จับตา: 5 โครงการ 15,520.096 ล้านบาท ที่ผ่านการกลั่นกรองเพื่อใช้งบเงินกู้ 4 แสนล้าน

กองบรรณาธิการ TCIJ 10 ก.ค. 2563 | อ่านแล้ว 961 ครั้ง


เปิดรายละเอียด 5 โครงการ มูลค่า 15,520.096 ล้านบาท ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองแผนงานหรือโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ วงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาท

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2563 (คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกง.) ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 ตามมติ คกง. ที่ได้มีการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการ เพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบแผนงาน/โครงการดำเนินการตามความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ คกง. อย่างเคร่งครัดตามขั้นตอนต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้รายงานว่า ในคราวประชุม คกง. ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 คกง. ได้พิจารณากลั่นกรองแผนงานหรือโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ วงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาท

1. ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563 มีหน่วยงานของรัฐได้จัดส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) ให้ สศช. พิจารณาจำนวนรวม 45,174 โครงการ วงเงินประมาณ 641,973 ล้านบาท (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 46,411 โครงการ วงเงินประมาณ 1.45 ล้านล้านบาท)

2. กรอบแนวคิดในการดำเนินแผนงาน/โครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในรอบที่ 1 จะยึดการดำเนินการในระดับพื้นที่ (Area Based) เป็นหลัก และเน้นการฟื้นฟูและสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ความสำคัญต่อสาขาเศรษฐกิจของประเทศที่ยังคงมีความได้เปรียบและต่างประเทศยังมีความต้องการเน้นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างงานและสร้างอาชีพ สามารถรองรับแรงงานส่วนเกินที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน เน้นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งในด้านกำลังคน แผนงานโครงการและการลงทุน รวมถึงเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนอื่น ๆ ซึ่งจากการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการเบื้องต้น พบว่า มีข้อเสนอโครงการเบื้องต้นของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิดข้างต้นในรอบที่ 1 จำนวน 186 โครงการ กรอบวงเงินเบื้องต้นประมาณ 92,400 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 แผนงาน ได้แก่ แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก แผนงานสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และแผนงานการกระตุ้นอุปโภคบริโภคและกระตุ้นการท่องเที่ยว

3. สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนงานหรือโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดรอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) จำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย

แผนงาน/โครงการ/หน่วยงานรับผิดชอบ วงเงิน
(ล้านบาท)
สรุปสาระสำคัญโครงการ
ระยะเวลา การดำเนินการ ประโยชน์ที่ได้รับ
โครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก จำนวน 2 โครงการ
1. โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่ม เกษตรทฤษฎีใหม่ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 9,805.707 กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2564 ฝึกอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่/เพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำสำหรับทำการเกษตร เพิ่มรายได้เกษตรกร 44,099 ราย/เพิ่มการจ้างงานเกษตรกร 8,018 ราย/มีพื้นที่กักเก็บน้ำสำหรับทำการเกษตรในฤดูแล้ง
2. โครงการพัฒนาพื้นที่
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
(กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย)
4,787.916 กรกฎาคม 2563 – กันยายน 2564 พัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชน/ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร แรงงานบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่น เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและประชาชน 25,179 ครัวเรือน/เพิ่มการจ้างงานเกษตรกร 6,492 ราย/เพิ่มพื้นที่ปลูกป่าไม่น้อยกว่า 25,759 ไร่
โครงการภายใต้แผนงานสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จำนวน 3 โครงการ
3) โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) (กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 169.885 สิงหาคม 2563 – กันยายน 2564 ฝึกอบรมสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนให้มีองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการตรวจวิเคราะห์ดินและใช้ปุ๋ย รวมทั้งขยายผลไปยังพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่
เพิ่มการจ้างงานในธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน
ประมาณ 2,364 คน/ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีในพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 หรือประมาณ 18,000 ตัน
(253 ล้านบาท)
4) โครงการ
พื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone)
(กรมการท่องเที่ยว
 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
15.000 กรกฎาคม
 – ธันวาคม 2563
สร้างต้นแบบพื้นที่
ท่องเที่ยวให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย
สำหรับนักท่องเที่ยว
5 พื้นที่ ได้แก่ ย่านเมืองเก่าน่าน หาดบางแสน ชลบุรี เอเชียทีค ชุมชนบ้านไร่กองขิง เชียงใหม่ และเยาวราช
รวมถึงฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัย
และสุขอนามัย
ให้ผู้ประกอบการ
และร้านค้าต่าง ๆ
 ประเทศไทยมีพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบสำหรับเป็นตัวอย่างให้พื้นที่ท่องเที่ยว
อื่น ๆ/รายได้กระจายสู่เศรษฐกิจฐานราก
5) โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้
ด้านสัตว์ป่า
(กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)
741.588 สิงหาคม 2563 – สิงหาคม 2564 ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก
ให้ได้มาตรฐาน/จ้างงานในชุมชนท้องถิ่น
รอบพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า 1,250 คน เพื่อให้ความรู้ในแหล่งท่องเที่ยว/
พัฒนามาตรฐานกิจกรรมดูนกและเดินป่าในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า
ยกระดับ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเพื่อการเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า/เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น
โดยรอบ
เช่น ผู้ให้บริการ
ด้านการท่องเที่ยว
(มัคคุเทศก์)
1,250 คน
ผู้ประกอบการ
ก่อสร้างในท้องถิ่น จำนวน 125 ราย
งบประมาณรวมทั้งสิ้น
(จำนวน 5 โครงการ)
15,520.096 ล้านบาท

 

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: