จับตา: Behavioral Insights ของครัวเรือนไทยภายใต้สถานการณ์ COVID-19

กองบรรณาธิการ TCIJ 15 เม.ย. 2563 | อ่านแล้ว 3869 ครั้ง


'Behavioral Insights ของครัวเรือนไทยภายใต้สถานการณ์ COVID-19: ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อมาตรการสาธารณสุขของไทย' โดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยการสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) และ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมว่าด้วยเส้นทางของชีวิต (Life Journey) และกิจกรรมร่วมของ (Collective Activities) ของครัวเรือนไทยภายใต้สถานการณ์ COVID-19” สำรวจเมื่อ 5-9 เม.ย. 2563

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: