ม.อ.ปัตตานีเปิดผลสำรวจออนไลน์ ผลกระทบจากมาตรการป้องกัน COVID-19 ประชาชน 5 จังหวัดชายแดนใต้

กองบรรณาธิการ TCIJ 22 เม.ย. 2563 | อ่านแล้ว 2013 ครั้ง

ม.อ.ปัตตานีเปิดผลสำรวจออนไลน์ ผลกระทบจากมาตรการป้องกัน COVID-19 ประชาชน 5 จังหวัดชายแดนใต้

สื่อ The Motive รายงาน ม.อ.ปัตตานีเปิดผลสำรวจออนไลน์ ผลกระทบจากมาตรการป้องกันโรคระบาด COVID-19 ของประชาชน 3,904 ราย ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกจากบ้าน มีผลกระทบมากที่สุด 49% การห้ามเดินทางข้ามจังหวัด 48% และมาตรการห้ามรวมตัวในที่สาธารณะ มีผลกระทบ 40%

The Motive รายงานว่าเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2563 ที่ผ่านมา ม.อ.ปัตตานี POLL ได้เปิดเผยผลสำรวจการรับทราบ ความคิดเห็น และระดับผลกระทบจากมาตรการต่างๆ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 รวมทั้งความคิดเห็นต่อมาตรการในช่วงเดือนรอมฎอน และผลกระทบต่อสุขภาพจิต จากจำนวนตัวอย่าง 3,904 ราย ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา สงขลา และสตูล โดยมี ดร.นพ.มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ และ รศ.ดร.อภิรดี แซ่ลิ่ม เป็นผู้นำเสนอ

ซึ่งทาง The Motive ขอนำเสนอรายงานผลการสำรวจชิ้นนี้แบ่งเป็นตอน โดยตอนแรกขอนำเสนอ 3 ผลการศึกษา แบ่งเป็น การรับทราบในมาตรการ ความคิดเห็น และระดับผลกระทบจากมาตรการ แบบสำรวจนี้นำ 15 มาตรการ ลดการระบาดของเชื้อ COVID-19 ตั้งแต่การประกาศสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน ห้ามเดินทางเข้า-ออกจังหวัด 2 ข้อนี้ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ในมาตรการนี้ 100% แต่ส่วนมากของผู้ตอบแบบสอบถามจะรับรู้ทั้ง 15 มาตรการ มีเพียง ร้อยละ 9 ที่ไม่รู้ว่ามีการประกาศปิดบริการรถขนส่งมวลชน ร้อยละ 8 ไม่รู้ว่าห้ามเด็ก และผู้สูงอายุออกนอกบ้าน และมีร้อยละ 5 ที่ไม่รู้ว่ามีการประกาศเคอร์ฟิว หรือห้ามออกนอกบ้านเวลา 4 ทุ่ม จนถึงตี 4

ดูในส่วนผลสำรวจการเห็นด้วยต่อ 15 มาตรการ มีผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยในส่วนของการประกาศปิดการเดินรถขนส่งมวลชนมากสุด คิดเป็นร้อยละ 20 รองลงมาเป็นการมาตรการห้ามเด็ก และผู้สูงอายุออกนอกบ้าน ร้อยละ 17 และไม่เห็นด้วยกับการห้ามออกนอกบ้านเวลา 4 ทุ่ม จนถึงตี 4

สำหรับแบบสำรวจที่ถามถึงระดับการได้รับผลกระทบจาก 15 มาตรการ การสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกจากบ้าน มีผลกระทบมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49 การห้ามเดินทางข้ามจังหวัดร้อยละ 48 และมาตรการห้ามรวมตัวในที่สาธารณะ มีผลกระทบร้อยละ 40 ส่วนมาตรการที่มีผลกระทบน้อยที่สุดจากการตอบแบบสอบถาม เป็นมาตรการปิดบริการรถขนส่งมวลชน อยู่ที่ร้อยละ 61 รองลงมาเป็นมาตรการห้ามเด็ก และผู้สูงอายุออกนอกบ้าน ร้อยละ 50 ต่อมาการห้ามออกนอกบ้านเวลา 4 ทุ่ม ถึงตี 4 ร้อยละ 49 และการห้ามขายอาหารในร้าน คิดเป็นร้อยละ 44

ม.อ.ปัตตานี POLL เผยครั้งนี้ เป็นผลการสำรวจผลกระทบจากมาตรการลดการระบาดของเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมี ดร.นพ.มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ รศ.ดร.อภิรดี แซ่ลิ่ม ผศ.ดร.รอฮานิ เจ๊ะอาแซ ผศ.ดร.อัตชัย เอื้อนันตสันต์ ดร.ฐปนรรฆ์ ประทีปเกาะ และนางสาวอาอีเซาะ เด็งและ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: