จับตา: พบ ณ สิ้นปี 2562 อปท.ค้างจ่ายค่าไฟฟ้า 880 ล้านบาท

กองบรรณาธิการ TCIJ 22 ก.พ. 2563 | อ่านแล้ว 1239 ครั้ง


ข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ระบุว่าว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) ที่จะต้องดําเนินการชําระ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 จํานวนเงินรวม 880,576,295.28 บาท | ที่มาภาพประกอบ: ไทยรัฐออนไลน์

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2563 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ส่งหนังสือ เรื่อง การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการชําระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/2/23087_1_1582000030909.pdf เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ระบุว่าตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหา หนี้สาธารณูปโภคค้างชําระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้เร่งรัดและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อชําระหนี้ค่าสาธารณูปโภคที่ค้างชําระ ทั้งที่เป็นค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณปัจจุบันและของปีงบประมาณที่ผ่านมาความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) ที่จะต้องดําเนินการชําระ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 จํานวนเงินรวม 880,576,295.28 บาท (แปดร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทยี่สิบแปดสตางค์) จึงขอให้จังหวัดติดตามเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการชําระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยเร็ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย อนึ่ง หากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นใดได้ชําระเรียบร้อยแล้ว ขอให้รายงานผลตามแบบรายงานการชําระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) ณ วันที่ชําระค่าไฟฟ้าให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบด้วย

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: