พ.ร.บ.โรงงานใหม่บังคับ 60,000 แห่งต้องรายงานการระบายน้ำเสีย

กองบรรณาธิการ TCIJ 10 พ.ค. 2563 | อ่านแล้ว 5656 ครั้ง

พ.ร.บ.โรงงานใหม่บังคับ 60,000 แห่งต้องรายงานการระบายน้ำเสีย

กรมโรงงานฯ คาดจะประกาศร่างกฎหมาย Self-Declaration ต.ค. 2563 นี้ มีกว่า 60,000 โรงงาน ต้องจัดทำรายงานการปฏิบัติงานขององค์กร ทั้งการระบายน้ำ-นำสิ่งปฏิกูลไปทิ้งถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ต่อกรมโรงงาน | ที่มาภาพประกอบ: Neo Water Technologies

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2563 ว่านายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่าขณะนี้ กรอ. ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการรายงาน กำหนดระยะเวลาการเสนอรายงาน และการให้คำรับรองรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย พ.ศ. .... หรือ Self-Declaration ซึ่งเป็นกฎหมายมาตรา 9 ของ พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่ เนื่องจากจะต้องมีโรงงานประมาณ 60,000 รายทั่วประเทศที่เข้าข่ายต้องทำรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย เช่น ให้รายงานต่อ กรอ. ช่วง 1 ปีที่ผ่านมาว่าโรงงานได้ปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบใดบ้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน, การส่งรายงานวิเคราะห์ปริมาณสารพิษประจำปี, การขออนุญาตนำสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงานอย่างถูกต้อง, การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมหม้อน้ำอย่างถูกต้องหรือไม่, การตรวจสอบหม้อน้ำโดยวิศวกรเครื่องกลเป็นประจำทุกปี หรือมีการซ้อมแผนฉุกเฉิน แผนอัคคีภัยเป็นประจำทุกปี เป็นต้น

สำหรับการเปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.-15 พ.ค. 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ www.diw.go.th ส่วนระยะเวลาในการจัดทำกฎหมายดังกล่าวนั้น เริ่มจากข้อเสนอของโรงงานเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ทาง กรอ.จะมีการจัดทำสรุป และประกาศผลการรับฟังความเห็นพร้อมนำผลประกอบการพิจารณาร่างกฎหมายภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2563 จากนั้นเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา 1 ก.ค. - 15 ส.ค. 2563 แล้วให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาตรวจสอบร่างกฎหมายวันที่ 16 ส.ค.- 15 ต.ค. 2563 หากไม่มีอะไรติดขัดจะประกาศใช้กฎหมายในราชกิจจานุเบกษาได้ในช่วง 16-27 ต.ค. 2563 และให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานเริ่มทำรายงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป

“ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมายเป็นประจำทุกปี และเมื่อทำครบ 2 ปี จะต้องมีการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้ตรวจสอบเอกชนก่อนส่งให้กับ กรอ.ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ กรอ.ได้เตรียมไว้ โดยให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานส่งรายงานภายในวันที่ 30 เม.ย. ของปีที่สาม ทั้งนี้ คาดว่ากฎหมายฉบับนี้จะมีผลให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานทำรายงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 ซึ่งผู้ประกอบกิจการโรงงาน ต้องทำรายงานนี้ในปี 2564 และในปี 2565 และให้ผู้ตรวจสอบเอกชนตรวจสอบ และรับรองรายงานก่อนส่งให้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายในวันที่ 30 เม.ย. 2566” นายประกอบ กล่าว

นายประกอบ กล่าวต่อว่า ส่วนผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ต้องทำรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 ที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น โรงงานอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม, โรงงานอุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ, โรงงานอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์, โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ และโรงงานอุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำตาล เป็นต้น

“การแสดงความคิดเห็นนี้ทาง กรอ. ต้องการความเห็นจากผู้ประกอบกิจการ รวมถึงข้อเสนอแนะหรือการสะท้อนปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้ กรอ. ได้นำมาเป็นข้อมูลในการพิจารณาประกอบกับการร่างกฎหมายดังกล่าว โดยกฎหมายนี้จะนำไปสู่การกำกับดูแลโรงงาน และการยกระดับโรงงานให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคต”

อย่างไรก็ตามในส่วนของการตรวจสอบและรับรองนั้นทาง กรอ. อยู่ระหว่างการประมาณค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและรับรองรายงานโดยผู้ตรวจสอบเอกชน และจะได้ออกเป็นกฎหมายกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ตรวจสอบเอกชนในการตรวจสอบ และรับรองรายงานนี้ โดยคาดว่าจะยกร่างกฎหมายดังกล่าวนี้ได้เสร็จสิ้นภายในเดือน ต.ค. 2563

สำหรับผู้ตรวจสอบเอกชนจะเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ตรวจสอบโรงงาน และรับรองรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมายดังกล่าว โดยผู้ตรวจสอบเอกชนต้องเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผ่านการสอบและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบเอกชนจาก กรอ. ซึ่ง ณ ขณะนี้ อยู่ในระหว่างการเตรียมการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบเอกชน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: