PwC เผย CFO มีแผนเลิกจ้างพนักงานเพิ่มขึ้น หาก COVID-19 ระบาดในวงกว้าง

กองบรรณาธิการ TCIJ 24 เม.ย. 2563 | อ่านแล้ว 1435 ครั้ง

PwC เผย CFO มีแผนเลิกจ้างพนักงานเพิ่มขึ้น หาก COVID-19 ระบาดในวงกว้าง

ต้นเดือน เม.ย. 2563 PwC สำรวจ 21 ประเทศรวมไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) ขององค์กรต่างๆ ห่วงเรื่องความสามารถในการผลิตที่อาจจะลดลงจากการปิดโรงงาน หรือหากเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในวงกว้าง อาจส่งผลให้ต้องมีการสั่งพักงานรวมถึงการเลิกจ้างพนักงานด้วย | ที่มาภาพประกอบ: WWMT/MGN Online

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563 ที่ผ่านมาว่านายนิพันธ์ ศรีสุขุมบวรชัย หัวหน้าสายงาน Clients and Markets หัวหน้ากลุ่มลูกค้าธุรกิจครอบครัว และหุ้นส่วนสายงานภาษีและกฎหมาย บริษัท PwC ประเทศไทย กล่าวถึงผลสำรวจความคิดเห็น COVID-19 CFO Pulse Survey ครั้งที่ 3 จำนวน 824 ราย ในช่วงระหว่างสัปดาห์ที่ 6 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยมีผู้ถูกสำรวจจาก 21 อาณาเขตและประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย พบว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) ส่วนใหญ่ถึง 74% กังวลต่อผลกระทบทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจาก COVID-19 ขณะที่ 80% คาดว่ารายได้ปีนี้จะลดลง ซึ่งสอดคล้องกับประมาณการทางเศรษฐกิจของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ที่คาดว่ารายได้ต่อหัวของประชากรในกว่า 170 ประเทศทั่วโลกจะลดลงในปีนี้เช่นกัน

โดยมาตรการสำคัญอันดับที่ 1 ที่ซีเอฟโอทั่วโลกรวมทั้งไทยนำมาใช้ในเวลานี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส คือ การควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย นอกเหนือไปจากการชะลอ หรือยกเลิกแผนลงทุน ในส่วนของผลกระทบต่อแรงงานระยะสั้นนั้น ความกังวลของ CFO ยังคงเป็นเรื่องความสามารถในการผลิตที่อาจจะลดลงจากการปิดโรงงาน หรือหากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสในวงกว้าง อาจส่งผลให้ต้องมีการสั่งพักงาน รวมถึงการเลิกจ้างพนักงานในบางกรณีด้วย

“บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องวางแผนรับมือในช่วงภาวะวิกฤตมีบริษัทหลายรายในไทยที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล รวมถึงมาตรการเยียวยาอื่นๆ เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของพวกเขา สำหรับบริษัทที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นบริหารจัดการภาวะวิกฤติและยังไม่มีแผนในการฟื้นฟูกิจการ ควรต้องเร่งสรุปแผนปฏิบัติการในระยะต่างๆ รวมทั้งเตรียมแผนระยะยาวไว้เผื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจยืดเยื้อด้วย" นายนิพันธ์ กล่าว

นอกจากนี้ ผลสำรวจครั้งนี้พบว่า 26% ของ CFO ในสหรัฐฯ คาดว่าจะต้องมีการเลิกจ้างพนักงาน ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจาก 2 สัปดาห์ก่อนที่ PwC ทำการสำรวจความคิดเห็นของ CFO สหรัฐฯ และเม็กซิโกที่ 16%

ขณะที่การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังคงยืดเยื้อต่อไปในปี 2563 ผลกระทบทางการเงินได้กลายเป็นปัจจัยความกังวลอันดับแรกในกลุ่มผู้บริหารฝ่ายการเงิน โดย 75% ของ CFO มีความกังวลว่าวิกฤต COVID-19 จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท โดยเวลานี้ 82% ของซีเอฟโอได้มุ่งเน้นไปที่การควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน นอกจากนี้ 2 ใน 3 หรือ 67% ของผู้ถูกสำรวจยังมีการพิจารณาที่จะชะลอ หรือยกเลิกแผนลงทุนที่วางไว้ โดยบริษัทส่วนใหญ่ต้องการควบคุมต้นทุนด้วยการชะลอการลงทุนด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนเพื่อสินทรัพย์ทั่วไป รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร และอื่นๆ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: