จับตา: วิธีตรวจสอบเงินช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ปี 2566/67

กองบรรณาธิการ TCIJ 15 พ.ย. 2566 | อ่านแล้ว 19721 ครั้ง


ครม. เห็นชอบตามมาตรการให้เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ภายใต้โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67วงเงิน 5.6 หมื่นล้านบาท โดยมีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป้าหมาย 4.68 ล้านครัวเรือน TCIJ ชวนดูวิธีตรวจสอบเงินช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ปี 2566/67

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2566 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารและจัดการข้าวแห่งชาติ (นบข.) เสนอมาตรการให้เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ภายใต้โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67วงเงิน 5.6 หมื่นล้านบาท โดยมีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป้าหมาย 4.68 ล้านครัวเรือน

ที่ผ่านมาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2566/67 กับกรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้ว โดยจะให้เงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท กับเกษตรกรครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท

ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินให้กับชาวนาผ่านบัญชีเกษตรกรโดยตรงได้เร็วที่สุดในวันที่ 20 พ.ย. 2566 และช้าสุดไม่เกิน 1 เดือน โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินในส่วนนี้ไปก่อนแล้วรัฐบาลใช้เงินงบประมาณจ่ายคืนภายหลัง

ร้อยเอก ธรรมนัส ระบุ การช่วยเหลือชาวนาเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา (7 พ.ย. 2566) ครม. ได้เห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว โดยให้สินเชื่อชะลอการขายข้าวในช่วงต้นฤดูข้าวนาปี 66/67 2 มาตรการ โดยมีเป้าหมายการนำข้าวออกจากระบบ 4 ล้านตัน จากปริมาณข้าวที่ออกมาสู่ตลาด 10 ล้านตัน ได้แก่

1. สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี มีเป้าหมาย 3 ล้านตัน วงเงิน 10,120.71 ล้านบาท ช่วยค่าฝาก 1,500 บาทต่อตันโดยให้สหกรณ์รับ 1,000 บาทต่อตัน และเกษตรกรรับ 500 บาทต่อตัน โดยให้เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง 1-5 เดือน เริ่ม 1 ต.ค. 2566 ถึง 29 ก.พ. 2567 ในราคาข้าวหอมมะลิความชื้นไม่เกิน 25 % หรือหอมมะลิเกี่ยวสดตันละ 12,000 บาท ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 10,500 บาท ข้าวหอมมะลิปทุมธานี ตันละ 10,000 บาท ข้าวเจ้า ตันละ 9,000 บาท ข้าวเหนียวตันละ 10,000 บาท หากราคาข้าวขึ้น รวมถึงเกษตรกรรายย่อยที่มียุ้งฉางด้วย

2. สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม มีเป้าหมาย 1 ล้านตัน วงเงิน 481.25 ล้านบาท สหกรณ์จ่ายดอกเบี้ย 1% รัฐช่วยดอกเบี้ย 3.85% ระยะเวลา 15 เดือน เริ่ม 1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567

“รัฐบาลมีความห่วงใยเกษตรกรและตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับเสถียรภาพสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรในทุกสาขาอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกษตรกรต้องได้ประโยชน์สูงสุด” รมว.เกษตรฯ กล่าว

ตรวจสอบเงินช่วยชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ปี 2566/67 ผ่านเว็บไซต์

สำหรับวิธีตรวจสอบเงินช่วยชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ปี 2566/67 ผ่านเว็บไซต์มีขั้นตอนดังนี้

- คลิกไปที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/
- กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัง กดค้นหา
- หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก จะมีรายละเอียดเปิดบัญชีจำนวนเงิน และ โครงการช่วยเหลือที่ได้รับ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: