รื้อปัญหา 'ครู' ระบบเหลื่อมล้ำ-ล้าหลัง ค่าจ้างรัฐสูง-เอกชนต่ำ เกษียณเยอะ งานหนัก ไม่อิสระฯ 1 ต.ค. 2561 ที่ผ่านมา ครูโรงเรียนรัฐเกษียณอายุราชการกว่า 20,000 คน หวั่นขาดแคลนเพราะบางโรงเรียนบรรจุข้าราชการไม่ได้ ขณะที่ครูโรงเรียนเอกชน-อาชีวะได้รับเงินเดือนต่ำ สวนทางกับครูโรงเรียนรัฐ ครูระบุอุปสรรคสำคัญคือ ภาระหนักนอกเหนืองานสอน-ครูมีไม่พอ-ขาดอิสระในการจัดการเรียนการสอน ส่วนเยาวชนย้ำต้องปฏิรูปฝ่ายแนะแนว ด้านรายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษาฯ ของ สนช. ชี้ระบบผลิตครูไทยมีปัญหา ไม่สอดคล้องกับระบบโรงเรียน ไม่สอดคล้องกับความต้องการ