จับตา: เปิดรายละเอียด BGSR ได้งาน O&M มอเตอร์เวย์บางประอิน-โคราช,บางใหญ่-กาญจน์ฯ

กองบรรณาธิการ TCIJ 24 ก.ค. 2563 | อ่านแล้ว 1576 ครั้ง


เปิดรายละเอียดหลัง ครม. มีมติ คัดเลือกกลุ่มกิจการร่วมค้า BGSR ที่เป็นการรวมตัวของ 'BTS-กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี-ซิโนไทย-ราช กรุ๊ป' โครงการติดตั้งและบริหารระบบเก็บเงิน (Operation and Maintenance : O&M) มอเตอร์เวย์ 'บางประอิน-โคราช' และ 'บางใหญ่-กาญจน์ฯ'

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติผลการคัดเลือกเอกชนโครงการติดตั้งและบริหารระบบเก็บเงิน (Operation and Maintenance : O&M) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6) และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81) ในรูปแบบ PPP gross cost 30 ปี วงเงิน 39,138 ล้านบาท โดยเอกชนที่ได้รับคัดเลือกคือ กลุ่มกิจการร่วมค้า BGSR ที่เป็นการรวมตัวของ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (STEC) และ บมจ.ราช กรุ๊ป (RATCH)

สำหรับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6) และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81) เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 ซึ่ง ครม.มีมติเห็นชอบไปแล้วเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2558 โดยในส่วนของโครงการ M6 ครม.มีมติเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2558 เห็นชอบให้ก่อสร้างภายในกรอบวงเงิน 84,600 ล้านบาท ส่วนโครงการ M81 ครม.มีมติเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2558 เห็นชอบให้ก่อสร้างภายในกรอบวงเงิน 55,620 ล้านบาท

โครงการ M6 เป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเก็บค่าผ่านทาง ขนาด 4-6 ช่องจราจร ระยะทาง 196 กิโลเมตร เชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกรอบค่าตอบแทนที่เอกชนจะได้รับ 33,258 ล้านบาท และวงเงินค่าตอบแทนที่เอกชนเสนอขอรับ 21,308 ล้านบาท มีทางแยกต่างระดับ 10 แห่ง, ด่านเก็บค่าผ่านทาง 9 แห่ง, ระบบเก็บค่าผ่านทาง, ที่พักริมทาง (ไม่รวมอยู่ในสัญญา O&M ในครั้งนี้) ,Rest Area 5 แห่ง, Service Area 2 แห่ง, Service Center 1 แห่ง

ส่วนโครงการ M81 เป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเก็บค่าผ่านทาง ขนาด 4-6 ช่องจราจร ระยะทาง 96 กิโลเมตร เชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมสู่ภาคตะวันตก และโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย มีกรอบค่าตอบแทนที่เอกชนจะได้รับ 27,828 ล้านบาท และวงเงินค่าตอบแทนที่เอกชนเสนอขอรับ 17,801 ล้านบาท มีทางแยกต่างระดับ 8 แห่ง, ด่านเก็บค่าผ่านทาง 8 แห่ง, ระบบเก็บค่าผ่านทาง, ที่พักริมทาง (ไม่รวมอยู่ในสัญญา O&M ในครั้งนี้) , Rest Area 1 แห่ง, Service Area 2 แห่ง

โดยทั้งสองโครงการมีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากโครงการทางหลวงพิเศษที่ผ่านมา เนื่องจากจะเป็นสองโครงการแรกที่ใช้ด่านเก็บค่าผ่านทางฝั่งขาเข้าระบบแบบไม่มีไม้กั้นแบบ Full Multilane Free Flow (MLFF) ซึ่งจะช่วยลดปัญหาจราจรท้ายแถวสะสมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง ลดความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง และลดมลพิษที่จะเกิดขึ้นจากการจราจรแออัด

 

ผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance : O&M) และการชี้แจงประเด็นข้อสังเกตของสำนักอัยการสูงสุดและความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และเรื่อง ผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance : O&M) และการชี้แจงประเด็นข้อสังเกตของสำนักงานอัยการสูงสุดและความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง ผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance : O&M) และการชี้แจงประเด็นข้อสังเกตของสำนักงานอัยการสูงสุดและความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และเรื่อง ผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance : O&M) และการชี้แจงประเด็นข้อสังเกตของสำนักงานอัยการสูงสุดและความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอแล้วมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุนตามที่สำนักงานอัยการสูงสุด (อส.) ได้ตรวจพิจารณาแล้ว โดยก่อนลงนามสัญญา ให้กรมทางหลวง (ทล.) ตรวจสอบสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญาอีกครั้งให้ มีความถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน กฎระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี และมติคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 ตามข้อสังเกตของ อส.

สาระสำคัญของเรื่อง

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา (M6) และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี (M81) เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 โดยในส่วนของโครงการ M6 คณะรัฐมนตรีมีมติ (14 กรกฎาคม 2558) เห็นชอบให้ก่อสร้างภายในกรอบวงเงิน 84,600 ล้านบาท ส่วนโครงการ M81 คณะรัฐมนตรีมีมติ (14 กรกฎาคม 2558) เห็นชอบให้ก่อสร้างภายในกรอบวงเงิน 55,620 ล้านบาท และในครั้งนี้กระทรวงคมนาคม (คค.) โดยกรมทางหลวง (ทล.) ได้ขอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance : O&M) ของโครงการทางหลวงพิเศษทั้งสองสาย ตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556


                   โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา
                   สรุปรายละเอียดโครงการ
                   · มอเตอร์เวย์เก็บค่าผ่านทาง ขนาด 4 – 6 ช่องจราจร
                   · ระยะทาง 196 กิโลเมตร
                   · เชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                   · กรอบค่าตอบแทนที่เอกชนจะได้รับ 33,258 ล้านบาท
                   · วงเงินค่าตอบแทนที่เอกชนเสนอขอรับ 21,308 ล้านบาท
                   ข้อมูลทั่วไปด้านวิศวกรรม
                   จำนวนช่องจราจร         4 – 6 ช่องจราจร
                   ทางแยกต่างระดับ         10 แห่ง
                   ด่านเก็บค่าผ่านทาง        9 แห่ง
                   ระบบเก็บค่าผ่านทาง      Manual, ETC, MLFF
                   ที่พักริมทาง (ไม่รวมอยู่ในสัญญา O&M ในครั้งนี้)
                   · Rest Area              5 แห่ง
                   · Service Area          2 แห่ง
                   · Service Center       1 แห่ง
                   โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี
                   สรุปรายละเอียดโครงการ
                   · มอเตอร์เวย์เก็บค่าผ่านทาง ขนาด 4 – 6 ช่องจราจร
                   · ระยะทาง 96 กม. เชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมสู่ภาคตะวันตก และโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย
                   · กรอบค่าตอบแทนที่เอกชนจะได้รับ 27,828 ล้านบาท
                   · วงเงินค่าตอบแทนที่เอกชนเสนอขอรับ 17,801 ล้านบาท
                   ข้อมูลทั่วไปด้านวิศวกรรม
                   จำนวนช่องจราจร         4 – 6 ช่องจราจร
                   ทางแยกต่างระดับ         8 แห่ง
                   ด่านเก็บค่าผ่านทาง        8 แห่ง
                   ระบบเก็บค่าผ่านทาง      Manual, ETC, MLFF
                   ที่พักริมทาง (ไม่รวมอยู่ในสัญญา O&M ในครั้งนี้)
                   · Rest Area    1 แห่ง
                   · Service Area 2 แห่ง

โครงการทางหลวงพิเศษทั้งสองโครงการที่ คค. เสนอมาในครั้งนี้มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากโครงการทางหลวงพิเศษที่ผ่านมา เนื่องจากจะเป็นสองโครงการแรกที่ใช้ด่านเก็บค่าผ่านทางฝั่งขาเข้าระบบแบบไม่มีไม้กั้นแบบ Full Multilane Free Flow (MLFF) ซึ่งจะช่วยลดปัญหาจราจรท้ายแถวสะสมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง ลดความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง และลดมลพิษที่จะเกิดขึ้นจากการจราจรแออัด

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กรมทางหลวงชวนเอกชนลงทุน 'ดำเนินงานและบำรุงรักษา' มอเตอร์เวย์ 2 สาย

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: