จับตา: ครม.อนุมัติงบ 6,130 ล้านบาท สร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรี แก้ปัญหาน้ำท่วม กทม.

กองบรรณาธิการ TCIJ 21 มี.ค. 2563 | อ่านแล้ว 1859 ครั้ง


เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) ดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย โดยมีกำหนดแผนงานโครงการทั้งสิ้น 7 ปี อนุมัติให้มีการก่อหนี้ผูกพันข้ามปี 2564-2570 วงเงินงบประมาณรวม 6,130 ล้านบาท แบ่งเป็นงบจากรัฐบาลและงบจากกรุงเทพมหานครเท่ากันที่ 3,065 ล้านบาท | ที่มาภาพประกอบ: slate.com

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังนี้

1. อนุมัติให้ มท. [กรุงเทพมหานคร (กทม.)] ดำเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลอง พระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย มีกำหนดแผนงานโครงการ 7 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570) กรอบวงเงินงบประมาณ 6,130 ล้านบาท

2. อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำฯ วงเงินภาระผูกพันทั้งสิ้น 6,130 ล้านบาท โดยขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นเงิน 3,065 ล้านบาท และจะใช้เงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบ เป็นเงิน 3,065 ล้านบาท

3. มอบหมายให้สำนักงบประมาณ (สงป.) และ กทม. ร่วมกันพิจารณาจัดหาแหล่งเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินการ โครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนงานต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติดำเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรีจากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย โดยขอ อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 (7 ปี) เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ ระบายน้ำฯ วงเงิน 6,130 ล้านบาท ซึ่งกรุงเทพมหานครจะขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นเงิน 3,065 ล้านบาท และจะใช้เงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบ เป็นเงิน 3,065 ล้านบาท ทั้งนี้ จะใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าก่อสร้าง (6,000 ล้านบาท) และค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (130 ล้านบาท) สำหรับสาระสำคัญของโครงการฯ ครอบคลุมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของกรุงเทพมหานครให้ระบายลงสู่โครงการแก้มลิง “คลองมหาชัย – คลองสนามชัย” และจะดำเนินโครงการตามแนวคลองพระยาราชมนตรีจากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย ความยาวประมาณ 9 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 64 ตารางกิโลเมตร ในเขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตบางบอน และเขตบาง ขุนเทียน โดยก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5 เมตร ความยาวประมาณ 9.195 กิโลเมตร ทั้งนี้ โครงการฯ ผ่านความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (14 มกราคม 2563) อนุมัติในหลักการการยื่นคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: