สตง.ตรวจโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีฯ ของ พม. พบยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด สตง.เผยผลการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 เป็นเงิน 532.11 ล้านบาท พบ "ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด-ผู้สำเร็จการฝึกอบรมส่วนใหญ่ยังไม่สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้อย่างมั่นคง-การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะอาชีพของหน่วยงานระดับพื้นที่ยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน"