เกี่ยวกับ TCIJ Podcast Hub

โครงการ 'กลไกกลางสนับสนุนการพัฒนารายการ Podcast สุขภาวะ' (TCIJ Podcast Hub) ดำเนินการโดย 'ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง' (Thai Civil Rights and Investigative Journalism-TCIJ) ได้รับการสนับสนุนจาก 'สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ' (สสส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 

1.พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตรายการ Podcast ด้านสุขภาวะ ให้มีความสามารถในการพัฒนาเนื้อหาและผลิตรายการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความน่าสนใจ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาวะของผู้ฟังในประเด็นต่างๆ ผ่านกระบวนการ Focus Group และฝึกอบรมเพื่อให้ผู้ผลิตรายการ มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความเข้าใจใน 'สุขภาวะ' อย่างถูกต้อง มีทักษะการใช้เครื่องมือใหม่ๆ รวมทั้งเพิ่มพูน Journalist Skill ด้านการคิดประเด็น การหาข้อมูล การเรียบเรียงเนื้อหา เป็นต้น

 

2. พัฒนาให้เกิดพื้นที่ออนไลน์ในการรวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์รายการ Podcast ด้านสุขภาวะ เป็นศูนย์รวมรายการ Podcast สุขภาวะด้านต่างๆ รวมทั้งเป็นระบบกลางในการเผยแพร่รายการเข้าสู่ Podcast Application มาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ฟังสามารถค้นพบและรับฟังรายการได้โดยสะดวก