยชน์ของเยาวชนเป็นสำคัญ หวังเป็นเกราะป้องกันเด็กและเยาวชนเปราะบางจากการถูกแสวงหาประโยชน์และจากผลเสียอื่น ๆ TCIJ ชวนอ่านในประเด็น ‘เพศวิถีศึกษาคืออะไร, สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของเด็กและเยาวชน, ความจำเป็นเฉพาะเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์และประเด็นอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อเด็กและเยาวชนที่เป็นประชากรกลุ่มย่อย’