จับตา: 4 โครงการมูลค่าเกินพันล้านบาท ที่ ก.เกษตรฯ เสนอในปีงบฯ 2565

กองบรรณาธิการ TCIJ 8 ม.ค. 2564 | อ่านแล้ว 1528 ครั้ง


ครม. อนุมัติในหลักการการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป จำนวน 7 รายการ (ภายใต้โครงการ จำนวน 4 โครงการ) วงเงินรวม 2,748.40 ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป ตามนัยมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 7 รายการ (ภายใต้โครงการ จำนวน 4 โครงการ) วงเงินรวม 2,748.40 ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ กษ. รับความเห็นของหน่วยงานไปดำเนินการ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ

ปีงบประมาณ

2565

ภาระผูกพันงบประมาณ

ปีต่อ ๆ ไป

รวม

ความพร้อมของโครงการ

1. โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา1 ขออนุมัติ 2 รายการ ได้แก่

(1) ขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4

676.20

2,704.80

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568)

3,381.00

- อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(2) ขุดคลองระบายน้ำหลาก พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 5

246.00

984.00

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567)

1,230.00

รวมโครงการที่ 1

922.20

3,688.80

4,611.00

2. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย1 ขออนุมัติ 1 รายการ ได้แก่

ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำหนองสองห้อง

228.00

912.00

(ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566 - 2567)

1,140.00

- อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่ที่อยู่ในเขตสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รวมโครงการที่ 2

228.00

912.00

1,140.00

3. โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี1

ขออนุมัติ 1 รายการ ได้แก่

ปรับปรุงคลองระบายน้ำหลาก D1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1

772.00

3,088.00

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2569)

3,860.00

- อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมด้านการรังวัดปักหลักเขต

รวมโครงการที่ 3

772.00

3,088.00

3,860.00

4. โครงการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ – หนองค้อ – บางพระ จังหวัดชลบุรี2 ขออนุมัติ 3 รายการ ได้แก่

(1) ระบบท่อผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ – อ่างเก็บน้ำหนองค้อ – อ่างเก็บน้ำบางพระ สัญญาที่ 1

275.60

1,102.40

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567)

1,378.00

- อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานท้องถิ่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท

(2) ระบบท่อผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ – อ่างเก็บน้ำหนองค้อ – อ่างเก็บน้ำบางพระ สัญญาที่ 2

275.20

1,100.80

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567

1,376.00

(3) ระบบท่อผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ – อ่างเก็บน้ำหนองค้อ – อ่างเก็บน้ำบางพระ สัญญาที่ 3

275.40

1,101.60

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567

1,377.00

รวมโครงการที่ 4

826.20

3,304.80

4,131.00

รวมก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน 7 รายการ

2,748.40

10,993.60

13,742.00

-

1 โครงการที่ 1 – 3 เป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีเคยมีมติอนุมัติ/รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการแล้ว

2  โครงการที่ 4 เป็นโครงการที่เสนอมาใหม่ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภค การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ภายใต้กรอบวงเงิน 9,500 ล้านบาท และมีระยะเวลาดำเนินงาน 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567)

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: