ศิลปะแห่งการต่อต้าน : ปลุกความหวัง เล่าความจริง ผ่านกิจกรรมรณรงค์ทางการเมืองภาคประชาชน ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปและอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ ส่งผลให้รูปแบบกิจกรรมรณรงค์ทางการเมืองของประชาชนมีความหลากหลายมากขึ้น นักกิจกรรมจึงต้องปรับกลยุทธ์ในการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆ ที่ยึดโยงกับศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อชี้ให้เห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องในชีวิตประจำวัน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิต การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเป็นสิ่งที่ควรกระทำ รายงานพิเศษชิ้นนี้ชวนอ่านนานาทัศนะของนักกิจกรรมและนักสื่อสารมวลชนต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ พร้อมชี้แนะแนวทางการใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือต่อสู้ทางความคิด