เครื่อข่ายเด็กและเยาวชน เรียกร้องหยุดความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน และประชาชน

กองบรรณาธิการ TCIJ 20 ต.ค. 2563 | อ่านแล้ว 4110 ครั้ง

เครื่อข่ายเด็กและเยาวชน เรียกร้องหยุดความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน และประชาชน

197 ภาคีเครือข่าย บุคคล กลุ่มและองค์กรเด็กและเยาวชน ออกแถลงการณ์แถลงการณ์ หยุดความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน และประชาชน ชี้ควรคืนอนาคตและปัจจุบันให้แก่พวกเขา ให้เด็ก เยาวชนมีสิทธิ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น มีความฝัน มีความหวัง มีส่วนร่วม มีสิทธิและมีเสียงในการพัฒนาประเทศนี้ในฐานะประชาชนคนหนึ่งอย่างเท่าเทียม

20 ต.ค. 2563 เพจ Feel Trip เผยแพร่แถลงการณ์ หยุดความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน และประชาชน ดังนี้

“เราคือประชาชน ที่มีสิทธิ เสรีภาพ และความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน”

ในฐานะเครือข่ายการเรียนรู้ภาคสังคมของเด็ก เยาวชน และคนรุ่นใหม่ เรายึดมั่นในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ที่ทุกคนเกิดมาเท่าเทียม มีอิสระและเสมอภาคกัน ทุกคนมีสิทธิในการศึกษา เป็นเจ้าของการเรียนรู้ การเติบโตของตนเอง มีสิทธิในการมีชีวิต เสรีภาพ และความมั่นคงแห่งตน ที่จะได้รับการคุ้มครองทางกฏหมายอย่างเท่าเทียมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ แน่นอนว่า จากสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นนั้น มีผู้เข้าร่วมการชุมนุมอย่างหลากหลายและกว้างขวางโดยปราศจากอาวุธใดๆ แต่รัฐบาลกลับดำเนินการสลายการชุมนุมโดยใช้แก๊สน้ำตา สารเคมี ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ชุมนุม ที่มีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุรวมอยู่ด้วย

ทั้งนี้ เราขอประณามการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมชน และขอเรียกร้อง ดังนี้

1. หยุดใช้อำนาจสั่งการเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ทหาร ตำรวจทุกกรม/กอง/หน่วย) ให้ใช้กำลัง/ อาวุธกับประชาชน เราขอเรียกร้องให้คืนทหาร ตำรวจ และกำลังพลทั้งหมดให้แก่ประชาชน ด้วยการส่งทหาร ตำรวจกลับกรม/กอง/หน่วย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตนในการพิทักษ์/ปกป้อง/ดูแลประชาชน และหยุดใช้พรก.ฉุกเฉิน เป็นเครื่องมือในการละเมิด/คุกคามสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

2. คืนความเป็นธรรมและเสรีภาพให้แก่ผู้ชุมนุมทุกคน หยุดกระทำการโดยมิชอบด้วยการจับกุม คุมขัง หน่วงเหนี่ยว อุ้มหายผู้คนที่คิดต่าง รวมทั้งบุกรุกเคหะสถานโดยใช้กฎหมายในการสร้างชอบความธรรม คืนอำนาจ คืนสิทธิ คืนเสรีภาพในชีวิตให้แก่ประชาชน

3. หยุดคุกคามสิทธิ เสรีภาพ และหยุดใช้ความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน คืนอนาคตและปัจจุบันให้แก่พวกเขา ให้เด็ก เยาวชนมีสิทธิ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น มีความฝัน มีความหวัง มีส่วนร่วม มีสิทธิและมีเสียงในการพัฒนาประเทศนี้ในฐานะประชาชนคนหนึ่งอย่างเท่าเทียม

4. หยุดใช้อำนาจ แทรกแซงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน บริการสาธารณะทุกประเภท เช่น รถเมล์ รถไฟใต้ดิน รถไฟฟ้า พื้นที่สาธารณะ สัญญาณโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ไม่ควรมีประชาชนคนไหนได้รับผลกระทบในการเข้าถึง ใช้ประโยชน์สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และบริการสาธารณะใดๆ เหล่านี้ รวมทั้งหยุดใช้อำนาจแทรกแซงการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งสื่อออนไลน์และสื่อกระแสหลัก ขณะเดียวกัน ขอเรียกร้องให้สื่อทุกแขนงตั้งตนอยู่ในวิชาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณของความเป็นสื่อมวลชน

ประเทศไทยเวลานี้ เผชิญกับปัญหารอบด้าน ทั้งความเสื่อมทรุดของระบบ/ โครงสร้าง ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม คอรัปชั่นทางนโยบาย อำนาจนิยมในระบบราชการและระบบการศึกษา เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนตัวเองและแสวงหาทางออกจากสถานการณ์ปัญหาโดยกระบวนการมีส่วนร่วม และเคารพในสิทธิ เสรีภาพของประชาชน ยึดหลักและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน/ สังคมเป็นที่ตั้ง อย่าได้ปล่อยผ่าน ปัดทิ้ง หรือละเลยต่อเสียงของประชาชนผู้เห็นต่าง

ท้ายที่สุดแล้ว ในฐานะความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน เราขอเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารสถานการณ์ต่างๆ ด้วยการกลั่นกรอง คิด วิเคราะห์ ยอมรับและเคารพในความแตกต่าง หลากหลาย มีความเห็นอกเห็นใจในความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย

“เราต่างก็มีความฝัน ฝันที่อยากเห็นสังคมนี้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมที่ประชาชนทุกคนมีคุณค่า มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียม และได้รับการเคารพและปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ...ทุกขณะที่เราฝัน เราหวังนั้น เราลงมือทำ”

20 ต.ค. 2563

197 ภาคี เครือข่าย (บุคคล กลุ่มและองค์กร) สนับสนุนแถลงการณ์

1. เครือข่ายสาธารณศึกษา
2. สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน
3. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
4. สถาบันสื่อสร้างสรรค์และวัฒนธรรมการอ่าน
5. Thai Civic Education Foundation
6. สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย
7. กรรมาธิการวิสามัญพิทักษ์สิทธิ สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. กรวิชญ์ ละขะไพ
9. กฤติน ไคลมี
10. กลุ่มรักษ์เขาชะเมา จ.ระยอง
11. กองเงิน จิตต์สัทธา
12. กานต์ ตฤตอยศิริ
13. คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิตคณะครุศาสตร์
14. เครือข่ายการศึกษาทางเลือกไทย
15. เครือข่ายการศึกษาทางเลือก ภาคเหนือ
16. เครือข่ายนวัตกรรมเพื่อเยาวชนไทย(CITY)
17. เครือข่ายสมาชิกวง Thai Youth Winds
18. เครือข่ายสาธารณสุข
19. จะเด็จ เชาวน์วิไล
20. จันทร์ฉาย จันทร์มณีเลิศ
21. จิรภา จันทร์สันเทียะ
22. จิรัชญา เกศสุระพันธ์
23. จิราพร สีกะสังข์
24. เจษฎา รุ่งรัศมีวิริยะ
25. ชญาณิศา ศรีสว่าง
26. ชนพัฒน์ สุทธิสงค์
27. ชนาภัทร กอนนุ่ม
28. ชนิดาภา จันทร์ประภาส
29. ชมรมรักนอกโรงเรียน คณะครุศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30. ชาตรี ใต้ระหัน
31. ชุษณะ วัฒนโสภณ
32. ญาณาธิป รอดวงษ์
33. ฐิติภรณ์ อินทร
34. ณัชพล เตินขุนทด
35. ณัฏฐพันธุ์ ลักษณาวงษ์
36. ณัฐกมล นครพัฒน์
37. ณัฐดนัย ภวเมธาวี
38. ณัฐธนรส แสงอรุณ
39. ณัฐนันท์ สาริโก
40. ณัฐยา บุญภักดี
41. ณัฐริกา ฤทธิ์คำ
42. ณัฐวุฒิ โชติวิญญู
43. ณัฐวุฒิ เพิ่มจิตร
44. ณิชากร ศรีเพชรดี
45. ดุจเดือน ศักดิ์วงศ์
46. ต้า นิสิตจุฬา
47. เติมพงศ์ กิจจานุลักษ์
48. ถิรดา สุวรรณรัตน์
49. ทิชากร ศรีคำ
50. ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี
51. ทิพธัญญา สร้อยสีหา
52. ธนดล วิชัยกุล
53. ธนัฎชา เชื่อมาก
54. ธนาวดี เฟื่องวุฒิราญ
55. ธมนวรรณ อยู่สุขี
56. ธวัช มณีผ่อง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
57. ธัญพิชชา จันทรโชติ
58. ธัญวรัตน์ คำแหง
59. ธันยวรรณ อนุรักษ์ภราดร
60. ธิติญา เหล่าอัน
61. น.ส.กวินรัศม์ โฆษิตวีระนนท์ (กุล นิสิตครุฯ จุฬาฯ รุ่น 45)
62. น.ส.มนาปี คงรักช้าง
63. น.ส.มาริสา สายคำพา
64. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
65. นัฐวุฒิ สลางสิงห์
66. นัทธนันท์ สวัสดิวงศ์
67. นันทิยา ศักดาณรงค์
68. นางสาวกุลธิดา วิริยานนท์ นิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
69. นางสาวเกศประภา ศรัณย์ธรรมกุล บัณฑิตครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
70. นางสาวขัตติยา จิตรแผ้ว
71. นางสาวงามพันธุ์ สัยศรี
72. นางสาวจิรวรรณ กำไรเพ็ชร
73. นางสาวชนนิกานต์ ลดาดก
74. นางสาว ณัฏฐา เฮ่าหนู
75. นางสาวทิพย์สุดา สิงห์สาย
76. นางสาวธนัญญา ต่อชีพ
77. นางสาวธันวรัตน์ สุวรรณดี
78. นางสาวนับพันพร สุรัตน์ภิรมย์
79. นางสาวพิชามญชุ์ ก้อนทอง นักสังคมสงเคราะห์
80. นางสาวพิมพกานต์ เฮ้งเจริญสุข
81. นางสาว พิมพ์ขวัญ ชิตนุกูล
82. นางสาว เพชรลดา เพชรแสนงาม
83. นางสาวภูริชญา เกียรติบุญญาฤทธิ์
84. นางสาวมนชนก อินทเชื้อ
85. นางสาวมะลิวรรณ มาผาบ ผู้ประสานงานเครือข่ายการศึกษาทางเลือกภาคเหนือ
86. นางสาวมิลิ งามสมพล
87. นางสาวลภัสรดา เจริญสาคร
88. นางสาวสุกัญญา ชูธรัตน์
89. นางสาวอัญชยา ธรรมขันทา
90. นางสาวอุทัยวรรณ ปันคำ ครูผู้สอนนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งกลางทุ่งนา
91. นายกฤตตฤณ จันทร์มาศ
92. นายกฤษฎา สิทธิโชค
93. นายคเชนทร์ สายเส็น
94. นายชลันธร เรืองทัพ
95. นายชลันธร เรืองทัพ
96. นายชลันธร เรืองทัพ
97. นายชลันธร เรืองทัพ
98. นายณัชพล เสนสุนทรชัย
99. นายณัฐวัฒน์ ไตรระเบียบ
100. นายณัฐสิทธิ์ ปุลันรัมย์
101. นายธนโชติ ธรรมจง
102. นายธนายุทธ มาเอี่ยม
103. นายบวรพันธ์ ผาสุข
104. นายปองธรรม เครือรัตน์
105. นายปุญชรัศมิ์ นิธิพรพูลศรี
106. นายพงษ์สวัสดิ์ สวัสดี
107. นาย พรเทพ มังคละศิริ
108. นายพิชชากร แร่เพ็ชร
109. นายยุทธ ขวัญเมืองแก้ว
110. นายรามิล สกุลกิจวาณิช
111. นายรุ่งโรจน์ ติดมา
112. นายวิตรานันท์ นันทผาสุข
113. นาย ศุกลภัทร วงค์พิมล (บุคคล)
114. นายศุภชัย วัฒนากังชัย นิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
115. นายสิวะ ทาศรี
116. นายสุทธิพงษ์ คงพยัคฆ์
117. นายอนันตชัย โพธิขำ
118. นายอิทธิชัย รัตนสิริรัตน์
119. เนาวรัตน์ คำเวียง ข้าราชการครู
120. บัณฑิตา สุวรรณรัตน์
121. เบญจ์ บุษราคัมวงศ์
122. ปรมตถ ณ ระนอง
123. ประภัสสร จันทร์แดง
124. ประภัสสร พยรรตาคม
125. ปราชญา คาระสถาน
126. ปราณี สุมะนังกุล
127. ปานแก้ว เพ็งชัย
128. ปิ่นมณี อายุมั่น
129. ปิยะพล เวชไชโย (นิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
130. พงศทร เพชรวงษ์
131. พงษ์ภัค พิทยชินโชติ
132. พรทิพย์ ปัดทุม
133. พรปวีณ์ ยุทธสารเสนีย์
134. พรปวีณ์ ยุทธสารเสนีย์
135. พรผกาญจน์ แซ่แต้
136. พลวัตร ขัติยะ
137. พสิษฐ์ กำเนิดพรม
138. พัชร์ฐิตกาญจน์ รุจิเรขเสรีกุล
139. พัฒนศักดิ์ สมบูรณ์
140. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์
141. พิชญ์สินี เหล่าปรีชากุล
142. พิสุทธิ์ ทองแก้ว
143. เพจ Math Misconcepts
144. ฟ้าใส ธีรวิจารณญาณกุล รองประธานสภานิสิตจุฬาฯ คนที่สอง
145. ภคุณ สฤษดิ์ศุภการ
146. ภาณุเดช ดอกสันเทียะ
147. ภาธร สวัสดิสุข
148. มณฑารัต กุญชร ณ อยุธยา
149. มัทวัน ครองยุทธ
150. มุกสุดา วัฒนา
151. มูลนิธิอีสต์ ฟอรั่ม
152. เยี่ยมวุฒิ เยี่ยมดนตรี
153. รักษิตา ชินะรังษี
154. รัตน์สิกา แสนคำ
155. รุจจิรา มนต์ธรรมชาติ
156. โรงเล่น พิพิธภัณฑ์เล่นได้ จ.เชียงราย
157. ลลิดา ชัยวรรณะ
158. ลัดดาวรรณ ชาลีชาติ
159. วรรณวรางค์ รักษทิพย์
160. วรัตถ์ วงศ์สังข์
161. วราวุฒิ กระจ่าง
162. วริศ สมิทธิ์นราเศรษฐ์
163. วริศาภรณ์ สกนธ์วิวัฒน์
164. วศิน ศักดิ์ประทีปกร
165. วัชรวิทย์ สูงนารถ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
166. วิริยะ กิมาพร
167. ศิริกร โพธิจักร - ประชาชนชาวไทย
168. ศิริรัตน์ เฉลิมไทย
169. ศุภชัย สังคะรินทร์
170. ศุภเสกข์
171. ศุภิสรา วัฒนอริยกิจ
172. ศูนย์ประสานสิทธิการศึกษาบ้านเรียนและศูนย์การเรียนไทย สกล.
173. Begin@Home
174. Begin@EDU
175. ศูนย์วิจัยนวัตกรรมการศึกษาแม่ฮ่องสอน
176. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
177. สมเมธ ยุวะสุต
178. สมฤดี ทองเครือ
179. สิริภัทร ภู่ทับทิม
180. สิลานี
181. สุดารัตน์ ชูคดี
182. สุพิชญา
183. สุมนา นิจภากร
184. สุมาลี โตกทอง
185. สุริยา สายทอง
186. อดิศักดิ์ โกเมฆ
187. อนงค์ เมธีพิทักษ์ธรรม
188. อนวัช อรรถจินดา / นิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
189. อรพินท์ กุศลรุ่งรัตน์
190. อัฐพร แสงอรุณ
191. อาทิตยา ไสยพร
192. อาภากร ฤกษนันทน์
193. อารียา เอระน้อย
194. CherryLala Learning Center
195. Pern Kamp
196. Pitchayapa Tippimwong
197. หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: