จับตา: แรงงาน 3 สัญชาติ 'ที่มีสถานะถูกต้อง' กลุ่มใดจะได้รับอนุญาตให้ทำงานถึง 13 ก.พ. 2568

กองบรรณาธิการ TCIJ 27 ก.ค. 2565 | อ่านแล้ว 1170 ครั้ง


เมื่อช่วงเดือน ก.ค. 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อฟื้นฟูประเทศไทยอย่างเร่งด่วน ซึ่งแรงงานต่างด้าวกลายเป็นแรงงานที่มีความสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต และแปรรูปสินค้าเกษตร อาหารแช่แข็งเพื่อการส่งออก อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการยกเว้นและปรับแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แรงงานประเทศเพื่อนบ้านที่ประสงค์จะทำงานสามารถทำงานอยู่ในราชอาณาจักร เพื่อให้ภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนต่อไปได้

โดยมติ ครม.เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2565 เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่ 13 ก.พ. 2566 จำนวน 1,690,000 คน ซึ่งประกอบด้วยคนต่างด้าวตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2563 จำนวนประมาณ 410,000 คน มติครม.เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2564 จำนวนประมาณ 930,000 คน (ได้แก่ คนต่างด้าวตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2562 มติครม.เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2563 และคนต่างด้าวกลุ่มที่การอนุญาตทำงานสิ้นสุดโดยผลของกฎหมาย) มติ ครม.เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2564 จำนวนประมาณ 350,000 คน ที่ประสงค์จะทำงานต่อไป สามารถอยู่และทำงานเป็นการชั่วคราวได้ไม่เกินวันที่ 13 ก.พ. 2568 โดยต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ กรณีคนต่างด้าวที่ทำงานกับนายจ้างในกิจการซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคม ต้องซื้อประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข และกรณีคนต่างด้าวทำงานกับนายจ้างในกิจการที่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคม ในระหว่างที่ยังไม่เกิดสิทธิต้องซื้อประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุขหรือกับบริษัทประกันภัยเอกชนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่าสิทธิประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าแนวทางการดำเนินการของกลุ่มแรงงานต่างด้าว ที่มีสถานะถูกกฎหมาย ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่ 13 ก.พ. 2566 จะแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มที่รับการตรวจลงตราหรือตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรฯ ภายในวันที่ 1 ส.ค. 2565

หากต้องการทำงานต่อไป ให้ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานและดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด ก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ เพื่อทำงานได้จนถึงวันที่ 13 ก.พ. 2568 โดย ครม. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการตรวจลงตรา ที่เดิมสิ้นสุดวันที่ 1 ส.ค. 2565 ไปจนถึงวันที่ 13 ก.พ. 2566

2. กลุ่มที่รับการตรวจลงตราหรือตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรฯ ภายหลังวันที่ 1 ส.ค. 2565

หากต้องการทำงานต่อไป ให้ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานและดำเนินการ ตามขั้นตอนที่กำหนด ก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ โดยนายทะเบียนจะอนุญาตให้ทำงานคราวละ 1 ปี รวม 2 ครั้ง ถึงวันที่ 13 ก.พ. 2568

ทั้งนี้สามารถเริ่มดำเนินการได้หลังจากประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกระทรวงแรงงานมีผลบังคับใช้แล้ว

สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ และคนสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือที่ไลน์ @Service_Workpermit และสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694 ซึ่งมีการจัดล่ามในภาษากัมพูชา เมียนมา และอังกฤษ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร

ที่มา: กรมการจัดหางาน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: