จับตา: ยุติโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ หลังปี 2537-50 ปลูกมากกว่า 5.12 ล้านไร่ งบ 1 หมื่นล้าน

กองบรรณาธิการ TCIJ 19 ส.ค. 2563 | อ่านแล้ว 2638 ครั้ง


ครม. รับทราบผลการดำเนินการโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 และเห็นชอบให้ยุติโครงการฯ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ พบระหว่างปี 2537-2550 ปลูกป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ได้กว่า 5,125,586.79 ไร่ นอกเขตอนุรักษ์ การปลูกป่าสองข้างทาง และสองฝั่งแม่น้ำ 94,435.69 กิโลเมตร ในวัด เขตชุมชน 1,414,130.17 ไร่ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,512,494,370 บาท

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดำเนินการโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 และเห็นชอบให้ยุติโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอดังนี้

สาระสำคัญของเรื่อง ทส. รายงานว่า

1. โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 (ระยะที่ 1 - 3) ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537-2550 ได้ดำเนินการปลูกและบำรุงป่าต่อเนื่องจนสิ้นสุดภารกิจโครงการฯอย่างสมบูรณ์แล้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่ป่า

จำนวน

1. การปลูกป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ ประกอบด้วย

 

- ผู้ร่วมโครงการฯ ดำเนินการปลูกและบำรุงป่า โดยออกค่าใช้จ่ายเองรวม 3 ปี และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชรับมอบมาดูแลต่อไปโดยบำรุงป่าจนครบ 10 ปี

2,078,590.17 ไร่

- ปลูกป่าโดยเงินกองทุน

153,581.00 ไร่

- ปลูกป่าโดยเงินบูรณะทรัพย์สิน (เงินชดเชย)

1,741.00 ไร่

- ปลูกป่าโดยเงินงบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปลูกเสริมป่าตามธรรมชาติและปลูกฟื้นฟูสภาพป่า

449,234 ไร่

- พื้นที่เป้าหมายแปลงปลูกป่าฟื้นฟูสภาพป่าได้เองตามธรรมชาติ เกิดจากการเฝ้าระวังมิให้ราษฎรเข้าบุกรุกพื้นที่ เฝ้าระวังไฟป่าและการทำแนวกันไฟอย่างต่อเนื่อง ทำให้พื้นที่ป่าฟื้นคืนสภาพเอง มีลูกไม้และแม่ไม้ค่อนข้างหนาแน่น

2,442,440.62 ไร่

รวม

5,125,586.79 ไร่

2. การปลูกป่าในพื้นที่นอกเขตอนุรักษ์ ประกอบด้วย

 

- การปลูกป่าสองข้างทาง และสองฝั่งแม่น้ำ

94,435.69 กิโลเมตร

- การปลูกในวัด เขตชุมชน และอื่น ๆ

1,414,130.17 ไร่

- ปลูกป่าโดยเงินกองทุน

1,044 ไร่ และ 3,860 ต้น


2. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการฯ ทั้ง 3 ระยะ พ.ศ. 2537-2550 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,512,494,370 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

การดำเนินโครงการฯ งบประมาณฯ (บาท)
ระยะที่ 1 พ.ศ. 2537 - 2539 2,748,493,000 บาท
ระยะที่ 2 พ.ศ. 2540 - 2545 3,954,445,900
ระยะที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2550 3,809,555,470
รวม 10,512,494,370

 

3. โดยที่โครงการปลูกป่าถาวรฯ ได้ดำเนินการบำรุงป่าต่อเนื่องจนสิ้นสุดภารกิจโครงการฯ อย่างสมบูรณ์แล้ว แต่ยังมีเงินบริจาคสมทบกองทุนโครงการฯ คงเหลืออยู่ในบัญชี “กองทุนโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้หารือกับกระทรวงการคลัง (กค.) เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ตามระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และกฎหมาย รวมทั้งหารือว่า หน่วยงานใดจะเป็นผู้มีอำนาจยุติโครงการฯ โดย กค. (กรมบัญชีกลาง) เห็นว่าหากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประสงค์จะยุติโครงการฯ หรือประสงค์จะใช้เงินดังกล่าวดำเนินการต่อไป ก็ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ต่อมากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการปิดบัญชี “กองทุนโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ” เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2560 และได้นำเงินกองทุนฯ คงเหลือหลังหักค่าธรรมเนียมทั้งหมดเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กค. ชื่อบัญชี “กรมบัญชีกลางเพื่อรับเงินหน่วยงานภาครัฐ” จำนวน 27,941,161.97 บาท ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2560 

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: