ผลักดันศูนย์การเรียนรู้สมาร์ทฟาร์มเกี่ยวกับระบบโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตร 5 จังหวัด

กองบรรณาธิการ TCIJ 9 พ.ย. 2563 | อ่านแล้ว 3634 ครั้ง

ผลักดันศูนย์การเรียนรู้สมาร์ทฟาร์มเกี่ยวกับระบบโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตร 5 จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดงานมหกรรมเมืองแดดดี "โครงการเมืองแห่งพลังงานโซลาร์เซลล์" ขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ เป็นศูนย์การเรียนรู้สมาร์ทฟาร์มเกี่ยวกับระบบโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตร จำนวน 10 แห่ง ในพื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ | ที่มาภาพ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานเมื่อช่วงเดือน ต.ค. 2563 ว่าที่ จังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมเมืองแดดดี" ภายใต้โครงการเมืองแห่งพลังงานโซล่าเซลล์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 ต.ค. 2563 โดยนำผู้มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการโซล่าเซลล์ การออกบูธขายสินค้า การแนะนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจากร้านค้าเครือข่าย และกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ใช้งานเทคโนโลยีโซล่าเซลล์ให้มากขึ้น โดยมี ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, นางฤดี ภริงคาร ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร้านค้าเครือข่าย และผู้ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรม

ผศ.ดร.นพรัตน์ ธรรมวงษา คณะกรรมการดำเนินโครงการเมืองแห่งพลังงานโซล่าเซลล์ กล่าวว่า การจัดงานโครงการเมืองแห่งพลังงานโซล่าเซลล์ มีกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม คือ การสร้างหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ได้แก่ หลักสูตรอบรมช่างโซล่าเชลล์ เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือ และหลักสูตรโซล่าเซลล์สำหรับสมาร์ทฟาร์มในโรงเรียน เพื่อให้เป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์, การจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานเกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์แก่ช่างไฟฟ้า มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 107 คน และอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ครู นักเรียน และผู้นำชุมชนในโรงเรียน เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สมาร์ทฟาร์มเกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร จำนวน 10 แห่ง ในพื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ

นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดให้มีการผลิตสื่อความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อการสร้างการรับรู้และสนับสนุนการใช้งานในพื้นที่, การสำรวจความพร้อม ความต้องการเชิงพื้นที่ และติดตามผลการยกระดับมาตรฐานฝีมือของช่างโซล่าเซลล์ที่ผ่านการอบรม และโรงเรียนซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร , การจัดงานมหกรรมเครือข่าย เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างความเข้าใจ การเข้าถึง และให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย เกี่ยวกับพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตให้มากขึ้น และสร้างเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: