ม.มหิดล เดินหน้าคิดค้น 'ยาต้านปรสิต' ตัดวงจรวิกฤติของปรสิตดื้อยา

กองบรรณาธิการ TCIJ 24 พ.ย. 2566 | อ่านแล้ว 3406 ครั้ง

ม.มหิดล เดินหน้าคิดค้น 'ยาต้านปรสิต' ตัดวงจรวิกฤติของปรสิตดื้อยา

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ประสบความสำเร็จในการพัฒนายาต้านปรสิตชนิดใหม่ โดยให้ผลเป็นที่น่าพอใจเมื่อทดสอบในสัตว์ทดลอง และกำลังอยู่ระหว่างการยื่นขอสิทธิบัตร

24 พ.ย. 2566 การดื้อยาของปรสิตเป็นวิกฤติหนึ่งของวงการสาธารณสุข ส่งผลให้ทางเลือกในการใช้ยาลดลง จึงได้นำไปสู่ความพยายามในการค้นคว้า "ยาต้านปรสิตชนิดใหม่" เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ประสบความสำเร็จในการพัฒนายาต้านปรสิตชนิดใหม่ โดยให้ผลเป็นที่น่าพอใจเมื่อทดสอบในสัตว์ทดลอง และกำลังอยู่ระหว่างการยื่นขอสิทธิบัตร

รองศาสตราจารย์ ดร.อรภัค เรี่ยมทอง อาจารย์ประจำภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้มีผลงานวิจัยด้านเทคนิคเคมีวิเคราะห์ (Mass spectrometry) และเทคโนโลยีการศึกษาสิ่งมีชีวิตโดยอาศัยข้อมูลของโปรตีนองค์รวม (Proteomics) รวมกว่า 100 เรื่อง และเป็นเบื้องหลังการคิดค้นนวัตกรรมดังกล่าว ได้อธิบายถึงวิกฤติดื้อยาของเชื้อปรสิต ซึ่งอาจเกิดจากพฤติกรรมการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม หรืออาจมาจากการติดเชื้อดื้อยา จากสัตว์สู่คน การติดเชื้อดื้อยาทำให้การรักษาผู้ป่วยยากยิ่งขึ้น มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น เกิดพิษและผลข้างเคียงมากขึ้น และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้

นอกจากนี้ยังเป็นเบื้องหลังของการต่อยอดการวิจัยด้าน Proteomics โดยได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิจัยของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานวิจัย โดยได้ฝึกคิด และร่วมวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการวิจัยร่วมกัน

ตลอดจนได้เปิดโลกวิจัยนอกห้องเรียนสู่ระดับนานาชาติ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาและนักวิจัยได้ทำงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ซึ่งเป็นคู่ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ Oxford University สหราชอาณาจักร และ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนได้เดินทางไปร่วมแสดงผลงานและสร้างเครือข่ายวิจัยในงานประชุมวิชาการในประเทศต่างๆ

จากผลงานที่ผ่านมาประกอบกับความมุ่งมั่นทำให้ รองศาสตราจารย์ ดร.อรภัค เรี่ยมทอง คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง จากสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประจำปี 2566

ซึ่งหากงานวิจัย "ยาต้านปรสิต" สามารถทำสำเร็จจนถึงปลายน้ำก็จะสามารถช่วยแก้ไข-ปัญหาโรคติดปรสิตดื้อยา เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรต่อไป

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: