มท.ออกมาตรการรับแรงงานกลับจากเกาหลีใต้-ผลแล็บชี้แรงงานหญิงไทยไม่ติดเชื้อ COVID-19

กองบรรณาธิการ TCIJ 9 มี.ค. 2563 | อ่านแล้ว 2421 ครั้ง

มท.ออกมาตรการรับแรงงานกลับจากเกาหลีใต้-ผลแล็บชี้แรงงานหญิงไทยไม่ติดเชื้อ COVID-19

มท.ออกมาตรการรับแรงงานกลับจากเกาหลีใต้-ผลแล็บชี้แรงงานหญิงไทยกลับจากเกาหลีใต้ที่กลับมาเมื่อวันที่ 5 มี.ค. แล้วมีอาการไข้ ไม่ติดเชื้อ COVID-19

9 ม.ค. 2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.3/ว 1416 ลงวันที่ 8 มี.ค.2563 เรื่องมาตรการเพื่อรองรับผู้เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี โดยระบุว่า ตามที่ได้มีข่าวสารเกี่ยวกับผู้ที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อ หรือเป็นพาหะของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เดินทางกลับมายังประเทศไทยเป็นจำนวนมาก และกระจายอยู่ในแต่ละพื้นที่นั้น

แรงงานผิด กม.กลับจากเกาหลีใต้ ตั้งแต่ 8 มี.ค.

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยขอแจ้งมาตรการเพื่อรองรับผู้เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลีจากเมืองอื่นๆ ยกเว้นเมืองแทกู และเมืองคย็องซังเหนือ ดังนี้ 1. แรงงานผิดกฎหมายที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค.2563 เป็นต้นไป ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์พิจารณาให้อยู่ในสถานที่หรือพื้นที่สำหรับสังเกตอาการที่กระทรวงมหาดไทยดำเนินการให้จังหวัดดำเนินการตามมาตรการฯ และหลักเกณฑ์ลักษณะและแนวทางจัดการสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (Quarantine)

แรงงานผิด กม.กลับจากเกาหลีใต้ 23 ก.พ.-7 มี.ค.

2. แรงงานผิดกฎหมายที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี ก่อนวันที่ 8 มี.ค.2563 หรือตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ.-7 มี.ค.2563 ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดดำเนินการ ดังนี้ แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอสั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) และในเขตที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้นายอำเภอประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมกันสำรวจว่ามีผู้ที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ.2563 มาพำนักพักอาศัยในพื้นที่หรือไม่

ทั้งนี้ หากพบให้รายงานข้อมูลดังกล่าวมายังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ตามแบบรายงานข้อมูลผู้เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลีที่พำนักพักอาศัยในพื้นที่ รวมทั้งขอให้สร้างความเข้าใจให้บุคคลเหล่านั้นไม่ให้สร้างพฤติกรรมเสี่ยงต่อสาธารณะ โดยขอความร่วมมือให้กักตัวอยู่ในที่พักอาศัยเพื่อสังเกตอาการ และมีบุคลากรทางการแพทย์ไปตรวจเยี่ยมเป็นประจำทุกวันจนครบ 14 วัน

ขณะเดียวกัน ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สาธารณสุขจังหวัด และแรงงานจังหวัด เพื่อยืนยันและนำมาตรวจสอบร่วมกัน พร้อมทั้งรายงานมายังกระทรวงมหาดไทย ตามแบบสรุปรายงานข้อมูลผู้เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลีที่พำนักพักอาศัยในพื้นที่ภายในวันที่ 10 มี.ค.2563 เวลา 12.00 น. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moi0211.3@gmail.com และทาง Line@อัษฎางค์ ตอบข้อสั่งการ

"แรงงานถูก กม.-คนทั่วไป" ที่กลับจากเกาหลีใต้

3. กรณีผู้เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลีที่เป็นแรงงานถูกกฎหมาย และผู้ที่เดินทางทั่วไป หลังจากผ่านการคัดกรองที่ท่าอากาศยานแล้ว กระทรวงคมนาคมจะจัดพาหนะเพื่อส่งกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวไปยังจังหวัดภูมิลำเนา ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดตามศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่

ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประเมินสถานการณ์และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา

ผลแล็บชี้แรงงานหญิงไทยกลับจากเกาหลีใต้ไม่ติดเชื้อ COVID-19

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2563 นพ.อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร เปิดเผยว่า จากกรณีพบแรงงานหญิงชาวไทย เดินทางกลับจากเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 5 มี.ค.2563 และคัดกรองที่สนามบินสุวรรณภูมิ พบมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก ถูกส่งตัวมารักษาที่ห้องแยกโรคความดันลบ สถาบันบำราศนราดูร ขณะนี้ผู้ป่วยอาการดีขึ้น ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 2 แห่งไม่พบเชื้อดังกล่าว และรอส่งตัวกลับบ้าน

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ 4 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐอิตาลี และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย จึงได้มีมาตรการเฝ้าระวังและสังเกตอาการผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าว และแจ้งอาการตามความเป็นจริงทุกวันอย่างน้อย 14 วัน ที่สำคัญสังเกตอาการหากมีไข้ ไอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย หรือมีอาการเข้าข่ายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือผู้ได้รับมอบหมายที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที หากไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ตามที่ประกาศเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย และพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ไต้หวัน สิงคโปร์ เยอรมนี ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข โดยการกักกันตัวเอง (Self quarantine) เพื่อเป็นการป้องกันโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคไปยังคนใกล้ชิดหรือบุคคลในครอบครัว และเป็นสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยให้ประเทศไม่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง

 

ที่มาเรียบเรียงจาก Thai PBS [1] [2]


ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: