จับตา: กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเลี้ยงในราชอาณาจักร พ.ศ.2564

กองบรรณาธิการ TCIJ 14 ก.ค. 2564 | อ่านแล้ว 2985 ครั้ง


ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 'กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเลี้ยงในราชอาณาจักร พ.ศ.2564' มีผลบังคับใช้ 16 ส.ค. 2564 นี้ หวังป้องกัน 'เอเลียนสปีชีส์' ที่จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำของประเทศไทย

ปัจจุบันการแพร่พันธุ์ของสัตว์น้ำต่างถิ่น หรือ 'เอเลียนสปีชีส์' ยังคงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำของประเทศไทยเป็นอย่างมาก กรมประมงได้อาศัยความตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2560 ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเลี้ยงในราชอาณาจักร พ.ศ.2564 ลงวันที่ 27 พ.ค. 2564 และจะมีผลบังคับใช้ 16 ส.ค. 2564 นี้ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำพื้นถิ่นหายาก หรือป้องกันอันตราย มิให้เกิดแก่สัตว์น้ำและระบบนิเวศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: