จับตา: ปี 2563 'คดีอาญา-อุบัติเหตุและผู้เสียชีวิต' ลดลง

กองบรรณาธิการ TCIJ 23 มี.ค. 2564 | อ่านแล้ว 795 ครั้ง


สถิติจากรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 4 และภาพรวม ปี 2563 ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ) พบปี 2563 คดีอาญารวมลดลง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังการประทุษร้ายต่อทรัพย์ การลักลอบเล่นการพนัน ด้านการเกิดอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตลดลง แต่อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น | ที่มาภาพประกอบ: geralt (Pixabay License)

จาก รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 4 และภาพรวม ปี 2563 ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ) ระบุปี 2563 พบว่าคดีอาญารวมลดลง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังการประทุษร้ายต่อทรัพย์ การลักลอบเล่นการพนันรวมทั้งการลักลอบข้ามชายแดนเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายเพื่อลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ไตรมาสสี่ ปี 2563 คดีอาญารวมลดลงร้อยละ 23.7 จากไตรมาสเดียวกันของปี 2562 โดยคดียาเสพติดลดลงร้อยละ 26.4 คดีชีวิตร่างกายและเพศลดลงร้อยละ 7.8 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ลดลงร้อยละ 7.5

ขณะที่ภาพรวมปี 2563 คดีอาญารวมลดลงเช่นกันที่ร้อยละ 14.6 โดยคดียาเสพติดลดลงร้อยละ 15.6 คดีชีวิตร่างกายและเพศลดลงร้อยละ 12.3 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ลดลงร้อยละ 7.5 สถานการณ์ช่วงต้นปี 2563 ที่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 รัฐบาลใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม มาตรการล็อกดาวน์ ทำใหการก่ออาชญากรรมทั่วไปในช่วงดังกล่าวลดลง แต่เกิดอาชญากรรมอิเล็คทรอนิกส์เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 96.5 ภายหลังการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 รูปแบบการก่ออาชญากรรมด้านอื่นเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากไตรมาสสามปี 2563 โดยมีคดีชิงทรัพย์ วิ่งราว ลักทรัพย์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.3 จึงต้องให้ความสำคัญและเฝ้าระวังคุมเข้มการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ การแพร่ระบาดของสารเสพติดรูปแบบใหม่ รวมทั้งการลักลอบข้ามชายแดนเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย การลักลอบเล่นการพนัน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19

การเกิดอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตลดลง ขณะที่อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักเกิดจากตัวบุคคลจึงยังต้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส่านึกความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องต่อไปไตรมาสสี่ ปี 2563 มีการรับแจ้งการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลงร้อยละ 10.7 ผู้เสียชีวิตลดลงร้อยละ 14.1 และผู้บาดเจ็บลดลงร้อยละ 7.2 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากตัวบุคคลสูงสุดคือ ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิดร้อยละ 36.1 รองลงมาได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดร้อยละ 35.7

ภาพรวมปี 2563 การเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ ลดลงร้อยละ 8.7 17.7 และ 9.9 ตามลำดับ และช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 แม้ได้มีการถอดบทเรียนจากเทศกาลของไทยที่ผ่านมา อีกทั้งยังเป็นช่วงที่เกิดการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ จำนวนผู้เสียชีวิตช่วงเทศกาลปีใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 สะท้อนสถานการณ์บนท้องถนนที่ยังคงต้องให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน สภาพแวดล้อมทางกายภาพการบูรณาการการแก้ปัญหาอย่างจริงจังทั้งในส่วนกลางที่กำหนดนโยบาย ร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติผู้ขับขี่ให้มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: