จับตา: ความคืบหน้าการจัดหาวัคซีน COVID-19 ของไทย (ณ ต้นเดือน ม.ค. 2564)

กองบรรณาธิการ TCIJ 7 ม.ค. 2564 | อ่านแล้ว 1741 ครั้ง


ความคืบหน้าการจัดหาวัคซีน COVID-19 ของไทย (ณ ต้นเดือน ม.ค. 2564) ตั้งเป้าฉีดวัคซีน 2 ล้านโดส (เดือน ก.พ.- เม.ย. 2564) กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุขด่านหน้า และในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ - การจัดหาวัคซีนปัจจุบันไทยตกลงแบบทวิภาคีกับ AstraZeneca 26 ล้านโดส คาดว่าจะได้รับ มิ.ย. 2564 - เจรจากับ Sinovac จัดหาเร่งด่วนภายในไตรมาส 1/2564 จำนวน 2 ล้านโดส - และจัดหาวัคซีนจาก COVAX Facility ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาเงื่อนไขและเจรจาต่อรอง

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ม.ค. 2564 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เสนอ โดยความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนโรคโควิด - 19 เพิ่มเติม ที่ประชุมรับทราบรายงานความ
คืบหน้าฯ ดังนี้

1. การจัดหาวัคซีนครอบคลุมประชากรไทยในปี 2564 จำนวน 33,000,000 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของประชากรทั้งประเทศ ประกอบด้วย

(1) การจัดหาวัคซีนจากการตกลงแบบทวิภาคี Bilateral Agreement (Advanced Market Commitment) กับบริษัท AstraZeneca จำกัด ร้อยละ 20 (จำนวน 26,000,000 โดส) และคาดว่าจะได้รับวัคซีนประมาณเดือน มิ.ย. 2564 (อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อให้ได้วัคซีนมาก่อนจำนวนหนึ่งในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564) ซึ่งที่ประชุมมีมติให้พิจารณาสั่งซื้อเพิ่มอีกจำนวน 35,000,000 โดส รวมเป็นจำนวนวัคซีนที่ประเทศไทยจัดหา จำนวน 61,000,000 โดส

(2) การจัดหาวัคซีนจากแหล่งอื่น ร้อยละ 10 กระทรวงสาธารณสุขได้เจรจากับบริษัท Sinovac Biotech จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีนของประเทศจีนเพื่อจัดหาวัคซีนเร่งด่วนให้ได้ภายในไตรมาสแรกของปี 2564 จำนวน 2,000,000 โดส ทั้งนี้ วัคซีนต้องได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนจากสถาบันอาหารและยา (อย.) ประเทศจีนก่อน โดยจะฉีดคนละ 2 โดส ระยะเวลาห่างกัน 1 เดือน วงเงินงบประมาณรวม 1,228,208,000 บาท

(3) การจัดหาวัคซีนจาก COVAX Facility ร้อยละ 20 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาเงื่อนไขและเจรจาต่อรอง

2. เป้าหมายการฉีดวัคซีน 2,000,000 โดส (เดือน ก.พ.- เม.ย. 2564)

(1) วัคซีน 200,000 โดสแรก ในเดือน ก.พ. 2564 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุขด่านหน้า (รวมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) และเจ้าหน้าที่ทำงานภาคสนามในพื้นที่ควบคุมสูงสุด เช่น จ.สมุทรสาคร จ.ระยอง จ.ชลบุรี เป็นต้น จำนวน 20,000 คน และในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อที่มีภาวะแทรกซ้อนสูง และกลุ่มจำเป็นอื่น ๆ จำนวน 180,000 คน

(2) วัคซีน 800,000 โดสแรก ในเดือน มี.ค. 2564 ซึ่งจะเป็นการฉีดวัคซีนเข็มที่สอง ในกลุ่มข้อ (1) จำนวน 200,000 โดส และวัคซีน จำนวน 600,000 โดส ในกลุ่มจังหวัดควบคุมสูงสุด ชายแดนตะวันตกและภาคใต้ เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า (รวมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) จำนวน 60,000 คน และในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อมีภาวะแทรกซ้อนสูงและกลุ่มจำเป็นอื่น ๆ จำนวน 540,000 คน

(3) วัคซีน 1,000,000 โดส ในเดือน เม.ย. 2564 โดยจะฉีดวัคซีนเข็มที่สองในกลุ่มตามข้อ (2) จำนวน 600,000 คน และสำหรับกรณีที่มีการระบาด จำนวน 400,000 โดส

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: