จับตา: Behavioral Insights ของครัวเรือนไทยภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (ฉบับที่ 2)

กองบรรณาธิการ TCIJ 23 เม.ย. 2563 | อ่านแล้ว 2582 ครั้ง


'Behavioral Insights ของครัวเรือนไทยภายใต้สถานการณ์ COVID-19: ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อมาตรการสาธารณสุขของไทย' โดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยการสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) และ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมว่าด้วยเส้นทางของชีวิต (Life Journey) และกิจกรรมร่วมของ (Collective Activities) ของครัวเรือนไทยภายใต้สถานการณ์ COVID-19” ฉบับที่ 2 สำรวจเมื่อ 18-19 เม.ย. 2563

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
จับตา: Behavioral Insights ของครัวเรือนไทยภายใต้สถานการณ์ COVID-19

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: