แนะเร่งพัฒนา 'ทักษะแรงงาน' ท่ามกลาง 'การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและ COVID-19' เสวนา ‘แนวทางการขับเคลื่อนตลาดแรงงานไทยเพื่อก้าวผ่านยุค COVID-19 : การปรับตัวของแรงงานทุกกลุ่มทุกช่วงวัยเพื่อความก้าวหน้า มั่นคงและยั่งยืน’ ชี้ COVID-19 ให้บทเรียนว่าในยามเกิดวิกฤตกลุ่มแรงงานนอกระบบมีความเปราะบาง ทุกภาคส่วนควรเร่งพัฒนา-ออกแบบระบบสวัสดิการสังคมที่ยืดหยุ่นให้ครอบคลุมแก่ประชาชนทุกกลุ่ม ควรเร่งกระบวนการพัฒนาทักษะแรงงานกำลังคนในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและ COVID-19 อย่างขนานใหญ่เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของประเทศ รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างระบบการศึกษาที่ผลิตกำลังคนให้สอดคล้องก้าวทันกับความต้องการของตลาดแรงงานไทยที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
E85 ฤาเป็นอีกหนึ่งความล้มเหลวพลังงานทางเลือกไทย? ปี 2562 ไทยมีสัดส่วนการใช้ ‘แก๊สโซฮอล์ E85’ แค่ 4% ของกลุ่มเบนซินทั้งหมด คาดจะยกเลิกการส่งเสริมภายในปี 2564 เคยมีงานศึกษาชี้ว่าการส่งเสริม E85 ของไทยยังไม่เหมาะสม เพราะแนวทางที่เป็นธรรมในราคาเอทานอลยังไม่ชัดเจน พลังงานที่ใช้ในการผลิตก็ยังไม่มีการศึกษาเชิงประจักษ์ และนโยบายส่งเสริมไบโอดีเซล-เอทานอล ไม่บูรณาการกัน ด้านนักวิชาการเห็นว่าส่วนต่างราคายังไม่จูงใจ อัตราการใช้สิ้นเปลืองกว่า หาปั้มเติมยาก ชี้ภาครัฐไม่ควรส่งเสริมน้ำมันที่ต้องอุดหนุนมากอย่าง E85 ล่าสุดต้นปี 2563 ปตท. ทยอยเปลี่ยนหัวจ่าย E85 ที่มียอดขายน้อย มาเป็น B10 แทน แต่ย้ำยังไม่เลิกขาย