ให้หน่วยข่าวพลเรือน ทหาร สันติบาลส่งสำเนาข่าวกรองภัยคุกคามสถาบัน-คุกคามไซเบอร์

กองบรรณาธิการ TCIJ 29 ก.พ. 2563 | อ่านแล้ว 2106 ครั้ง

ให้หน่วยข่าวพลเรือน ทหาร สันติบาลส่งสำเนาข่าวกรองภัยคุกคามสถาบัน-คุกคามไซเบอร์

ออกระเบียบให้หน่วยข่าวพลเรือน ทหาร สันติบาลส่งสำเนาข่าวกรอง เช่น ภัยคุกคามสถาบัน-คุกคามทางไซเบอร์ ฯลฯ ต่อสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดส่งสำเนาข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2563  ลงนามโดย อนุกูล เจิมมงคล ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ทั้งนี้ ระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นไป ตามพ.ร.บ.ข่าวกรองแห่งชาติพ.ศ. 2562 โดยให้มีผลประกาศใช้ถัดจากวันประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ซึ่ง มีประเด็นที่น่าสนใจ โดยสั่งการให้หน่วยข่าวกรอง ตั้งแต่ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ศูนย์รักษาความปลอดภัย กรมข่าวทหาร  กรมข่าวทหารบก กรมข่าวทหารเรือ กรมข่าวทหารอากาศ สำนักการข่าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  หน่วยข่าวกรองทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาคมข่าวกรอง ตามที่ผู้อำนวยการข่าวข่าวกรองประกาศกำหนด  

กำหนดให้หัวหน้าหน่วยข่าวกรองของแต่ละหน่วยจัดส่งสำเนารายงานข่าวกรองต่อสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ซึ่งรายงานข่าวกรองที่ต้องส่งมาที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติ มีดังนี้ 

1.ภัยคุกคามต่อสถาบันหลักของชาติ

2.ภัยคุกคามการก่อการร้าย

3.ภัยคุกคามข้ามชาติและอาชญากรรมข้ามชาติ

4.ภัยคุกคามจากรัฐต่างชาติ

5.ภัยคุกคามทางเศรษฐกิจ

6.ภัยคุกคามทางไซเบอร์

7.การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

8.การเตรียมความพร้อมแห่งชาติและภัยพิบัติระดับชาติ

9. รายงานข่าวกรองอื่นตามที่ผู้อำนวยการประกาศกำหนด 

ทั้งนี้ กำหนดเวลาให้มีการจัดส่ง หลังจากรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือภายในไม่เกินเจ็ดวันนับตั้งแต่ได้จัดทำรายงานข่าวกรองนั้น

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: