จับตา: เปิดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ที่ ครม.เห็นชอบ

กองบรรณาธิการ TCIJ 17 มี.ค. 2564 | อ่านแล้ว 1825 ครั้ง


เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แนวทางการปรับปรุง และมาตรการในการแก้ไขกรณีงบประมาณรายจ่ายลงทุนมีจำนวนน้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณประจำปี ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ มีสาระสำคัญดังนี้

1. หน่วยรับงบประมาณ ได้ส่งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ให้สำนักงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 5,274,444.3 ล้านบาท

2. วงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3,100,000 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่กำหนดไว้จำนวน 3,285,962.5 ล้านบาท จำนวน 185,962.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.66 ประกอบด้วยโครงสร้างงบประมาณ ดังนี้

1) รายจ่ายประจำ จำนวน 2,360,543.0 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 177,109.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.98 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.15 ของวงเงินงบประมาณ เทียบกับสัดส่วนร้อยละ 77.23 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2) รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง จำนวน 596.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 596.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่มีรายการที่ต้องเสนอตั้งงบประมาณ และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.02 ของวงเงินงบประมาณ

3) รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย จำนวน 24,978.6 ล้านบาท เพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่ายที่ได้นำไปใช้จ่ายตามนัยมาตรา 45 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 24,978.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.81 ของวงเงินงบประมาณ

4) รายจ่ายลงทุน จำนวน 624,399.9 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 24,910.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.84 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.14 ของวงเงินงบประมาณ เทียบกับสัดส่วนร้อยละ 19.76 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5) รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 100,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.01 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.22 ของวงเงินงบประมาณ เทียบกับสัดส่วนร้อยละ 3.01 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้เป็นรายจ่ายลงทุน กรณีการกู้เพื่อการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 10,518.2 ล้านบาท)

3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

งบประมาณ

จำนวน

ร้อยละ

รวมทั้งสิ้น

3,100,000.0

100.0

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

387,852.3

12.51

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

338,547.6

10.92

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

548,185.7

17.68

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

733,749.6

23.67

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

119,600.3

3.86

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

559,357.8

18.05

   รายการค่าดำเนินการภาครัฐ

412,706.7

13.31

4. แนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- ปรับปรุงรายละเอียดภายในกรอบวงเงินของแต่ละกระทรวง/หน่วยรับงบประมาณ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีฯ

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสำหรับรายการต่อไปนี้ ไม่ควรเปลี่ยนแปลงรายการ ไปจัดสรรให้รายการอื่น ๆ

- เพื่อรักษาสัดส่วนรายจ่ายลงทุน จึงไม่ควรเปลี่ยนแปลงรายจ่ายลงทุนไปเพิ่ม ในรายจ่ายประจำ และไม่ควรเปลี่ยนแปลงงบประมาณในแผนงานบูรณาการหรือแผนงานยุทธศาสตร์ไปเพิ่ม ในแผนงานพื้นฐาน

- การปรับปรุงงบประมาณไม่ควรเพิ่มรายการใหม่ที่มีภาระผูกพัน

ทั้งนี้ ให้หน่วยรับงบประมาณปรับปรุงรายละเอียดตามแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อให้ความเห็นชอบและส่งผลการพิจารณาข้อเสนอการปรับปรุงให้สำนักงบประมาณส่งสำนักงบประมาณภายในวันที่ 18 มีนาคม 2564 และให้สำนักงบประมาณพิจารณาการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 ต่อไป

5. มาตรการในการแก้ไขกรณีงบประมาณรายจ่ายลงทุนมีจำนวนน้อยกว่าวงเงิน ส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณประจำปี

พิจารณาเพิ่มรายจ่ายลงทุนจากแหล่งเงินลงทุนของประเทศในช่องทางอื่นนอกเหนือจากงบประมาณรายจ่าย ได้แก่ การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) และการลงทุนของหน่วยงาน ในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (THAILAND FUTURE FUND) รวมทั้งพิจารณา การใช้เงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: