จับตา: ท้องถิ่นสามารถตั้ง ‘สถานสงเคราะห์สัตว์’ ได้แล้ว

กองบรรณาธิการ TCIJ 27 ก.พ. 2563 | อ่านแล้ว 5849 ครั้ง


ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2562 กระทรวงมหาดไทย ออกประกาศให้ ท้องถิ่นสามารถตั้ง ‘สถานสงเคราะห์สัตว์’ ได้แล้ว เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับใช้ในการให้ความช่วยเหลือหรืออภิบาลสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง สัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ สัตว์ที่ถูกทารุณกรรมสัตว์ที่เจ้าของเสียชีวิต สัตว์ที่มีเจ้าของแต่สภาพแวดล้อมการอยู่อาศัย ของสัตว์กระทบต่อประชาชนโดยรอบ หรือสัตว์ที่เจ้าของไม่ประสงค์จะเลี้ยงดูอีกต่อไป | ที่มาภาพประกอบ: taejai.com

กระทรวงมหาดไทยได้ออก ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2562 ซึ่งบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการเลี้ยงดูสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ โดยการจัดตั้ง 'สถานสงเคราะห์สัตว์' เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับใช้ในการให้ความช่วยเหลือหรืออภิบาลสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง สัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ สัตว์ที่ถูกทารุณกรรมสัตว์ที่เจ้าของเสียชีวิต สัตว์ที่มีเจ้าของแต่สภาพแวดล้อมการอยู่อาศัย ของสัตว์กระทบต่อประชาชนโดยรอบ หรือสัตว์ที่เจ้าของไม่ประสงค์จะเลี้ยงดูอีกต่อไป ให้สามารถดำเนินการเบิกค่าใช้จ่าย ในการกักสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้อย่างถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์และตามระเบียบกฎหมาย คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากโรคระบาดของสัตว์ที่แพร่เชื้อ สู่มนุษย์ได้อย่างเป็นระบบ

สามารถอ่าน 'คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์' โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ที่นี่

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พบตัวเลข ‘สุนัข-แมว ไม่มีเจ้าของ’ อปท.สำรวจต่ำกว่ากรมปศุสัตว์เป็นอย่างมาก
คน กทม. อยากให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองปลอด ‘สุนัข-แมวจรจัด’

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: