เร่งต่ออายุหนังสือคนประจำเรือ แก้ขาดแรงงานประมงช่วง COVID-19

กองบรรณาธิการ TCIJ 22 ก.ค. 2564 | อ่านแล้ว 761 ครั้ง

เร่งต่ออายุหนังสือคนประจำเรือ แก้ขาดแรงงานประมงช่วง COVID-19

รมว.เกษตร ให้กรมประมงเร่งรัดการออก Seabook ให้แรงงานข้ามชาติเป็นกรณีพิเศษในสถานการณ์ COVID-19 เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ย้ำต่อได้เพียง 1 ปีเท่านั้น | ที่มาภาพ: สำนักข่าวไทย

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อช่วงกลางเดือน ก.ค. 2564 ว่านายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า สั่งการให้กรมประมงต่ออายุหนังสือคนประจำเรือ (Seabook เล่มเหลือง) ให้แรงงานต่างด้าวที่ได้รับหนังสือคนประจำเรือออกไปอีก 1 ปี นับแต่วันที่หนังสือคนประจำเรือเดิมสิ้นอายุ ตามที่ครม. มีมติให้ดำเนินการได้เป็นกรณีพิเศษ ล่าสุดกรมประมงรายงานว่า ประชุมร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดชายทะเล สมาคมการประมงชายทะเลในพื้นที่ทั้ง 22 จังหวัด และสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยแล้ว เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงานซึ่งยื่นขอรับบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวไว้กับกระทรวงแรงงาน (Name list) ไม่สามารถดำเนินการขอตรวจลงตราขอรับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และขอจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติแรงงานที่ไม่มีสัญชาติไทยได้ทัน ส่งผลให้หนังสือคนประจำเรือที่กำหนดให้มีอายุเท่ากับใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าวหมดอายุลงไปด้วย จึงส่งผลกระทบต่อการออกทำการประมง

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมงกล่าวว่า แรงงานต่างด้าวที่จะขอต่ออายุหนังสือคนประจำเรือ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 1.ต้องเป็นคนต่างด้าวที่ได้รับหนังสือคนประจำเรือตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

2. เจ้าของเรือได้จัดทำหนังสือสัญญาจ้างตามแบบที่กำหนดในประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของสัญญาจ้างและลงลายมือชื่อกำกับไว้

3.คนต่างด้าวต้องมีใบรับรองการตรวจสุขภาพซึ่งครอบคลุมถึงการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการประกันสุขภาพมีอายุคุ้มครองอย่างน้อย 1 ปี ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว

4. คนต่างด้าวจะต้องยื่นคำขอจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือสถานที่อื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบรับคำขอต่ออายุหนังสือคนประจำเรือจากกรมประมง

สำหรับเอกสารประกอบการยื่นขอต่อหนังสือคนประจำเรือได้แก่ หนังสือคนประจำเรือที่หมดอายุ บัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (Name list) ใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฉบับเดิม สำเนาใบอนุญาตทำการประมงของเจ้าของเรือ สำหรับเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป สำเนาใบทะเบียนเรือ และสำเนาใบอนุญาตให้ใช้เรือ สำหรับเรือประมงที่มีขนาดน้อยกว่าสิบตันกรอส และสำเนาหนังสือสัญญาจ้างให้ทำงานในเรือประมง

ทั้งนี้ การต่ออายุหนังสือคนประจำเรือกรณีพิเศษ (Seabook เล่มเหลือง) ที่ได้รับการต่ออายุ จะมีอายุ 1 ปีเท่านั้น โดยกรมประมงมั่นใจว่า จะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการประมงได้

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: