จับตา: เปิดรายละเอียดให้กลาโหมดำเนินงาน State Quarantine งบ 883 ล้านบาท

กองบรรณาธิการ TCIJ 5 ก.ย. 2563 | อ่านแล้ว 4003 ครั้ง


เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2563 ครม.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 883,422,500 บาท ให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) สำหรับแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 ) ระยะที่ 3 | ที่มาภาพประกอบ: ผู้จัดการออนไลน์

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2563 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 883,422,500 บาท ให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) สำหรับแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 ) ระยะที่ 3 ต่อไป ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ

สาระสำคัญ

1. ตามที่รัฐบาลได้กำหนดมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับคนไทยทุกคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศจะต้องเข้าพัก ณ พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ทันทีเป็นเวลา 14 วัน เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทย โดยนายกรัฐมนตรีได้กรุณาสั่งการให้กระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทยร่วมกันจัดสถานที่/พื้นที่สำหรับสังเกตอาการเพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โดยการดำเนินการที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ได้จัดตั้งพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) โดยใช้สถานที่ราชการจำนวน 2 แห่ง และโรงแรมเอกชน จำนวน 31 แห่ง รองรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและเข้ารับการกักกันตัวในพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) จำนวน 27,977 คน

2. การดำเนินการพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ที่ผ่านมา กระทรวงกลาโหมได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ระยะที่ 1 จำนวน 4,200 คน วงเงิน 95,221,620 บาท และระยะที่ 2 จำนวน 4,200 คน วงเงิน 97,647,694 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 8,400 คน รวมวงเงินทั้งสิ้น 192,869,314 บาท

3. กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งประมาณการจำนวนคนไทยในต่างประเทศที่มีความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลกได้สำรวจล่าสุดมีจำนวน 22,470 คน โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD - 19) มาตรการการผ่อนคลายการควบคุมโรค และมาตรการทางเศรษฐกิจของประเทศต้นทาง

4. กระทรวงกลาโหมได้ดำเนินการจัดทำพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) สำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ฯ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 27,977 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดทำพื้นที่สำหรับผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 แล้ว จำนวน 8,400 คน ตามข้อ 2 และจากประมาณการของกระทรวงการต่างประเทศ มีคนไทยในต่างประเทศที่มีความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 จำนวน 22,470 คน ตามข้อ 3 ทำให้มีผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและเข้ารับการกักกันตัวในพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) แล้วรวมกับผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย ที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดทำพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) รวมทั้งสิ้น จำนวน 42,047 คน (27,977 – 8,400 + 22,470 คน)

5. กระทรวงสาธารณสุข ได้พิจารณาค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) แล้ว แจ้งว่าค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระยะที่ 3 วงเงิน 902,597,160 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ในส่วนของสถานที่เอกชน เป็นไปตามที่ขอตกลงกับกรมบัญชีกลางและไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น จึงเห็นควรให้ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ รายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2562 ตามขั้นตอนต่อไป

6. กระทรวงกลาโหมได้มีหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เพื่อขอให้พิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 902,597,160 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD - 19) ระยะที่ 3 และสำนักงบประมาณได้นำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแล้ว มีบัญชาเห็นชอบให้กระทรวงกลาโหม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 883,422,500 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD - 19) ระยะที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) จำนวน 41,514 คน โดยให้เบิกจ่ายในงบดำเนินงาน ประกอบด้วย

6.1 ค่าตอบแทนบุคลากร วงเงิน 32,692,400  บาท

6.2 ค่าเช่าที่พักและค่าอาหารของเจ้าหน้าที่ วงเงิน 91,411,200 บาท

6.3 ค่าเช่าที่พักและค่าอาหารของผู้ถูกกักกันโรค วงเงิน 747,252,000 บาท

6.4 ค่าวัสดุการแพทย์ วงเงิน 621,000 บาท

6.5 ค่าจ้างเหมา วงเงิน 8,493,000 บาท

6.6 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะในภารกิจ COVID -19 วงเงิน 2,952,900 บาท

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: