จับตา: เม็ดเงินแต่ละกระทรวง โยกมาตั้งงบฯ แก้ปัญหา COVID-19 และเหตุฉุกเฉินอื่นๆ 100,395 ล้านบาท

กองบรรณาธิการ TCIJ 24 เม.ย. 2563 | อ่านแล้ว 2261 ครั้ง


ครม. เห็นชอบผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่นำมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... จำนวน 100,395 ล้านบาท ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือเยียวยา และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปัญหาภัยพิบัติ ภัยแล้ง อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นอื่น

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2563 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่นำมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....

2. ให้สำนักงบประมาณนำข้อเสนอตามข้อ 1 ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นให้สอดคล้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 วรรค 2 และดำเนินการตามข้อ 4

3. มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณของหน่วยงาน
                   
สาระสำคัญของเรื่อง
                  
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 โดยตามปฏิทินฯ กำหนดให้สำนักงบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 21 เมษายน 2563 นั้น

สำนักงบประมาณขอเรียน ดังนี้

1. หน่วยรับงบประมาณ ได้ส่งรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแล ให้สำนักงบประมาณ จำนวน 84,814.3956 ล้านบาท สำนักงบประมาณได้พิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 โดยงบประมาณและรายการที่นำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ประกอบด้วย 1) รายจ่ายประจำในทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพัน หรือสามารถชะลอข้อผูกพันได้ ณ วันที่  7 เมษายน 2563  อาทิ ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ การดำเนินกิจกรรม (Event) 2) รายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่าย อาทิ รายการปีเดียวที่ยังไม่ประกาศดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ 7 เมษายน 2563 และ/หรือไม่สามารถลงนามได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 รายการที่สามารถชะลอการดำเนินการโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ หรือไม่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2563  3) งบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ หรือมีเงินรายได้เพียงพอของหน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐและทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ สำนักงบประมาณได้ตรวจสอบข้อมูลหลักฐานการดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับจากหน่วยรับงบประมาณ และสถานะการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนเพิ่มเติม โดยคำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่จำเป็นในการให้บริการสาธารณะภาครัฐ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิและสวัสดิการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่คำนึงถึงการสร้างงานและรายได้ในระดับพื้นที่ ตลอดจนรายจ่ายตามข้อผูกพันต่าง ๆ ที่ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้บนพื้นฐานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
                  
2. สรุปผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่นำมาจัดทำ  ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... จำนวน 100,395 ล้านบาท จำแนก ดังนี้
                      
2.1 งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ (Function) จำนวน 46,923.9118 ล้านบาท  โดยกรณีหน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐและทุนหมุนเวียน สำนักงบประมาณได้พิจารณานำงบประมาณมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ในจำนวนเท่ากับข้อเสนอของหน่วยงานดังกล่าว
          
ตารางที่ 1 งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ (Function) ที่นำมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....

หน่วย : ล้านบาท

  หน่วยรับงบประมาณ งบประมาณ
รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน รวม
  รวมทั้งสิ้น 12,521.9974 34,401.9144 46,923.9118
1. สำนักนายกรัฐมนตรี 969.7965 179.1646 1,148.9611
2. กระทรวงกลาโหม 2,792.4622 14,968.4288 17,760.8910
3. กระทรวงการคลัง 179.6403 598.5864 778.2267
4. กระทรวงการต่างประเทศ 24.9899 37.7507 62.7406
5. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 115.5962 77.3858 192.9820
6. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 429.9725 166.2404 596.2129
7. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 751.9063 1,027.0917 1,778.9980
8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 755.4018 409.4140 1,164.8158
9. กระทรวงคมนาคม 159.2922 3,294.2922 3,453.5844
10. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 517.7160 150.9336 668.6496
11. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 203.2602 380.6694 583.9296
12. กระทรวงพลังงาน 8.3804 29.3928 37.7732
13. กระทรวงพาณิชย์ 225.5145 66.3332 291.8477
14. กระทรวงมหาดไทย 165.9906 4,758.2603 4,924.2509
15. กระทรวงยุติธรรม 108.7266 286.3036 395.0302
16. กระทรวงแรงงาน 17.0875 14.8658 31.9533
17. กระทรวงวัฒนธรรม 156.3754 50.4875 206.8629
18. กระทรวงศึกษาธิการ 1,620.2934 3,172.1931 4,792.4865
19. กระทรวงสาธารณสุข 108.9619 829.5196 938.4815
20. กระทรวงอุตสาหกรรม 78.8387 61.1416 139.9803
21. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 210.1459 573.8666 784.0125
22. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 1,760.3803 776.8043 2,537.1846
23. รัฐวิสาหกิจ 745.7464 218.4877 964.2341
24. หน่วยงานของรัฐสภา 324.1844 108.1673 432.3517
25. หน่วยงานของศาล 18.8723 30.0942 48.9665
26. หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ 60.9639 94.9841 155.9480
27. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3.3000 1,939.5331 1,942.8331
28. หน่วยงานอื่นของรัฐ 8.2011 4.0820 12.2831
29. สภากาชาดไทย - 97.4400 97.4400
           

 
2.2 งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) จำนวน 14,236.8011 ล้านบาท 

ตารางที่ 2 งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) ที่นำมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....

หน่วย : ล้านบาท

แผนงานบูรณาการ งบประมาณ
รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน รวม
  รวมทั้งสิ้น 2,544.5505 11,692.2506 14,236.8011
1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
554.9641 169.1804 724.1445
2. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 89.8448 1,120.3679 1,210.2127
3. แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 15.0980 - 15.0980
4. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 124.4455 - 124.4455
5. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 13.5603 134.3375 147.8978
6. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 48.2530 2,113.6159 2,161.8689
7. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา
ผู้ติดยาเสพติด
406.4350 - 406.4350
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ               การเรียนรู้ 175.4089 - 175.4089
9. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและ                ระบบโลจิสติกส์ 19.9441 6,322.4809 6,342.4250
10. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 31.9854 0.3725 32.3579
11. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 5.0024 478.7307 483.7331
12. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 248.3840 1,147.4785 1,395.8625
13. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 508.0260 31.5169 539.5429
14. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ             แห่งอนาคต 31.9710 29.1687 61.1397
15. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 271.2280 145.0007 416.2287

 
2.3 งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน จำนวน 2,622.0542 ล้านบาท เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งจำนวน สำนักงบประมาณได้พิจารณานำงบประมาณมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... ในจำนวนเท่ากับข้อเสนอของทุนหมุนเวียน

ตารางที่ 3 งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียนที่นำมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....

หน่วย : ล้านบาท

ทุนหมุนเวียน งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 2,622.0542
ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 205.7267
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 200.5430
กองทุนยุติธรรม 5.1837
ทุนหมุนเวียนที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 2,416.3275
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สำหรับกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

1.3275
กรมกิจการเด็กและเยาวชน สำหรับกองทุนคุ้มครองเด็ก 4.5000
กรมกิจการผู้สูงอายุ สำหรับกองทุนผู้สูงอายุ 10.5000
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2,400.0000
     


2.4 งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ จำนวน 36,612.2329 ล้านบาท ประกอบด้วย รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 35,693.0629 ล้านบาท และรายจ่ายชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ จำนวน 919.1700 ล้านบาท  ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งจำนวน

2.5 งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ ที่นำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....  และงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจากการโอนและนำไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ดังกล่าวข้างต้น มีผลต่อสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐซึ่งรัฐบาลรับภาระต่องบประมาณรายจ่ายประจำปี และสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นต่องบประมาณรายจ่ายประจำปี อย่างไรก็ตาม สัดส่วนดังกล่าวยังอยู่ในกรอบสัดส่วนตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดสัดส่วนต่างๆ เพื่อเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

2.6 งบประมาณรายจ่ายที่นำมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... จำนวน 100,395 ล้านบาท นำไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือเยียวยา และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และปัญหาภัยพิบัติ ภัยแล้ง อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นอื่น

3. กรณีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... มีผลให้เป้าหมายหรือตัวชี้วัดแผนงาน ผลผลิตหรือโครงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระสำคัญ ให้หน่วยรับงบประมาณเสนอขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป

4. กรณีงบประมาณรายจ่ายตามข้อเสนอวงเงินของหน่วยรับงบประมาณที่นำมาพิจารณาจัดทำ  ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... เป็นงบประมาณรายจ่ายที่สำนักงบประมาณอนุมัติเงินจัดสรรไปยังหน่วยรับงบประมาณแล้วแต่หน่วยรับงบประมาณยังมิได้เบิกจ่ายเงินจากคลัง และงบประมาณรายจ่ายในลักษณะเงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือเป็นรายได้ ของหน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐ ทุนหมุนเวียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งหน่วยรับงบประมาณได้เบิกจ่ายเงินจากคลังแล้วทั้งจำนวนและบางส่วน เพื่อให้การจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณามอบหมายให้สำนักงบประมาณประสานหน่วยรับงบประมาณดำเนินการนำเงินจัดสรรที่ผ่านการพิจารณาตามข้อ 2 มาส่งคืนในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) ที่หน่วยรับงบประมาณส่วนกลาง โดยสำนักงบประมาณจะประสานกรมบัญชีกลางในการดำเนินการลดยอดเงินจัดสรร ระหว่างวันที่ 22 - 30 เมษายน 2563 เพื่อประมวลข้อมูลการจัดสรรคืนและนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ต่อไป

 

ที่มา: สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 21 เม.ย. 2563

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: