ส.ค. 63 ผู้ประกันตน 'ว่างงาน-ถูกเลิกจ้าง' สถิติใหม่สูงสุดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ส.ค. 2563 ผู้ประกันตนว่างงาน 435,010 คน สูงเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 136.05% เลิกจ้าง 220,324 คน สูงเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 768.44% นอกจากนี้ทั้งการว่างงานและเลิกจ้างยังสูงสุดเป็นสถิติใหม่ต่อเนื่อง และวิกฤตต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 - นักเศรษฐศาสตร์เตือนตัวเลขการว่างงานของไทย อาจจะเพิ่มขึ้นก้าวกระโดดจาก 2% ไปที่ 7.4% - ครม.เห็นชอบเงินอุดหนุนจ้างงาน นร.-นศ.จบใหม่ 2.6 แสนคน 50% เป็นเวลา 12 เดือน แยกตามวุฒิไม่เกิน 7,500 บาท/เดือน/คน ในระยะเวลา 12 เดือนตั้งแต่ 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564 กรอบวงเงินไม่เกิน 19,462 ล้านบาท
เปิดรายละเอียด MOU สำรองน้ำเฉพาะกิจฤดูฝนปี 2563 พื้นที่ EEC ‘การประปา-ภาคอุตสาหกรรม-บริษัท East Water-ตัวแทนภาคเกษตรกร’ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ‘สำรองน้ำเฉพาะกิจฤดูฝนปี 2563 (ก.ย-ต.ค. 2563) พื้นที่ EEC’ ต้องไม่ระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำปะแกต ลงมาอย่างเด็ดขาด ยกเว้นกรณีพร่องน้ำรับฝนที่คาดการณ์จะตกทำให้น้ำล้นอ่างฯ เกินควบคุม - น้ำเหนือฝายทดน้ำในคลองวังโตนด ต้องเต็มทุกฝาย โดยเฉพาะที่ฝายวังใหม่ระดับน้ำต้องไม่น้อยกว่า +16.00 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง หากมีระดับต่ำกว่าต้องหยุดการสูบน้ำทันที - ทั้งนี้ตามแผนจัดหาน้ำให้ EEC ปี 2569 จะใช้น้ำเพิ่มขึ้น 781 ล้านลบ.ม. ปี 2579 1,000 ล้านลบ.ม.
คณะทำงานศึกษาสัญญาโฮปเวลล์ ค้านรัฐจ่ายค่าเสียหาย เหตุพบพิรุธหลายประเด็น คณะทำงานศึกษาสัญญาโฮปเวลล์ชุดของผู้แทนราษฎร ค้านรัฐจ่ายค่าเสียหายให้ ‘บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด’ เหตุพบพิรุธบ่งชี้ว่ามีการทุจริตประพฤติมิชอบของผู้เกี่ยวข้องมาตั้งแต่ต้นจนปัจจุบัน อาทิ ‘การเปลี่ยนแปลงเหตุบอกเลิกสัญญาตามมติ ครม. 20 ม.ค. 2541 เอื้อประโยชน์ให้เกิดการฟ้องร้อง - การดำเนินการในชั้นอนุญาโตตุลาการมีพิรุธน่าสงสัยสมควรที่จะต้องสืบสวนสอบ - เรียกร้องคืนจากรัฐ 14,700 ล้านบาท อนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ชำระคืน 9,000 ล้านบาทนั้น แต่เงินตามหลักฐานใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องเพียงประมาณ 1,732 ล้านบาท - ข้อพิพาทกรณีโฮปเวลล์นี้ อาจเป็นกระบวนการและแผนการฉ้อฉลเพื่อให้ได้เงินจากภาครัฐโดยมิชอบ’
จับตาจัดสรรกองทุนอนุรักษ์พลังงาน 63 ตั้งคำถามเอื้อ 'พ่อค้าโซลาร์สูบน้ำ-ทุนการเมือง' หรือไม่? สื่อด้านพลังงาน Energy News Center เผยเครือข่ายอาสาสมัครพลังงาน (อสพน.) และวิสาหกิจพลังงานชุมชนที่ผิดหวังไม่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานปี 2563 วิจารณ์โครงการที่ผ่านการอนุมัติที่ส่วนใหญ่เป็นโครงการโซลาร์โฮม สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ล้วนไม่คุ้มค่า นำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ ตั้งงบสูงกว่าราคากลาง ตั้งคำถามเอื้อพ่อค้าและทุนการเมืองหรือไม่? รวมทั้งอาจจะก่อปัญหาขยะพิษในอนาคต ในขณะที่ผู้ใช้น้ำมันกลายเป็นผู้รับภาระ