จับตา: สถานการณ์ COVID-19 ประจำสัปดาห์ 5-11 เม.ย. 2020

กองบรรณาธิการ TCIJ 12 เม.ย. 2563 | อ่านแล้ว 3870 ครั้ง


 

รวบรวมสถานการณ์ COVID-19 ประจำสัปดาห์ 5-11 เม.ย. 2020 โดย TCIJ ... ณ วันที่ 11 เม.ย. 2020 เวลา 20.00 น. มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก รวม 207 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 1 นครรัฐ เรือ Diamond Princess เรือ Grands Princess และเรือ MS Zaandam จำนวน 1,703,816 ราย มีอาการรุนแรง 49,843 ราย เสียชีวิต 102,892 ราย โดยประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยยืนยัน 10 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 503,177 ราย สเปน 158,273 ราย อิตาลี147,577 ราย ฝรั่งเศส 124,869 ราย เยอรมนี 122,171 ราย จีน 82,999 ราย (รวม ฮ่องกง 1,001ราย มาเก๊า 45 ราย) สหราชอาณาจักร 73,758 ราย อิหร่าน 68,192 ราย ตุรกี 47,029 ราย และเบลเยี่ยม 26,667 ราย ส่วนประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 2,518 ราย เสียชีวิตสะสม 35 ราย และรักษาหายสะสม 1,135 ราย

5 เม.ย. 2563


มหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมกำหนดมาตรการและดูแลประชาชน กรณีการยกระดับปฏิบัติการยับยั้ง COVID-19 เตรียมพื้นที่รองรับการกักกันตัวของจังหวัด (Local Quarantine)-ชี้แจงประชาชนอยู่ในที่พำนัก ไม่เคลื่อนย้าย/เดินทาง-วางมาตรการควบคุมการกักตุนสินค้า-วางแผนจัดระบบการขนส่งสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภค | แฟ้มภาพสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 102 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,169 คน เสียชีวิตเพิ่ม 3 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 23 คน รักษาหาย 62 คน รักษาหายสะสม 674 คน
- กระทรวงมหาดไทย สั่งการทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมกำหนดมาตรการและดูแลประชาชนหาก ศบค.ยกระดับปฏิบัติการยับยั้ง COVID-19 1.จัดเตรียมพื้นที่รองรับการกักกันตัวของจังหวัด (Local Quarantine) ให้มีความพร้อม โดยสามารถพิจารณาใช้พื้นที่ของภาคเอกชนได้ ทั้งในด้านการจัดทำเป็นสถานที่กักกันตัว โรงพยาบาลสนาม คลังเก็บอาหาร เครื่องดื่ม จุดรับบริจาค จุดประชาสัมพันธ์ให้ข่าว รวมทั้งกำหนดผู้ให้ข่าวที่ชัดเจน 2. ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนและทุกภาคส่วน ถึงความจำเป็นในการปฏิบัติการเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ประชาชนอยู่ในที่พำนัก ไม่เคลื่อนย้าย เดินทาง อีกทั้งมอบหมายภารกิจหน้าที่แก่ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ถึงภารกิจและแนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนกำหนดแผนเผชิญเหตุและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติให้มีความเข้าใจร่วมกัน 3. วางมาตรการควบคุมการกักตุนสินค้า โดยเชิญประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด 4. วางแผนจัดระบบการขนส่งสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน มีการกำหนดจุดบริการอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อดูแลประชาชนถึงระดับหมู่บ้าน ชุมชนให้ชัดเจน และกำหนดในแผนปฏิบัติการ
- ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สำนักงานจ่ายค่าตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment :PPE) สำหรับบุคลากรห้องปฏิบัติการ ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกินครั้งละ 3,000 บาท ให้แก่ผู้ประกันตนหรือสถานพยาบาล สำหรับผู้ประกันตนที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อ COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุข และไม่ได้เป็นผู้รับสิทธิจากหน่วยงานภาครัฐอื่น
- ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีโครงการที่จะรับบริจาคพลาสมาจากผู้ที่หายจากโรคติดเชื้อ COVID-19 แล้ว ช่วยยับยั้งไม่ให้ปอดอักเสบรุนแรง และประโยชน์ในการใช้รักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการรุนแรง โดยผู้ประสงค์จะบริจาค พลาสมา ต้องเป็นผู้ป่วยที่หาย ไม่มีอาการ ออกจากโรงพยาบาลกักตัวที่บ้านครบ 14 วัน และแข็งแรงดีแล้ว จึงจะสามารถมาบริจาคพลาสมาได้
- ท่าอากาศยานดอนเมือง ประกาศปรับเวลาการเปิดให้บริการ และมาตรการในการจำกัดช่องทางเข้า - ออกภายในอาคารผู้โดยสาร ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ดังนี้อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 เปิดให้บริการ เวลา 06.00 น. – 20.30 น.
- องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จะเพิ่มรถโดยสารเที่ยวสุดท้ายประมาณ 2 – 3 คัน หรือตามความเหมาะสมในแต่ละเส้นทางและเพิ่มความถี่ในการปล่อยรถโดยสารดังกล่าว ให้มีระยะห่างกันไม่เกิน 3 – 5 นาทีต่อคัน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ผู้ใช้บริการหนาแน่นในช่วงเวลาการเดินรถเที่ยวสุดท้าย ก่อนถึงเวลาเคอร์ฟิว โดยจะปล่อยรถโดยสารคันสุดท้าย จากท่าปลายทาง ในเวลาประมาณ 20.00 น. พร้อมทั้งติดป้ายหน้ารถโดยสารก่อนคันสุดท้าย ข้อความ “รถก่อนคันสุดท้าย” และติดป้ายหน้ารถโดยสารคันสุดท้าย ข้อความ “รถคันสุดท้าย” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบ
- ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ แจ้งว่าตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. 2563 ธนาคารทุกแห่ง พร้อมให้บริการกลับสู่การบริการปกติ พร้อมบริการเปิดบัญชี ผูกพร้อมเพย์ที่สาขา โดยจำกัดจำนวนลูกค้าที่จะเปิดในแต่ละวัน เพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัวช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
- กทม. เผยเตรียมตั้งศูนย์ Local Quarantine 700 ห้อง เฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ ย้ำดำเนินการตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก ไม่กระทบชุมชนโดยรอบ
- จ.พิจิตร สั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคติดต่ออันตรายเพิ่ม คือวัดหลวงพ่อเงิน วัดพระนอนพระพุทธไสยาสน์ วัดสุขุมาราม และให้ปิดร้านอาหาร เครื่องดื่มทุกประเภท เว้นแต่การจำหน่ายให้กับลูกค้าที่นำกลับไปปริโภคที่บ้าน พร้อมทั้งให้งดการจัดกิจกรรมรวมคนเกินกว่า 20 คน ยกเว้นแต่การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค นอกจากนี้ ยังออกคำสั่ง ให้ขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประธานชุมชน งดรับบุคคลต่างพื้นที่เข้ามาพักอาศัย ในเขตหมู่บ้าน ชุมชน ที่รับผิดชอบเป็นการชั่วคราวและแจ้งประชาสัมพันธ์ให้แจ้งญาติพี่น้อง ที่ปัจจุบันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างท้องที่ งดเดินทางเข้าออก ในหมู่บ้านและชุมชน เป็นการชั่วคราวตั้งแต่บัดนี้ ไปจนวันที่ 30 เม.ย. 2563
- จ.ราชบุรี สั่งปิดสถานที่ชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 5 - 30 เม.ย. 2563 ได้แก่ร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าปลีกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ให้เปิดบริการตั้งแต่เวลา 04.00 น. - 22.00 น. โดยงดให้บริการพื้นที่นั่งหรือยืน รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มภายในร้าน และปิดสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน รวมถึงสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กพิการ
- จ.อุดรธานี สั่งปิดโรงแรม ภัตตาคารท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีสวนสาธารณะทุกแห่ง ศูนย์บริการด้านทะเบียนรถและใบอนุญาตขับรถ คำชะโนด วัดป่าภูก้อน ทะเลบัวแดงอ่างน้ำพาน จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563
- จ.สงขลา ได้ออกคำสั่งปิดจังหวัดห้ามบุคคลเดินทางเข้าออกข้ามเขตพื้นที่ จ.สงขลา ทั้งทางบกและทางน้ำ ยกเว้นบางกรณี เช่น การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าการเกษตร อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ รถฉุกเฉิน รถพยาบาล เป็นต้น มีผลตั้งแต่วันที่ 6-30 เม.ย. 2563
- จ.เชียงราย ออกประกาศระงับใช้เส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง จ.เชียงราย – เชียงใหม่ จ.เชียงราย – พะเยา ที่เป็นเส้นทางสายรองเชื่อมเขตติดต่อระหว่างอำเภอใกล้เคียงเริ่มตั้งแต่วันที่ 9-30 เม.ย. 2563 หรือจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ นอกจากนี้สั่งการให้ทุกอำเภอทุกท้องถิ่น หมู่บ้าน ตั้งด่านตรวจคัดกรองผู้ที่สัญจรไปมาระหว่างอำเภอ ชุมชน หมู่บ้าน
- สหรัฐฯ ยังหนัก มียอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทะลุ 310,000 คน และมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 8,400 คน โดยมีรัฐนิวยอร์กเป็นศูนย์กลาง มียอดผู้ติดเชื้อกว่า 110,000 คน | ผู้ว่าการรัฐโอไฮโอ เรียกร้องให้ประชาชนสวมหน้ากากผ้าในที่สาธารณะและมีการจัดระบบ Telehealth เพื่อเน้นให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิต ซึ่งมีผู้ให้คำปรึกษาเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่สามารถให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่ต้องออกจากบ้าน
- สเปน ขยายระยะเวลาการล็อกดาวน์เนื่องจากโรคติดเชื้อ COVID-19 หลังจากประกาศภาวะฉุกเฉิน 15 วันทั่วประเทศเป็นครั้งแรกในวันที่ 14 มี.ค. โดยการห้ามมิให้ผู้คนออกจากบ้านยกเว้นกรณีจำเป็น เช่น การซื้ออาหารหรือการรักษาพยาบาล ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 11 เม.ย. นี้ โดยจะขยายออกไปจนถึงวันเสาร์ที่ 25 เม.ย. ในเวลาเที่ยงคืน
- คาซัคสถาน กำลังเร่งก่อสร้างโรงพยาบาล 3 แห่ง ในเมืองนูร์-ซุลตัน เมืองอัลมาตีและเมืองชิมเคนต์รับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 คาดว่าจะเริ่มรับผู้ป่วยชุดแรกได้ในอีก 3-4 สัปดาห์ข้างหน้านี้
- อินโดนีเซีย กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียสั่งให้ประชาชนสวมหน้ากากผ้าเมื่อออกไปข้างนอก เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 มีจำนวนเพิ่มขึ้น
- สิงคโปร์ ติดเชื้อเพิ่มวันเดียวพุ่งกว่า 60% สั่งแรงงานต่างชาติ 20,000 คน กักตัวในที่พัก 2 แห่งเป็นเวลา 14 วัน

6 เม.ย. 2020


บุคลากรทางการแพทย์ในออสเตรเลียที่กำลังทำงานแนวหน้ารับมือกับโรคติดเชื้อ COVID 2019 ร้องเรียนว่าพวกเขาขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นอย่างหน้ากาก N95 แต่กลับเห็นคนทั่วไปสวมเดินถนน | ที่มาภาพ: สำนักข่าวไทย

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 51 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,220 คน เสียชีวิตเพิ่ม 3 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 26 คน รักษาหาย 119 คน รักษาหายสะสม 793 คน
- สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ขยายเวลาห้ามทุกสายการบิน บินเข้าไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 7 เม.ย. 2563 เวลา 00.01 น. ถึง 18 เม.ย. 2563 เวลา 23.59 น.
- ในหลวง-พระราชินี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกฯ เข้าเฝ้าฯ ถวายรายงานสถานการณ์ COVID-19 และรับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ทรงพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 ในไทย
- จ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกข้อบังคับศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเฝ้าระวังให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยขอให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง หากฝ่าฝืนถูกปรับไม่เกิน 20,000 บาท
- จ.สุราษฎร์ธานี ประกาศห้ามเดินทางเข้าพื้นที่เทศบาลนครเกาะสมุย อ.เกาะสมุย เว้นแต่มีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐก่อนการเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง มาแสดงว่าปลอดการติดเชื้อ COVID-19 ยกเว้นการขนส่งสินค้าที่จำเป็น
- จ.แม่ฮ่องสอน น่าน ตาก ตราด ภูเก็ต สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ประกาศห้าม ประชาชนเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ระหว่างจังหวัด ยกเว้นได้ รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นกรณีไป และปิดจังหวัดทั้งหมด 9 จังหวัด เว้นแต่การรักษาพยาบาล การป้องกันโรค การขนส่งสินค้าจำเป็น
- ตลาดสี่มุมเมือง ได้ปรับเวลาการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร จากเดิม 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 4.00 – 22.00 น. ของทุกวัน และรถที่บรรทุกส่งสินค้าทางการเกษตรในช่วงเวลา 22.00 น. ถึง 4.00 น.ของวันรุ่งขึ้นให้ขออนุญาตเดินทางออกนอกเคหะสถานจากที่ว่าการอำเภอที่เป็นต้นทางของการขนส่งสินค้า
- สหรัฐฯ ติดเชื้อพุ่งเกิน 320,000 ราย หรือ 1 ใน 4 ของผู้ติดเชื้อทั่วโลก | มีการผลักดันให้ใช้ยาต้านมาลาเรียไฮดรอกซีที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์อีกครั้ง
- สิงคโปร์ ให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปเก็บใบเสร็จรับเงินค่าโดยสารรถแท็กซี่เป็นเวลา 1 เดือนเพื่อความสะดวกในการติดตาม หากผู้โดยสารหรือคนขับรถแท็กซี่ติดเชื้อ COVID 2019 โดยจะเริ่มในวันที่ 5 เม.ย. 2020
- ฮ่องกง มีนโยบายเพิ่มค่าตอบแทนให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับ สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ชุดตรวจหาเชื้อ COVID 2019 พัฒนาห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลของรัฐ จัดหาชุด PPE และระดมบุคลากรในการเฝ้าระวังเพื่อให้มั่นใจว่าโรงพยาบาลรัฐมีทรัพยากรและเจ้าหน้าที่ที่เพียงพอในการรับมือกับการระบาดได้ทันท่วงทีรวมทั้งมีการติดตั้งระบบแจ้งเตือนประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยส่งข้อความไปยังผู้ใช้โทรศัพท์มือถือทุกคน
- ประเทศญี่ปุ่น ให้หญิงตั้งครรภ์หรือผู้ที่กังวลเรื่องการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID 2019 ปฏิบัติตามมาตรการทางสุขภาพเบื้องต้นของกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง หลีกเลี่ยงการป่วยเป็นหวัดและโรคปอดบวม เนื่องจากมีรายงานที่ระบุอัตราความรุนแรงหรือการเสียชีวิตโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์
- เกาหลีใต้ ประกาศบทลงโทษสำหรับการละเมิดการกักกันตนเองภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันโรคติดต่อมีโทษจำคุกสูงสุด 1 ปี ปรับไม่เกิน 10 ล้านวอน เนื่องจากพบผู่ป่วยยืนยันที่ตรวจพบเชื้อ COVID 2019 ที่ไม่แสดงอาการเป็นจำนวนมาก และสั่งกักกันชาวต่างชาติเป็นเวลา 2 สัปดาห์มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2020
- ออสเตรเลีย บุคลากรทางการแพทย์ในออสเตรเลียที่กำลังทำงานแนวหน้ารับมือกับโรคติดเชื้อ COVID 2019 ร้องเรียนว่าพวกเขาขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นอย่างหน้ากาก N95 แต่กลับเห็นคนทั่วไปสวมเดินถนน

7 เม.ย. 2020


สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองขยายเวลาชาวต่างชาติอาศัยในไทยถึง 30 เม.ย. 2563 ไม่ต้องรายงานตัว-ต่อวีซ่า | ที่มาภาพ: สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 38 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,258 คน เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 27 คน รักษาหาย 31 คน รักษาหายสะสม 824 คน
- นายกรัฐมนตรี ประกาศให้โรคติดเชื้อ COVID-19 เป็นวาระแห่งชาติ สั่งจัดทำ พ.ร.บ.จัดโอนงบประมาณ ปี2563 มาเติมในงบกลางมากขึ้น สำหรับธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่ได้เป็นการกู้แต่เป็นการบริหารด้านการเงินการคลัง ซึ่งมีวงเงินประมาณเก้าแสนล้านบาท และออก พ.ร.ก.เงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทใช้ในการเยียวยา ฟื้นฟูในระบบเศรษฐกิจ และอีกส่วนสามารถปรับโอนไปมาได
- สธ. ปรับเกณฑ์สอบสวนโรคหรือ PUI กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ตรวจหา COVID-19 ฟรี
- สธ. รายงานถึงการนำโรงแรมมาใช้เป็นโรงพยาบาลสนามว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการโรงแรมสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก แต่ต้องผ่านประเมินมาตรฐานและการอนุมัติเรื่องบุคลากรทางการแพทย์จากกรมการแพทย์ก่อน โดยในพื้นที่กรุงเทพฯ มีโรงแรมที่มีความพร้อมและผ่านการประเมินแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรมปริ๊นซ์ตัน ขนาด 270 ห้องพัก รับผู้ติดเชื้อมาดูแลแล้วประมาณ 50 ราย และโรงแรมเดอะพาลาสโซขนาด 439 ห้องพัก
- ครม. มีมติเห็นชอบเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จาก 16 พ.ค. 2563 เป็น 1 ก.ค. 2563
- ครม. มีมติขยายจ่ายเงินเยียวยาผู้ที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com จากเดิม คนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เพิ่มเป็นจ่ายให้ คนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ เม.ย. – ก.ย. 2563
- ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการค่าไฟฟ้าฟรี บ้านอยู่อาศัย มิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ ใช้ไฟฟรีไม่เกินเดือนละ 90 หน่วย ตั้งแต่ เม.ย. – มิ.ย. 2563 และขยายเวลาการชำระค่าไฟฟ้าออกไป 6 เดือน รอบบิลเดือน เม.ย.- มิ.ย. 2563
- ครม. อนุมัติงบกลาง 801 ล้านบาท จัดซื้อหน้ากากอนามัยแจกประชาชนกลุ่มเสี่ยง กระจายสู่ทุกจังหวัดอย่างเหมาะสม ทั่วถึงภายในเดือน เม.ย.-ต.ค. 2563
- ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 7 เม.ย. 2563 มีผลบังคับใช้ถึง 30 เม.ย. 2563 สำหรับชาวต่างด้าวหรือนักท่องเที่ยวดังกล่าวซึ่งมีตัวเลขกว่าหลักล้านคน ที่พบว่าวีซ่ากำลังจะหมดอายุ และไม่สามารถกลับประเทศตัวเองได้ อีกทั้งชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยและเดินทางออกนอกประเทศ และไม่สามารถเดินทางกลับเข้าไทยได้ภายใน 1 ปี เนื่องจากสายการบินถูกระงับ หรือมีมาตรการปิดประเทศในบางประเทศ โดยกลุ่มต่างด้าวดังกล่าว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.ชาวต่างด้าวที่อยู่ในไทยแล้วเดินทางออกไปไม่ได้เนื่องจากมี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งถือวีซ่าอายุ 1 ปี และใกล้จะครบกำหนด กลุ่มที่ 2 คือ ต่างด้าวหรือนักท่องเที่ยวที่อยู่นอกประเทศแล้วเข้าไทยไม่ได้ กลุ่มสุดท้าย คือต่างด้าวตามชายแดน ที่เดินทางด้วยบอร์ดเดอร์พาสมีอายุ 3-7 วัน แต่เมื่อครบกำหนดก็ออกไม่ได้
- ผู้บัญชาการทหารบก มีการบูรณาการใช้สารวัตรทหารโดยการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน โดยให้ทำการฝึกอบรมก่อนออกปฏิบัติงานจังหวัด สำหรับกองกำลังชายแดนที่มีการตั้งด่านอยู่แล้วให้ใช้กำลังพลที่บรรจุ ส่วนการตั้งด่านตรวจโรคติดเชื้อ COVID-19 ขอให้ใช้กำลังในแถวที่ 2 คือใช้กำลังพลในส่วนสนับสนุนการรบใน อัตราส่วน 2:1 คือกำลังพลนายทหาร,นายสิบ 2 ส่วน พลทหาร 1 ส่วนนอกจากนี้ขอให้กองทัพภาคที่ 1 ส่งรายชื่อกำลังพล เหล่าแพทย์ ที่มีอายุไม่เกิน 50 ปี เพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติหากได้รับการร้องขอในการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข
- จ. แพร่ ประกาศปิดจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 10-17 เม.ย. 2563 โดยห้ามเข้า-ออกเดินทางข้ามจังหวัด เว้นแต่ได้ขออนุญาต และมีใบแจ้งกิจตามเส้นทางหลักที่กำหนด โดยจะแจ้งรายละเอียดเส้นทางหลัก ที่สามารถเข้าออกได้อีกครั้ง
- WHO เรียกร้องให้นานาประเทศเพิ่มตำแหน่งงานด้านการพยาบาล อย่างน้อย 6 ล้าน ตำแหน่งภายในปี 2030 เพื่อให้สอดคล้องกับการคาดการณ์เรื่องภาวะการขาดแคลนพยาบาลทั่วโลก หลังจากที่พยาบาลทั่วโลกต้องรับมือการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
- สิงคโปร์ สั่งปิดเมืองทั่วประเทศจนถึงวันที่ 4 พ.ค. 2020 ถือเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของประเทศ สถานที่ทำงาน รวมถึงศูนย์การค้าจะปิดทำการ ส่วนโรงเรียนและมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนไปสอนออนไลน์
- อินโดนีเซีย อนุมัติคำขอของทางการกรุงจาการ์ตาในการเพิ่มมาตรการจำกัดกิจกรรมทางสังคมในเขตนครหลวง ศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
- เกาหลีใต้ กระทรวงสาธารณสุขออกมาตรการให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไปจำนวน 98,000 คน โดยการสอบถามอาการทางโทรศัพท์ซึ่งเน้นย้ำการปฏิบัติตนเองในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและสามารถปฏิบัติตนเองได้ถูกต้อง พร้อมให้บริการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไป และครัวเรือนของคู่สามีภรรยาของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 โดยการกักตัว 14 วันพร้อมตรวจสอบอาการไข้ไอ เสมหะ หนาวสั่น เจ็บคอ หายใจลำบาก อ่อนเพลีย และเบื่ออาหาร
- เนปาล ขยายเวลาปิดประเทศออกไปอีก 1 สัปดาห์ จากเดิมสิ้นสุดวันนี้ (7 เม.ย.) หลังพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มเป็น 9 คน
- สหรัฐฯ ยังคงเผชิญกับการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของเชื้อ COVID-19 ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตถึง 1,150 คนภายในวันเดียว ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเกินกว่า 10,000 คนแล้ว
- ฝรั่งเศส เข้มงวดมาตรการปิดเมืองในกรุงปารีสด้วยการห้ามประชาชนออกกำลังกายนอกบ้านระหว่างเวลา 10.00-19.00 น. หวังควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19
- ฟินแลนด์ ขยายและเข้มงวดมาตรการปิดพรมแดนเข้าออกประเทศไปจนถึงวันที่ 13 พ.ค. 2020 เพื่อควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19 ทั้งนี้ข้อมูล ณ วันที่ 7 เม.ย. 2020 ฟินแลนด์มีผู้ติดเชื้อ 2,176 คน เสียชีวิต 27 คน ขณะที่สวีเดนมีผู้ป่วย 7,206 คน เสียชีวิต 477 คน ทั้งนี้ฟินแลนด์ สวีเดน และนอร์เวย์ไม่ตรวจหนังสือเดินทางระหว่างกันมาตั้งแต่ปี 1952 และไม่เข้มงวดการเดินทางข้ามพรมแดนเพื่อไปทำงานจนเป็นธรรมเนียมไปแล้ว
- เวียดนาม บริจาคหน้ากากอนามัยให้แก่ประเทศต่างๆ เพื่อช่วยควบคุมและป้องกันการระบาดของ COVID-19 ทั่วโลก ซึ่งผู้รับบริจาคล่าสุดคือตัวแทนจากประเทศร่ำรวยในยุโรป โดยเวียดนามได้มอบหน้ากากอนามัย 500,000 ชิ้นให้แก่เอกอัครราชทูตจาก 5 ประเทศในยุโรปซึ่งรวมถึงเยอรมนี

8 เม.ย. 2020


ที่นิวยอร์ก มีผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 มากกว่า 4,000 คน ซึ่งมากกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุวินาศกรรม 9/11 ไปแล้ว | ที่มาภาพประกอบ: MSNBC

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 111 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,369 คน เสียชีวิตเพิ่ม 3 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 30 คน รักษาหาย 64 คน รักษาหายสะสม 888 คน
- สปสช. ระบุคนไทยทุกคน เบิกจ่ายค่าตรวจคัดกรอง COVID-19 ได้ 540 บาทต่อครั้ง และเบิกค่าตรวจแล็บยืนยันการติดเชื้อได้ 3,000 บาทต่อครั้ง ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง
- ก.วัฒนธรรม ออกประกาศห้ามจัดงานสงกรานต์ทุกระดับ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 โดยมีแนวทางปฏิบัติเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ดังนี้ งดเว้นจัดงานสงกรานต์ทุกระดับงดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา งดเว้นรดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่ทุกกรณีงดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มากหรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
- จ.ชลบุรี ผู้ว่าราชการในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ เห็นชอบให้ปิดเมืองพัทยาอย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา 14.00 น. ของวันที่ 9 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป เป็นเวลา 21 วัน โดยปิดทางเข้า - ออกเมืองพัทยา เหลือ 5 จุด พร้อมตั้งจุดตรวจคุมเข้มคนเข้า - ออก ทั้งยานพาหนะและบุคคล หากไม่ได้อยู่อาศัยหรือทำงาน มีเหตุจำเป็นในพัทยาจะไม่ให้เข้าออกจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
- จ.บึงกาฬ เป็นจังหวัดเดียวในภาคอีสาน ที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 มีประกาศมาตรการปิดเมือง ห้ามบุคคลใดเดินทางเข้า-ออก ในเขตพื้นที่เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค การควบคุมป้องกันโรค การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตรปศุสัตว์อาหารสัตว์แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง การไปรษณีย์อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. 2563 จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563
- จีน เมืองอู่ฮั่น ได้ยกเลิกมาตรการปิดเมืองหลังปิดไปเป็นเวลา 76 วันและได้เริ่มเปิดเมืองแล้ว แต่ยังคงจำกัดการเดินทางเข้าออกต่างประเทศ โดยสนามบินในเมืองอู่ฮั่นได้เปิดให้บริการเฉพาะเที่ยวบินเข้าออกภายในประเทศ และยังไม่อนุญาตเที่ยวบินเข้าออกไปยังปักกิ่ง ฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน สำหรับการใช้บริการขนส่งสาธารณะในอู่ฮั่น ยังคงมีการใช้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนี้ คนขับรถและผู้โดยสาร ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีการวัดอุณหภูมิและต้องโชว์ Health Code บนแอพมือถือ ซึ่งจะต้องมีสีเขียวจึงจะอนุญาตให้นั่งได้มีการลงทะเบียน โดยการสแกน QR Code เพื่อนั่งรถเมล์สำหรับผู้ที่อายุ 65 ปีขึ้นไป ซึ่งยังคงไม่สนับสนุนให้ใช้บริการขนส่งสาธารณะในขณะนี้และสำหรับเมืองอื่นๆ เช่นปักกิ่ง มณฑลและเจ้อเจียง มีการออกมาตรการสำหรับทุกคนที่เดินทางจากอู่ฮั่นและพื้นที่อื่นในมณฑลหูเป่ย์นอกจากนี้มีการปิดเมืองชายแดนจีนกับรัสเซีย โดยปิดด่านชายแดนที่ซุยเฟินเหอในจังหวัดยูเฟินเหอ หลังพบว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 และไม่แสดงอาการเดินทางมาจากรัสเซีย
- อินโดนีเซีย สมาคมแพทย์แถลงการณ์ นับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่แพทย์จำนวน 24 คน เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ทั้งนี้จำนวนแพทย์ที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นสองเท่าตั้งแต่สัปดาห์ก่อน ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการขาดแคลนอุปกรณ์ช่วยป้องกันโรคของบุคลากรแพทย์
- สหรัฐฯ ล่าสุดยอดผู้ติดเชื้อสะสมพุ่งเกิน 400,000 คน มีผู้เสียชีวิตอีกเกือบ 13,000 คน ผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตส่วนใหญ่เกือบครึ่งอยู่ที่รัฐนิวยอร์ก เฉพาะที่มหานครนิวยอร์ก มีผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 ไปกว่า 4,000 คนแล้ว ซึ่งมากกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุวินาศกรรม 9/11 ไปแล้ว | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ได้อนุมัติการใช้ยาใหม่ชื่อ 'INO-4800' ซึ่งเป็น DNA วัคซีนที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 โดยเฉพาะ โดยได้เริ่มทำการทดสอบยาดังกล่าวในระยะแรกกับมนุษย์ ในกลุ่มอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี 40 คนในเมืองฟิลาเดลเฟียและแคนซัสซิตี้ที่เข้าร่วมทดสอบในสัปดาห์นี้การทดสอบระยะแรกจำนวน 2 ครั้ง และเว้นระยะห่างกัน 4 สัปดาห์หลังจากนั้น จะศึกษาผลการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน และเก็บข้อมูลความปลอดภัยเบื้องต้น ซึ่งกระบวนการศึกษาอาจใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปี
- ญี่ปุ่น นายกรัฐมนตรีประกาศภาวะฉุกเฉิน เป็นเวลา 1 เดือน ในเมืองที่มีประชากรหนาแน่น ในกรุงโตเกียว และ 6 จังหวัด ได้แก่ ชิบะ, คานากาวะ, ไซตามะ, โอซากา, เฮียวโงะ และ ฟุคุโอกะ ซึ่งมีประชากรรวมกันคิดเป็น 44% ของประชากรทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ มีอำนาจในการประกาศให้ประชาชนอยู่ในบ้าน และปิดธุรกิจต่างๆ ชั่วคราวได้โดยไม่ใช่การบังคับ แต่จะเน้นการกดดันให้ทำตาม และในกรณีส่วนใหญ่จะไม่มีการลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติ
- ฮ่องกง ขยายเวลาบังคับใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมออกไปจนถึงวันที่ 23 เม.ย. รวมถึงการสั่งปิดร้านอาหาร ร้านเหล้า และห้ามการชุมนุมในที่สาธารณะเกินกว่า 4 คน
- เกาหลีใต้ เร่งใช้มาตรการกักโรคตามบ้านพักคนชราและโบสถ์ยับยั้งการติดต่อแบบกลุ่ม โดยภายใต้มาตรการดังกล่าว บ้านพักคนชรา สถาบันจิตเวช และโบสถ์ จะถูกกำหนดให้เป็น กลุ่มสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงว่าจะเกิดการติดต่อของโรคติดเชื้อ COVID-19 และจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวด
- ฟิลิปปินส์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลใที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วย COVID-19 ต้องเผชิญหน้ากับการถูกเหยียดและเลือกปฏิบัติจากคนในสังคมที่เกิดกลัวการติดเชื้อไวรัสนี้ มีรายงานข่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้ยังถูกไล่ออกจากที่พัก ถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นรถโดยสารสาธารณะ และถูกเชิญออกจากภัตตาคาร ร้านอาหารด้วย

9 เม.ย. 2020


Oxfam ระบุว่าผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ที่สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจทั่วโลก อาจทำให้ประชาชนราว 500 ล้านคนต้องกลายเป็นคนยากจน

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 54 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,423 คน เสียชีวิตเพิ่ม 2 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 32 คน รักษาหาย 52 คน รักษาหายสะสม 940 คน
- ศบค. ขอให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ หากยังอยู่ได้ไม่เดือดร้อน อย่าเพิ่งเดินทางกลับไทย ปัจจุบันรองรับคนไทยเดินทางกลับได้ประมาณ 200 คนต่อวัน ในขณะที่มีตัวเลขขอกลับไทยอย่างไม่เป็นทางการนับ 10,000 คน
- ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 สำหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2563 ให้ 20 กิจการที่เกี่ยวกับ สปา โรงแรม อาบอบนวด ฟิตเนส สถานที่อาบน้ำ สถานพยาบาล หอพัก สระว่ายน้ำ สถานที่เล่นสเกต กิจการเสริมสวย บริการควบคุมน้ำหนัก สวนสนุก บริการคอมพิวเตอร์ สนามกอล์ฟ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ สักผิวหนัง บริการเลี้ยงและดูแลเด็กหรือผู้สูงอายุที่บ้าน ต้องทำความสะอาดอาคาร อุปกรณ์เครื่องใช้อย่างสม่ำเสมอ ต้องจัดให้มีเจลล้างมือ สบู่ล้างมือ รวมทั้งมีการป้องกันให้กับผู้ปฏิบัติงานโดยประกาศนี้ให้ใช้บังคับในวันที่ 9 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป
- ก.ศึกษาธิการ ประกาศเรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ลง วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 ซึ่งมีสาระสำคัญ ให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดเปิดเรียนในวันที่ 1 ก.ค. พ.ศ. 2563 โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับโรงเรียนเอกชนประเภทนานาชาติซึ่งมีกำหนดวันเปิดและปิดภาคเรียนไม่ตรงกับโรงเรียนในระบบ ให้พิจารณาเปิดเรียนได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องกำหนดรูปแบบและวิธีการสอนให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่ออกตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของแต่ละพื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่นอกจากนี้กล่าวย้ำไม่มีการปิดเทอมในเดือน ต.ค. 2563 และ เม.ย. 2564 เพื่อให้เรียนครบหลักสูตรหลังเลื่อนเปิดเทอมยาว 2 เดือน ส่วนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จะเริ่มรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ในเดือน พ.ค. 2563
- กรมควบคุมโรค จัดทำแนวทางการปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยขยายเกณฑ์พื้นที่เป้าหมายในการค้นหา เพิ่มการตรวจวินิจฉัยทั้งผู้ป่วยอาการเข้าเกณฑ์และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกราย รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์หลังเกิดเหตุการณ์ที่ จ.ภูเก็ต ทำให้บุคลากรทางการแพทย์จำนวน 2 โรงพยาบาลต้องกักตัว และเฝ้าระวังอีก 112 คน
- กรมการแพทย์ ได้มอบนโยบายให้โรงพยาบาลจัดยาส่งทางไปรษณีย์สำหรับผู้ป่วยเรื้อรังที่มีสภาวะชีพคงที่ ส่วนผู้ป่วยที่ต้องพบแพทย์ มีการจ่ายยาให้ล่วงหน้าจาก 1 เดือน เป็น 2 เดือน เพื่อลดความถี่ของการมาโรงพยาบาล ส่วนผู้ป่วยอาการเรื้อรังที่มีอาการต้องได้รับค าปรึกษาทางการแพทย์จะใช้การสื่อสารผ่านระบบวีดีโอทางไกล แต่ขอให้ผู้ป่วยแจ้งข้อมูลประวัติที่ถูกต้อง สำหรับแนวทางการรักษา แพทย์ยืนยันผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ทุกรายต้องนอนที่โรงพยาบาลอย่างน้อย 2-7 วัน ไม่ว่าอาการจะเบาหรือหนัก ซึ่งถ้าอาการดีขึ้นจะไปพักรักษาตัวที่ hospitel เฝ้าสังเกตุอาการให้ครบ 14 วัน ถ้าผู้ป่วยมีอาการน้อย จะไม่ให้ยา แต่ถ้าคนไข้มีอาการปอดบวมจะให้ยาต้านไวรัสไข้หวัดมาลาเรีย ยาต้านไวรัสเอดส์ และยาฟาวิพิราเวียร์ เพื่อลดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปอด
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการเตรียมความพร้อม ถ้ารัฐบาลประกาศขยายเวลาการเคอร์ฟิวเป็น 24 ชั่วโมง โดยวางแผนปรับเวลาการซื้อขายหลักทรัพย์แต่ไม่ปิดดeเนินการหากระบบธนาคารพาณิชย์สามารถดeเนินการได้ตามปกติและทำธุรกรรมการโอนเงินได้
- จังหวัดที่มีการเพิ่มมาตรการห้ามจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด 24 ชั่วโมง มี11 จังหวัด ได้แก่ระยอง สุพรรณบุรีสุรินทร์ ล าพูน สกลนคร พิษณุโลก บุรีรัมย์ นครปฐม มุกดาหาร สมุทรสงคราม และเชียงใหม่ ซึ่งการที่ยังมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นช่องทางรวมกลุ่มกันของผู้คนในเคหะสถานและสถานที่ที่ลับตาที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบได้จึงเป็นมาตรการที่ลดความเสี่ยงในการรวมกลุ่มกันของผู้คนอีกทางหนึ่ง
- กรุงเทพมหานคร วางแผนออกคำสั่งห้ามจำหน่ายสุราตั้งแต่วันที่ 10-20 เม.ย. 2563 เป็นเวลา 10 วัน ในทุกๆสถานประกอบการที่มีใบอนุญาต จึงขอให้ผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตาม
- สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลกยังเพิ่มสูงต่อเนื่อง มียอดผู้ติดเชื้อทะลุ 1,500,000 คน ผู้เสียชีวิตมากกว่า 88,000 คน ส่วนผู้ที่รักษาหายแล้ว มีจำนวน 330,000 คน
- Oxfam ออกรายงานระบุว่าผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ที่สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจทั่วโลก อาจทำให้ประชาชนราว 500 ล้านคนต้องกลายเป็นคนยากจน
- เลขาธิการสหประชาชาติได้เรียกร้องให้บรรดาผู้หญิงเป็นศูนย์กลางการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ ท่ามกลางการต่อสู้กับไวรัส COVID-19 ที่ระบาดทั่วโลก โดยเตือนว่าพวกเธอกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างมากที่สุด
- ญี่ปุ่น มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งประเทศอยู่ที่ 5,292 คน โดยโตเกียวมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดที่ 1,519 คน ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการมีแผนจะขยายศักยภาพในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาให้เป็น 20,000 ตัวอย่างต่อวัน ทางกระทรวงยังจะพิจารณาการเพิ่มตรวจหาเชื้อแบบไดรฟ์ทรู โดยผู้รับการตรวจไม่ต้องลงจากรถ ทั้งนี้จนถึงวันที่ 6 เม.ย. 2020 ญี่ปุ่นตรวจหาเชื้อเฉลี่ยอยู่ที่ 4,000 ตัวอย่างต่อวัน
- เกาหลีใต้ ประกาศยกเลิกมาตรการฟรีวีซ่า และยกเว้นการขอวีซ่า เป็นการชั่วคราวโดยจะมีผลบังคับใช้กับประเทศที่ห้ามพลเมืองเกาหลีใต้เข้าประเทศ และเพิ่มมาตรการในศูนย์เด็กเล็กในการกักกันผู้มีภาวะเสี่ยงในเด็กได้แก่ การพูดคุยและส่งข้อความทางโทรศัพท์กับผู้ปกครองทุกวัน เว้นระยะห่างโดยเน้นการเล่นเป็นรายบุคคลมากกว่าการเล่นเป็นกลุ่ม เช่น การร้องเพลง การเต้นรำ เป็นต้น งดการเข้าชมสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่นวัดอุณหภูมิร่างกายอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ทำวีดิโอสุขอนามัยเช่น การล้างมือ มารยาทในการไอ และเสริมสร้างความรู้ด้านสุขอนามัย นอกจากนี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคกำลังวิเคราะห์ลำดับพันธุกรรมของไวรัส COVID-19 เพื่อติดตามการกลายพันธุ์ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบการกลายพันธุ์
- กัมพูชา จัดทำวีดิโอเผยแพร่ถึงวิธีปฏิบัติตนเองที่เป็นความเสี่ยงและลดการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เช่น การล้างมือ การปิดจมูก ปาก เมื่อไอหรือจาม การเว้นระยะห่างทางสังคมเมื่อต้องพบปะกัน และการหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของสาธารณะ เป็นต้น
- สหรัฐอาหรับเอมิเรต อยู่ภายใต้การปิดเมืองตลอด 24 ชั่วโมง ทeให้เศรษฐกิจอยู่ในช่วงปิดกิจการผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายใหญ่ได้ร่วมมือกันจัดส่งเบียร์สุราและไวน์ถึงบ้านและมีการกำหนดให้ประชาชนต้องได้รับอนุญาตจากตำรวจเพื่อไปที่ร้านขายของชำ
- สเปน เผยในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตจากโรค COVID-19 เพิ่มอีก 683 คน ยอดสะสมอยู่ที่ 15,238 คน มากที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากอิตาลี
- อิหร่าน ผู้นำสูงสุดอิหร่านขอร้องประชาชนปฏิบัติศาสนกิจช่วงถือศีลอดในเดือนรอมฎอนที่บ้าน เลี่ยงการรวมตัวกันเป็นจำนวนมากเพื่อยับยั้งโรคติดเชื้อ COVID-19 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาพบผู้ป่วยเพิ่ม 1,634 คน รวมเป็น 66,220 คน เสียชีวิตเพิ่ม 117 คน รวมเป็น 4,110 คน แต่หลายฝ่ายเชื่อว่าตัวเลขที่แท้จริงสูงกว่านี้

10 เม.ย. 2020


พัทยา เริ่มสแกนพื้นที่ชวนประชาชนในเมืองพัทยาเข้าคัดกรองตรวจ COVID-19 ฟรี วันละ 200 คน ตั้งเป้าตรวจ 2,000 คน ทดสอบกับชุดตรวจแบบใหม่ของ สธ.รู้ผลใน 1 ชม. พร้อมส่งตรวจอีก 2 แล็บคู่ขนาน | ที่มาภาพ: Thai PBS

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 50 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,473 คน เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 33 คน รักษาหาย 73 คน รักษาหายสะสม 1,013 คน
- นายกลงนามประกาศตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ให้บุคคล 7 ประเภท ออกนอกบ้านได้หลังเคอร์ฟิว รวมทั้งแถลงย้ำไม่มีแนวคิดขยายเวลาเคอร์ฟิว ขอประชาชนอยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อประเทศ งดกิจกรรมสงกรานต์ทุกชนิด
- กรมราชทัณฑ์ ประกาศถึงมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดภายในเรือนจำเช่น มาตรการการกักตัวผู้ต้องขังใหม่ 14 วัน การยกเลิกการนำผู้ต้องขังออกไปฝึกวิชาชีพภายนอกการงดเยี่ยมญาติ การวัดไข้สังเกตอาการผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด และการสร้างการรับรู้ความเข้าใจของผู้ต้องขังกับผู้คุมขัง และเพิ่มมาตรการจัดสรรเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อเป็นเงินเยียวยาสำหรับช่วยเหลือครอบครัวของผู้ต้องขังที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งหวังว่ามาตรการดังกล่าวจะสามารถลดความกังวลให้แก่ผู้ต้องขังและญาติได้
- กสทช. เปิดให้ลงทะเบียนวันแรก รับสิทธิ์อินเทอร์เน็ตมือถือ 10 GB ฟรี 30 วัน โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563
- จ.พังงา ผู้ว่าราชการออกประกาศล็อกดาวน์ปิดการเข้าออกทั้งตำบลและอำเภอของเกาะยาว ห้ามการเดินทางเข้าออก พร้อมประกาศปิดร้านค้า ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อตั้งแต่เวลา 20.00-05.00 น. ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 2562 เป็นต้นไป หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 รายแรกในพื้นที่ ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา
- จ.นครพนม ประกาศห้ามเข้า-ออก เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค การป้องกันโรค การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภค บริโภค อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ยานพาหนะเพื่อการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาลและยานพาหนะของทางราชการ ได้รับอนุญาตหรือได้รับมอบหมาย สำหรับบุคคลที่จะได้รับการยกเว้น กรณีเดินทางเข้าต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมายที่ด่านตรวจคัดกรองตั้งอยู่ กรณีต้องเดินทางออก ต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมายในท้องที่ที่ผู้ขออนุญาตมีภูมิลำเนาหรือมีถิ่นที่อยู่นั้นๆ
- จ.ชลบุรี พัทยา เริ่มสแกนพื้นที่ชวนประชาชนในเมืองพัทยาเข้าคัดกรองตรวจ COVID-19 ฟรี วันละ 200 คน ตั้งเป้าตรวจ 2,000 คน ทดสอบกับชุดตรวจแบบใหม่ของ สธ.รู้ผลใน 1 ชม. พร้อมส่งตรวจอีก 2 แล็บคู่ขนาน
- กัมพูชา ประกาศสั่งงดการเดินทางเข้าออกระหว่างจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 9-16 เม.ย. 2020 ส่วนคนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย ควรวางแผนเดินทางกลับวันที่ 17 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป ส่วนรายละเอียดการกลับประเทศไทยสถานเอกอัคราชทูตฯจะแจ้งรายให้ทราบอีกครั้ง
- เกาหลีใต้ เปิดให้มีการเลือกตั้งทั่วไประหว่างวันที่ 10-15 เม.ย. 2020 ซึ่งถือเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกของโลกหลังเกิดการระบาด COVID-19 โดยมีมาตรการรองรับเพื่อป้องกันคนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมถึงเปิดให้มีการเลือกตั้งทั้งก่อนกำหนดการจริงและตามกำหนดการเพื่อลดความแออัดทำให้คนกระจายกันไปเลือกตั้งหลายๆ วัน | นอกจากนี้ยังเตรียมสถานที่กักกันชั่วคราวสำหรับรับประชาชนของตนเองที่เดินทางกลับจากประเทศสเปนจำนวน 80 รายซึ่งจะเดินทางกลับในวันที่ 11 และ 13 เม.ย. 2563 ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับประชาชนของเกาหลีใต้กลับจากประเทศอิตาลีแล้วจำนวนหนึ่งเมื่อวันที่ 1-2 เม.ย. 2020 โดยจะมีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก แพทย์และพยาบาลประจำเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพและกำหนดกฎการปฏิบัติทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ถูกกักกัน เน้นให้เจาหน้าที่รายงานสถานการณ์ทุกด้านต่อผู้บังคับบัญชาทุกวัน นอกจากนี้ยังป้องกันไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และความเป็นส่วนตัวของผู้ถูกกักกันด้วย
- สิงคโปร์ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันที่ 9 เม.ย. 2020 เพิ่มขึ้นสองเท่า ส่งผลให้ยอดสะสมผู้ติดเชื้อในประเทศสูงขึ้น พบว่ามีความเชื่อมโยงของผู้ติดเชื้อในหอพักคนงานต่างชาติกับศูนย์การค้ามุสตาฟา และโครงการก่อสร้างโปรเจคกลอรี่ จึงได้ประกาศให้หอพักคนงานต่างชาติจำนวน 4 แห่งเป็นเขตกักโรคแล้ว ซึ่งแห่งล่าสุดคือที่ ซันไก เทนกาห์ลอดจ์มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 24.00 น. ของวันที่ 10 เม.ย. 2020 เพื่อลดการแพร่กระจายของโรค และใช้มาตรการเชิงรุกเข้าตรวจหาเชื้อไวรัสให้กับคนงานทั้งหมดเพื่อแยกคนที่ติดเชื้อ หรือกลุ่มที่สงสัยจะติดเชื้อ ออกจากผู้ที่ไม่ได้ติดเชื้อ
- อินโดนีเซีย รัฐบาลประกาศแผนชดเชยรายได้ประชาชนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 มูลค่า 4.07 หมื่นล้านรูเปียห์ (2,500 ล้านดอลลาร์) เพื่อจัดหาสินค้าพื้นฐานแก่ประชาชน 1.8 ล้านครัวเรือนในกรุงจาการ์ตาและพื้นที่โดยรอบ และจะมอบเงินสดแก่ 19 ล้านครัวเรือนที่อาศัยอยู่นอกเมืองจาการ์ตา และจัดสรรเงินให้แก่คนขับรถสาธารณะกว่า 197,000 ราย เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มสัปดาห์หน้า หลังจากออกมาตรการลดกิจกรรมทางสังคม และกำลังพิจารณาการเดินทางโดยรถไฟ รถบัส หรือวิธีการขนส่งอื่นๆ เพื่อก่อนที่จะถึง วันอิดิลฟิฏรีหรือวันเฉลิมฉลองการออกศีลอดของชาวมุสลิมในเดือน พ.ค. นี้
- มาเลเซีย สั่งขยายเวลาในการบังคับใช้มาตรการจำกัดการเดินทางและเคลื่อนย้ายคนที่มีผลบังคับใช้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ออกไปอีกกว่าสองสัปดาห์จนถึงวันที่ 28 เม.ย. 2020
- ซาอุดิอาระเบีย ประกาศเปลี่ยนแปลงมาตรการเพิ่มให้เคอร์ฟิวตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศโดยเริ่มที่เมืองริยาดและเมืองอื่นๆรวมถึงจัดดาห์และเมกกะห้ามเดินทางไปและกลับจากริยาด เมกกะ และเมดินาระงับการละหมาดที่มัสยิด ปิดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลาม | พบเชื้อพระวงศ์ซาอุดิอาระเบีย 150 พระองค์ ติดเชื้อ COVID-19
- ตุรกี ประกาศเคอร์ฟิวเป็นเวลา 2 วันเริ่มมีผลตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนวันศุกร์ (10 เม.ย. 2020) จนถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์ (12 เม.ย. 2020) หลังพบยอดผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 พุ่งเกิน 1,000 คน
- อิตาลี ประกาศขยายเวลาใช้มาตรการปิดเมืองทั่วประเทศ และปิดร้านที่ไม่จำเป็น เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ออกไปจนถึงวันที่ 3 พ.ค. 2020

11 เม.ย. 2020


สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ออกคำแถลงระบุ 'การพ่น' น้ำยาฆ่าเชื้อตามสถานที่ต่างๆ เป็นการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ ไม่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแต่ประการใด แนะนำให้ใช้วิธี 'เช็ดถู' ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ | ที่มาภาพประกอบ: ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center (ภาพเผยแพร่วันที่ 1 เม.ย. 2563)

- ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 45 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,518 คน เสียชีวิตเพิ่ม 2 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 35 คน และรักษาหายสะสม 1,135 คน
- ผู้ป่วยวิกฤตคนแรกกลับบ้านได้แล้ว หลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ต่อสู้กับ COVID-19 เป็นเวลานานกว่า 4 สัปดาห์
- กระทรวงมหาดไทย ประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพิ่มมาตรการ ลาดตระเวนและตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค พร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายห้ามชุมนุม ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หากผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
- กรมการแพทย์ ออกประกาศ เรื่อง แจ้งข้อมูลที่จำเป็นและประวัติส่วนบุคคลแก่บุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ควบคุมและรักษาโรค COVID-19 กรณีแจ้งข้อความเท็จแก่บุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลรัฐและเป็นเหตุให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย จะมีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ออกคำแถลงระบุ 'การพ่น' น้ำยาฆ่าเชื้อตามสถานที่ต่างๆ เป็นการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ ไม่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแต่ประการใด แนะนำให้ใช้วิธี 'เช็ดถู' ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
- จ.เพชรบุรี ผู้ว่าราชการ ประกาศห้ามจำหน่ายสุราทั่วทุกที่ 1.ปิดหรือห้ามสถานจำหน่ายสุราประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ชูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด โดยยังสามารถจำหน่ายสินค้าประเทอื่นได้ 2.ปิดชายหาดริมทะเลทุกที่ ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563 และห้ามมิให้มีการเล่นกีฬาไคท์เชิร์ฟ (Kitesurfing) เจ็ทสกีบานาน่าโบ๊ท และการเล่นกีฬาทางน้ำอื่นใดในทำนองเดียวกัน รวมถึงการทำกิจกรรมการวมกลุ่มตลอดแนวชายหาด ทั้งนี้ร้านเสริมสวย แต่งผมและตัดผม (ทั้งหญิงและชาย) สามารถเปิดให้บริการได้แต่ต้องมีมาตรการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19 ตามกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
- จ.กระบี่ ผู้ว่าราชการ ประกาศเรื่อง การแสดงตัวตนกรณีติดเชื้อ COVID-19 ทั้งนี้ได้ขอเพิ่มเติมมาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10-30 เม.ย. 2563 บุคคลใดที่มีอาการคล้ายกับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ให้แสดงตัวตนต่อพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ (นายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ) โดยไม่ปกปิดอาการหลังจากเข้ารับการตรวจแล้วพบว่า ติดเชื้อ COVID-19 จริง จะได้รับเงินค่าดูแลผู้ป่วยเป็นเงิน 500 บาทต่อวัน ขณะพักรักษาตัวในสถานพยาบาลจนกว่าจะหายป่วย และออกจากสถานพยาบาล
- ยอดผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 ทั่วโลกพุ่งสูงมากกว่า 100,000 คน โดยมีอิตาลี สหรัฐฯ และสเปน เป็น 3 ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด
- จีน คณะกรรมาธิการสาธารณสุขแห่งชาติจีนรายงานพบ ผู้ป่วยใหม่ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อจากต่างประเทศ พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม และยังพบผู้ติดเชื้อไม่มีอาการรายใหม่เพิ่มขึ้น ยืนยันถึงมาตรการการตรวจคัดกรองโรคยังเข้มงวดเหมือนเดิม แม้ว่ามีการยุติมาตรการล็อกดาวน์อย่างเป็นทางการเมื่อวันพุธที่ 8 เม.ย. 2020 ที่ผ่านมา และยังคงใช้บุคลากรทางการแพทย์และหุ่นยนต์เอไอ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ฮั่นและเทีนเหอ
- อินโดนีเซีย จัดให้มีโปรแกรมการศึกษาแบบเต็มวันออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สาธารณะซึ่งเป็นผลมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 เพื่อช่วยให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเรียนรู้จากที่บ้าน ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มวันที่ 13 เม.ย. 2020
- บราซิล พบว่าผู้เสียชีวิตมากว่า 1,000 คน จึงมีการขยายการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยการซื้อหรือรับการบริจาคชุดตรวจหาเชื้อ COVID-19 และมีแผนการกระจายชุดดังกล่าว จำนวน 1 ล้านชุดไปยังรัฐทั่วประเทศในสัปดาห์หน้า
- ญี่ปุ่น WHO ระบุญี่ปุ่นอาจต้องเพิ่มมาตรการควบคุมการระบาดของเชื้อ COVID-19

ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค ณ วันที่ 11 เม.ย. 2020 เวลา 20.00 น. มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก รวม 207 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 1 นครรัฐ เรือ Diamond Princess เรือ Grands Princess และเรือ MS Zaandam จำนวน 1,703,816 ราย มีอาการรุนแรง 49,843 ราย เสียชีวิต 102,892 ราย โดยประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยยืนยัน 10 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 503,177 ราย สเปน 158,273 ราย อิตาลี147,577 ราย ฝรั่งเศส 124,869 ราย เยอรมนี 122,171 ราย จีน 82,999 ราย (รวม ฮ่องกง 1,001ราย มาเก๊า 45 ราย) สหราชอาณาจักร 73,758 ราย อิหร่าน 68,192 ราย ตุรกี 47,029 ราย และเบลเยี่ยม 26,667 ราย ส่วนประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 2,518 ราย เสียชีวิตสะสม 35 ราย และรักษาหายสะสม 1,135 ราย

 

ที่มาข้อมูล Timeline เรียบเรียงจาก: กรมควบคุมโรค | Thai PBS | สำนักข่าวไทย | VOA | NHK-World

*อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 12 เม.ย. 2020

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
Timeline สถานการณ์ ‘COVID-19’ ธ.ค. 2019 - ก.พ. 2020
Timeline สถานการณ์ 'COVID-19' ประจำเดือน มี.ค. 2020
จับตา: สถานการณ์ COVID-19 ประจำสัปดาห์ 1-4 เม.ย. 2020

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: