เตรียมเดินหน้ารับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชน 400 เมกะวัตต์ เข้าระบบปี 2565

กองบรรณาธิการ TCIJ 5 พ.ย. 2563 | อ่านแล้ว 5110 ครั้ง

เตรียมเดินหน้ารับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชน 400 เมกะวัตต์ เข้าระบบปี 2565

รัฐเตรียมเดินหน้าโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 400 เมกะวัตต์ตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 2561-2580 หรือ AEDP2018 และ PDP 2018 Rev.1 คาดว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะมีการออกประกาศรับซื้อในเร็ว ๆ นี้ เพื่อให้โรงไฟฟ้าจ่ายไฟเข้าระบบได้ตามแผนในปี 2565 | ที่มาภาพประกอบ: Waste Management World

เมือช่วงปลายเดือน ต.ค. 2563 Energy News Center รายงานว่าหลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2563 มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 – 2580 (Alternative Energy Development Plan 2018 หรือ AEDP2018) และร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP 2018 Rev.1) ตามที่นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เสนอ โดยแผนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 1/2563 (ครั้งที่ 150) มาตั้งแต่เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 แล้วนั้น ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องใช้แผนดังกล่าวเป็นแนวปฏิบัติอย่างเป็นทางการแทนแผนฉบับเดิม

โดยประเด็นที่น่าสนใจ คือการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในปริมาณ 400 เมกะวัตต์ ที่ระบุไว้ในแผน AEDP2018 ในขณะที่แผน PDP 2018 Rev.1 กำหนดกรอบระยะเวลาการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของโรงไฟฟ้าจากขยะชุมชน เอาไว้ในปี 2565 ทั้ง 400 เมกะวัตต์ ซึ่งการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนนั้น ในเร็ว ๆ นี้ ทางนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาวน์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จะต้องกำหนดเป็นนโยบายออกมา เพื่อให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เร่งออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชน

อย่างไรก็ตามในแนวทางการดำเนินการโรงไฟฟ้าจากขยะชุมชนที่ทางกระทรวงพลังงานและกระทรวงมหาดไทย เคยมีข้อตกลงเบื้องต้นกันไว้ ก่อนหน้านี้ คือ ทางกระทรวงพลังงานจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและให้ กกพ.ออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าตามนโยบาย โดยทางกระทรวงมหาดไทย จะเป็นผู้คัดเลือกเอกชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ กกพ.พิจารณาตามลิสต์รายชื่อที่นำเสนอ ส่วนจะมีการปรับเปลี่ยนแนวทางหรือไม่อย่างไรนั้นต้องรอให้นายสุพัฒนพงษ์ เป็นผู้พิจารณา

สำหรับแผน AEDP 2018 นั้น มีการกำหนดเป้าหมายกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก รวม 18,696 เมกะวัตต์ ผลิตไฟฟ้าได้ 52,894 ล้านหน่วย ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศ ณ ปี พ.ศ. 2580 เป็น 34.23% ซึ่งมากกว่าแผน AEDP 2015 ที่ตั้งไว้ที่ 20.11% ในปี 2579 ได้แก่

1.พลังงานแสงอาทิตย์ กำลังผลิต 9,290 เมกะวัตต์

2.พลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ กำหนดเป้าหมาย 2,725 เมกะวัตต์

3.ชีวมวล กำหนดเป้าหมาย 3,500 เมกะวัตต์

4.พลังงานลม กำหนดเป้าหมาย 1,485 เมกะวัตต์

5.ก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย) กำหนดเป้าหมาย 183 เมกะวัตต์

6.ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) กำหนดเป้าหมาย 1,000 เมกะวัตต์

7.ขยะชุมชน กำหนดเป้าหมาย 400 เมกะวัตต์

8.ขยะอุตสาหกรรม กำหนดเป้าหมาย 44 เมกะวัตต์

9.พลังน้ำขนาดเล็ก กำหนดเป้าหมาย 69 เมกะวัตต์

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: