สมาคมการศึกษาทางเลือกร้องเรียน หลัง สพฐ.แก้ไขคู่มือการจัดการศึกษา

กองบรรณาธิการ TCIJ 20 ส.ค. 2563 | อ่านแล้ว 290 ครั้ง

สมาคมการศึกษาทางเลือกร้องเรียน หลัง สพฐ.แก้ไขคู่มือการจัดการศึกษา

สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย ร้องเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุ สพฐ.แก้ไขคู่มือการจัดการศึกษามาตรา 12 ละเมิดสิทธิเด็กและผู้จัดการศึกษา | ที่มาภาพ: ไทยโพสต์

เว็บไซต์ไทยโพสต์ รายงานเมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2563 สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย ได้เดินทางมายื่นหนังสือ ขอให้แก้ไขหรือยกเลิกคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) บัญชี เปลี่ยนแปลงแก้ไขคู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่ง ถึงนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) โดยมีนางวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เป็นผู้รับเรื่อง

นางกนกพร สบายใจ รองเลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทยใเครือข่ายบ้านเรียน กล่าวว่าตามที่มาตรา 12 ใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ ได้ระบุว่า นอกเหนือจากรัฐมเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนั้น เมื่อเร็วๆ นี้ สพฐ. ได้มีหนังสือแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขคู่มือการจัดการศึกษามาตรา 12 ส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิเด็กด้านการศึกษา ละเมิดสิทธิของผู้จัดการศึกษา ไม่เป็นธรรมกับเด็กที่มีความต้องการเรียนรู้ที่หลากหลาย ดังนั้นสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทยและภาคีเครือข่ายฯ ทั้งหมด จึงขอเรียกร้องให้องค์กรที่เกี่ยวข้องและ ศธ. ได้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน ดังนี้ 1.ขอให้แก้ไข/ยกเลิกบัญชีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคู่มือการจัดหารศึกษาตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 2.ให้ ศธ.จัดตั้งคณะทำงานที่มีส่วนร่วมจากตัวแทนผู้จัดการศึกษาทางเลือก ศูนย์การเรียนบ้านเรียน องค์กรและสถาบันการศึกษาทางเลือกที่มีความรู้ความเข้าใจการศึกษาตามมาตรา 12 ทุกประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขใหม่

“3.ให้ ศธ.เร่งรัดการจัดตั้งกลไกใหม่ที่เหมาะสมในการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทางเลือก ตามมาตรา 12 โดยเร็ว และ 4.ให้ ศธ.เร่งรัดการจัดสรรเงินอุดหนุนและสิทธิประโยชน์การศึกษาให้กับเด็กศูนย์การเรียน ประเภทบุคคล องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน ตามกฎหมายในมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ โดยเร็ว” นางกนกพร กล่าว

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ