หวั่นอาชีพ‘แม่บ้านผ่านแอปฯ’ ก.ม.แรงงานไม่คุ้มครอง ตีความยาก‘ลูกจ้าง-นายจ้าง’ จากงานศึกษาเรื่อง 'แพลตฟอร์มอีโคโนมีและผลกระทบต่อแรงงานในภาคบริการ: กรณีศึกษาในประเทศไทย' พบว่า คนทำงานแม่บ้านที่ใช้แพลตฟอร์มในการจับคู่กับผู้ใช้บริการผ่านแอปพลิเคชั่นสมาร์ทโฟนและอินเตอร์เน็ต แม้จะทำให้พวกเขาเลือกทำงานได้ยืดหยุ่นมากขึ้น และเจ้าของแพลตฟอร์มมีการฝึกอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้ แต่ขณะเดียวกันก็มีช่องว่างที่ไม่สามารถตีความสถานะ 'ลูกจ้าง-นายจ้าง' ได้อย่างชัดเจน ส่งผลต่อการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายแรงงาน รวมทั้งรายได้และความมั่นคงที่ยังต่ำ ที่มาภาพประกอบ: Pixaline (CC0)