สสส.-สช.-จุฬาฯ เตรียมบรรจุหลักสูตร 'เณรกล้า โภชนาดี' ปรับพฤติกรรมสามเณร 33,000 รูป

กองบรรณาธิการ TCIJ 27 ส.ค. 2565 | อ่านแล้ว 1383 ครั้ง

สสส.-สช.-จุฬาฯ เตรียมบรรจุหลักสูตร 'เณรกล้า โภชนาดี' ปรับพฤติกรรมสามเณร 33,000 รูป

จากการสำรวจสุขภาพสามเณรทั่วประเทศ พบสามเณรมีภาวะโภชนาการเกิน (ท้วม เริ่มอ้วน และอ้วน) 22% มากกว่าเด็กชายไทยที่มีภาวะโภชนาการเกินอยู่ที่ 18% เนื่องจากเลือกฉันอาหารประเภทผัด ทอด และขนมหวานจำนวนมาก สสส.-สช.-จุฬาฯ เตรียมลุยบรรจุหลักสูตร “เณรกล้า โภชนาดี” นำร่องปรับพฤติกรรมสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 33,000 รูป

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2565 ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จ.นครปฐม นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กล่าวว่า สช. ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย 7 องค์กร จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มุ่งสานพลังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาสุขภาวะพระสงฆ์ โดยเฉพาะสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ที่มีภาวะโภชนาการเกิน ขาดความเอาใจใส่สุขอนามัยส่วนบุคคล และองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ความร่วมมือครั้งนี้ มุ่งสร้างความตระหนักถึงปัญหา และแนวโน้มที่ผลกระทบส่งผลต่อสุขภาวะ เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพในโรงเรียนพระปริยัติธรรมให้มีสุขภาวะที่ดีและยั่งยืนต่อไป

ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่าจากการสำรวจสุขภาพสามเณรทั่วประเทศ พบสามเณรมีภาวะโภชนาการเกิน (ท้วม เริ่มอ้วน และอ้วน) 22% มากกว่าเด็กชายไทยที่มีภาวะโภชนาการเกินอยู่ที่ 18% เนื่องจากเลือกฉันอาหารประเภทผัด ทอด และขนมหวานจำนวนมาก ที่สำคัญยังพบว่า ส่วนใหญ่เลือกฉันน้ำปานะที่มีน้ำตาลปริมาณสูง เช่น นมเปรี้ยว น้ำอัดลม ชาเขียว สะท้อนแนวโน้มปัญหาสุขภาพในระยะยาว สสส. ร่วมกับ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่าย ริเริ่มโครงการการพัฒนาสื่อโภชนาการสามเณรสมวัย พัฒนานวัตกรรมสื่อองค์ความรู้ แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการฉันอาหารของสามเณรที่เสริมสร้างสุขภาพที่ดี นำไปสู่การเป็นแกนนำความรู้ในการดูแลสุขภาวะเผยแพร่แก่ชุมชนและสังคมในวงกว้าง

“นวัตกรรมสื่อโภชนาการสามเณรสมวัย มี 4 รูปแบบ 1. ภาพนิ่ง (Infographic) 2. ภาพเคลื่อนไหว (Gifographic) 3. หนังสือชุดความรู้โภชนาการและการออกกำลังกาย 10 เล่ม 4. เว็บแอปพลิเคชัน เณรกล้า โภชนาดี ที่จะนำร่องใช้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ที่มีสามเณรศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษากว่า 33,000 รูป ภายใน ธ.ค. นี้ โดยมีพระพี่เลี้ยงเป็นโค้ชเสริมการเรียนรู้ในวิชาสุขศึกษานอกห้องเรียน ถือเป็นหลักสูตรเสริมการเรียนการสอนควบคู่กับวิชาสายสามัญตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้กับการจัดการศึกษาแผนกธรรมและแผนกบาลี ช่วยให้มีความรู้ มีทักษะในการดูแลโภชนาการเพื่อให้สามเณรมีสุขภาวะที่ดี” ดร.ประกาศิต กล่าว

ศ.ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช ผู้จัดการโครงการการพัฒนาสื่อโภชนาการสามเณรสมวัย สสส. กล่าวว่า จุฬาฯ ร่วมกับ สสส. ริเริ่มโครงการสงฆ์ไทยไกลโรค ตั้งแต่ปี 2554 ที่ผ่านมา ดำเนินโครงการ 6 โครงการ มีภาคีเครือข่าย 34 องค์กร โครงการการพัฒนาสื่อโภชนาการสามเณรสมวัย ถือเป็นอีก 1 โครงการที่สำคัญ เว็บแอปพลิเคชัน “เณรกล้า โภชนาดี” เป็นกึ่งเกมการแข่งขัน สามเณรสามารถใช้เว็บแอปพลิเคชันช่วยบันทึกพฤติกรรมการฉันอาหารและออกกำลังกายของตนเอง เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 1 ภาคการศึกษา โดยมีสื่อให้ความรู้ แรงบันดาลใจ และระบุเป้าหมายชัดเจนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีคะแนนสะสม ให้ความชื่นชมด้วยเหรียญและโล่รางวัลออนไลน์ ภายใต้การติดตาม ดูแล ประเมินผลโดยพระพี่เลี้ยง

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: