จับตา: 12 โครงการมูลค่าเกินพันล้านบาท ที่ ก.มหาดไทย เสนอในปีงบฯ 2565

กองบรรณาธิการ TCIJ 9 ม.ค. 2564 | อ่านแล้ว 1618 ครั้ง


ครม. อนุมัติในหลักการการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป จำนวน 3 หน่วยงาน รวม 12 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 21,814.7800 ล้านบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับรายการโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 3 หน่วยงาน รวม 12 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 21,814.7800 ล้านบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ มท. รับความเห็นหน่วยงานไปดำเนินการ

 

หน่วยงาน/โครงการ

วงเงินทั้งสิ้น

(ล้านบาท)

ผูกพัน (ปี)

สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์

1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 โครงการ

1,862.4760

 

 

โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับกองทัพบกในการจัดหาอากาศยานปีกหมุน (Helicopter) เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย (ระยะที่ 3) จำนวน 2 ลำ

- เงินงบประมาณ          วงเงิน 1,862.4760 ล้านบาท

- เงินนอกงบประมาณ     วงเงิน        -        ล้านบาท

1,862.4760

3 ปี

(ปี 2565 - 2567)

1. ด้านความมั่นคง

2. การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 3 โครงการ

4,317.6040

 

 

2.1 งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา อำเภอบางละมุง-สัตหีบ-ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

- เงินงบประมาณ          วงเงิน 1,125.0000 ล้านบาท

- เงินนอกงบประมาณ     วงเงิน   375.0000 ล้านบาท

1,500.0000

3 ปี

(ปี 2565 - 2567)

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2.2 งานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี-พนัสนิคม-(พานทอง)-(ท่าบุญมี) ระยะที่ 2 อำเภอชลบุรี-พานทอง จังหวัดชลบุรี

- เงินงบประมาณ          วงเงิน 1,275.0000 ล้านบาท

- เงินนอกงบประมาณ     วงเงิน   425.0000 ล้านบาท

1,700.0000

3 ปี

(ปี 2565 - 2567)

2.3 งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์-หล่มสัก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์-หล่มสัก-หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1

- เงินงบประมาณ          วงเงิน 838.2030 ล้านบาท

- เงินนอกงบประมาณ     วงเงิน 279.4010 ล้านบาท

1,117.6040

3 ปี

(ปี 2565 - 2567)

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. กรุงเทพมหานคร จำนวน 8 โครงการ

15,634.7000

 

 

3.1 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 4 ก่อสร้างทางยกระดับและถนนฝั่งพระนคร จากแยกสะพานแดง ถึงถนนกำแพงเพชร

- เงินงบประมาณ          วงเงิน 550.0000 ล้านบาท

- เงินนอกงบประมาณ     วงเงิน 550.0000 ล้านบาท

1,100.0000

3 ปี

(ปี 2565 - 2567)

4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

3.2 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 5 ก่อสร้างทางยกระดับและถนนฝั่งพระนครจากถนนกำแพงเพชร ถึงถนนพหลโยธิน

- เงินงบประมาณ          วงเงิน 512.5000 ล้านบาท

- เงินนอกงบประมาณ     วงเงิน 512.5000 ล้านบาท

1,025.0000

3 ปี

(ปี 2565 - 2567)

3.3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคูเมืองเดิม

- เงินงบประมาณ          วงเงิน 1,000.0000 ล้านบาท

- เงินนอกงบประมาณ     วงเงิน        -        ล้านบาท

1,000.0000

3 ปี

(ปี 2565 - 2567)

3.4 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง) คลองบางไผ่ จากบริเวณคลองพระยาราชมนตรีถึงบริเวณสุดเขต กทม.

- เงินงบประมาณ          วงเงิน 1,028.3000 ล้านบาท

- เงินนอกงบประมาณ     วงเงิน        -        ล้านบาท

1,028.3000

4 ปี

(ปี 2565 - 2568)

3.5 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล พร้อมระบบรวบรวมน้ำเสียคลองแสนแสบ จากบริเวณประตูระบายน้ำมีนบุรีถึงบริเวณประตูระบายน้ำหนองจอก

- เงินงบประมาณ          วงเงิน 1,799.9000 ล้านบาท

- เงินนอกงบประมาณ     วงเงิน         -       ล้านบาท

1,799.9000

5 ปี

(ปี 2565 - 2569)

3.6 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางนาจากคลองเคล็ดถึงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา

- เงินงบประมาณ          วงเงิน 1,981.5000 ล้านบาท

- เงินนอกงบประมาณ     วงเงิน         -       ล้านบาท

1,981.5000

4 ปี

(ปี 2565 - 2568)

3.7 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย

- เงินงบประมาณ          วงเงิน 3,000.0000 ล้านบาท

- เงินนอกงบประมาณ     วงเงิน 3,000.0000 ล้านบาท

6,000.0000

5 ปี

(ปี 2565 - 2569)

3.8 โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อจากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว

- เงินงบประมาณ          วงเงิน 1,700.0000 ล้านบาท

- เงินนอกงบประมาณ     วงเงิน         -       ล้านบาท

1,700.0000

3 ปี

(ปี 2565 - 2567)

รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ

21,814.7800

 

 

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: