COVID-19 ส่งผลกระทบต่อโภชนาการของเด็กไทย

กองบรรณาธิการ TCIJ 18 ต.ค. 2563 | อ่านแล้ว 3146 ครั้ง

COVID-19 ส่งผลกระทบต่อโภชนาการของเด็กไทย

กรมอนามัย เผยสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อโภชนาการของเด็กไทยและทุกกลุ่มวัย จากการใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้น กินอาหารไม่หลากหลาย

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อช่วงต้นเดือน ต.ค. 2563 ว่านพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ณ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแสดงความห่วงใยต่อภาวะโภชนาการของเด็กไทย เนื่องจากพบทั้งเด็กอ้วนและเด็กขาดสารอาหาร เด็กอ้วนก็พบว่ามีฟันผุ อาจเกิดจากพฤติกรรมการกินในโรงเรียน เช่น ขนมและน้ำหวาน และทรงห่วงใยต่อปัญหาโรคขาดสารอาหาร โดยเฉพาะสารอาหารสำคัญ เช่น ไอโอดีน และธาตุเหล็ก เป็นต้น จึงเป็นภารกิจของกรมอนามัยที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ลดน้อยลง

ซึ่งจากข้อมูลภาวะโภชนาการของคนไทยพบว่า เด็ก 0-5 ปี มีภาวะเตี้ยร้อยละ 12.9 ภาวะ เริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 9.9 ส่วนเด็กวัยเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนมากขึ้น ร้อยละ 13.1 และเตี้ยร้อยละ 9.9 ประกอบกับสถานการณ์โรคโควิด- 19 ในประเทศไทยส่งผลกระทบอย่างมากต่อโภชนาการของเด็ก เนื่องจากในช่วงเวลานั้นเด็กไม่ได้เข้าโรงเรียนและไม่ได้รับอาหารกลางวันเหมือนเช่นในช่วงสถานการณ์ปกติ และบางครอบครัวประสบปัญหาในการซื้ออาหารและใช้เวลาอยู่ที่บ้านมากขึ้น ทำให้การบริโภคอาหารในครอบครัว มีการปรุงประกอบเมนูที่ไม่หลากหลาย หรือมีการบริโภคอาหารแปรรูป อาหารกึ่งสำเร็จรูปมากขึ้น รวมถึงมีการสั่งอาหารออนไลน์เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเมนูประเภทฟาสต์ฟู้ด เช่น ไก่ทอด เบอร์เกอร์ พิซซา เป็นต้น

นพ.สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า ภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19 ยังพบอีกว่า เด็กทารก เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตร นอกจากจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้ว ยังได้รับผลกระบบต่อการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและสาธารณสุข รวมถึงการเข้าถึงอาหารด้วย เช่น เด็กอายุ 0-5 ปี ไม่ได้มารับบริการในคลินิกสุขภาพเด็กดี หรือไม่ได้รับบริการต่อเนื่อง โดยพบว่าความครอบคลุมของการชั่งน้ำหนัก วัดความยาว ส่วนสูง ช่วงไตรมาส 3 ในภาพรวมของประเทศพบเพียง ร้อยละ 67.9 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดคือ ร้อยละ 90 ซึ่งมีแนวโน้มลดลงในช่วงที่มีมาตรการควบคุมโรค ทำให้เด็กไม่ได้รับการส่งเสริมด้านโภชนาการและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย

ทั้งนี้ มาตรการที่กรมอนามัยนำมาใช้แก้ไขป้ญหาโภชนาการของเด็กไทยและทุกกลุ่มวัย คือการสร้างความรอบรู้ด้านโภชนาการ โดยล่าสุดได้นำแอปพลิเคชั่น FoodChoice มาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการให้ความรู้ด้านโภชนาการ เพื่อช่วยผู้บริโภคในการตัดสินใจเปรียบเทียบและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว สามารถช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของเด็กและทุกกลุ่มวัยให้ถูกหลักโภชนาการเพิ่มมากขึ้น

พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและผู้ประกอบการด้วยการยกระดับมาตรฐานด้านความสะอาดและความปลอดภัยทางอาหารให้กับอุตสาหกรรมฟู้ดเดลิเวอรี รวมถึงสถานประกอบการประเภทซุปเปอร์มาเก็ต ร้านอาหาร ตลาด ภัตตาคาร และร้านอาหารเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่จะช่วยให้เด็กไทยได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ส่งผลต่อการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพและพัฒนาการสมวัยที่ดีตามมาด้วย

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: