จับตา: กฎเกณฑ์ใหม่ขึ้นเครื่องบินในประเทศ

กองบรรณาธิการ TCIJ 4 ก.พ. 2567 | อ่านแล้ว 4480 ครั้ง


นายศรัณย เบ็ญจนิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนเเห่งประเทศไทย (กพท.หรือ CAAT) สายพัฒนาเศรษฐกิจการบิน ได้เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจร่วมกับผู้ดำเนินการสนามบินและสายการบินทั้งหมด เรื่องการตรวจสอบเอกสารการเดินทางของผู้โดยสาร ที่ต้องใช้แสดงตนเพื่อเดินทางทางอากาศภายในประเทศ

โดยในการประชุมได้มีการทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบ บัตรผ่านขึ้นอากาศยาน (Boarding Pass) และเอกสารยืนยันตัวตน ที่มีปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 ม.ค. 2567 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ลดข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้โดยสาร

โดย กพท. ได้จัดทำ Infographic เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ให้กับสนามบิน สายการบิน และผู้โดยสารทราบด้วยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้การเดินทางทางอากาศของผู้โดยสารเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และไม่พลาดทุกการเดินทาง ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ CAAT แจงหลักเกณฑ์ใหม่ บัตรผ่านขึ้นเครื่อง – เอกสารยืนยันตัวตน ที่ใช้เดินทางทางอากาศภายในประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 2567 เป็นต้นไป โดยบัตรผ่านขึ้นอากาศยาน (Boarding Pass) รูปแบบใดบ้างที่ยอมรับได้
1) Boarding Pass ที่สายการบินออกให้ ณ จุดเคาน์เตอร์เช็กอิน
2) Boarding Pass ที่ผู้โดยสารพิมพ์ด้วยตนเองจากตู้เช็กอินอัตโนมัติ (Self Check-in Kiosk)
3) ไฟล์ PDF ในโทรศัพท์ หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่สายการบินจัดส่งให้ผู้โดยสาร
4) E-Boarding Pass ที่แสดงผ่าน Mobile Application ของสายการบิน หรือ Application Wallet หรือ E-mail ที่ส่งโดยสายการบินเท่านั้น

เอกสารยืนยันตัวตน ที่ใช้ร่วมกับบัตรผ่านขึ้นอากาศยาน (Boarding Pass) สำหรับผู้โดยสารที่มีสัญชาติไทย (อายุมากกว่า หรือ เท่ากับ 7 ปี)
1) บัตรประชาชนฉบับจริง หรือ สำเนาบัตรประชาชนที่ได้รับการรับรองโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งตาม พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
2) หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง หรือ เอกสารแทนหนังสือเดินทางที่กระทรวงการต่างประเทศออกให้ หรือ
3) ใบอนุญาตขับขี่รถฉบับจริง หนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุ และสามเณรฉบับจริง บัตรประจำตัวคนพิการฉบับจริง

เอกสารยืนยันตัวตน ที่ใช้ร่วมกับบัตรผ่านขึ้นอากาศยาน (Boarding Pass) สำหรับผู้โดยสารที่มีสัญชาติไทย (อายุน้อยกว่า 7 ปี)
1) สูติบัตรฉบับจริง หรือ สำเนาข้อมูลสูติบัตรที่ได้รับการรับรองโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร หรือ
2) หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง หรือ เอกสารแทนหนังสือเดินทางที่กระทรวงการต่างประเทศออกให้ หรือ
3) ทะเบียนบ้านฉบับจริง หรือ สำเนาข้อมูลทะเบียนบ้านที่ได้รับการรับรอง หรือ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร หรือ
4) หนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุ และสามเณรฉบับจริง บัตรประจำตัวคนพิการฉบับจริง

เอกสารยืนยันตัวตนของผู้โดยสารที่แสดงทางแอปพลิเคชัน อาทิ
(1) บัตรประชาชนดิจิทัล ทะเบียนบ้านดิจิทัล ผ่านทางแอปพลิเคชัน ThaiD ของกรมการปกครอง
(2) ใบอนุญาตขับรถดิจิทัล ผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT QR Licence ของกรมการขนส่งทางบก
(3) บัตรประจำตัวคนพิการ ผ่านทางแอปพลิเคชันบัตรคนพิการ ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: