สรุป 7 วันอันตรายช่วงปีใหม่ 2566 อุบัติเหตุรวม 2,440 ครั้ง บาดเจ็บ 2,437 ราย ตาย 317 ราย

กองบรรณาธิการ TCIJ 6 ม.ค. 2566 | อ่านแล้ว 1736 ครั้ง

สรุป 7 วันอันตรายช่วงปีใหม่ 2566 อุบัติเหตุรวม 2,440 ครั้ง บาดเจ็บ 2,437 ราย ตาย 317 ราย จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงราย (15 ราย) จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 5 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส บึงกาฬ พังงา สตูล และสุโขทัย สาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนนยังคงเกิดจากการดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว และการไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย

สรุปอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ช่วง ปีใหม่ 2566 วันที่ 7 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ช่วง 7 วันของการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ดังนี้

- เกิดอุบัติเหตุรวม 2,440 ครั้ง
- ผู้บาดเจ็บรวม 2,437 คน
- ผู้เสียชีวิตรวม 317 ราย

- จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี (79 ครั้ง)
- จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ กาญจนบุรี (81 คน)
- จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงราย (15 ราย)
- จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 5 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส บึงกาฬ พังงา สตูล และสุโขทัย

นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่อว่า การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 มีจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ และจำนวนผู้เสียชีวิตลดลง เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง

โดยสาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนนยังคงเกิดจากการดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว และการไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย ถือเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้ผู้ประสบอุบัติเหตุมีอัตราการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิต โดยรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ซึ่งกว่า 70 % ของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มีปัจจัยเสี่ยงจากการไม่สวมหมวกนิรภัย

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ได้กำชับจังหวัดบูรณาการสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ถอดบทเรียน ตรวจสอบ และวิเคราะห์ ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งค้นหาปัญหาอุปสรรคและปัจจัยความสำเร็จในการลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุดผ่านกลไกของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ

โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อคุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยงดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว และไม่สวมหมวกนิรภัย ควบคู่กับการสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทย

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วันของการรณรงค์จะสิ้นสุดลง แต่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายยังต้องร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยตลอดทั้งปี

ศปถ. ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน เครือข่ายอาสาสมัคร กลุ่มจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนในการเดินทาง

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เปิดเผย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้ประสานทุกหน่วยงานจะนำสถิติอุบัติเหตุทางถนน ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน มาวิเคราะห์ ปรับปรุงพัฒนาแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อวางแนวทางและกำหนดทิศทางการสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนนควบคู่กับการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนในทุกมิติ เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุด

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: