ธ.ก.ส. ติดตั้งเครื่องตรวจสุขภาพเบื้องต้นอัติโนมัติ 100 ทั่วประเทศ ดูแลสุขภาพเกษตรกรฟรี

กองบรรณาธิการ TCIJ 1 ส.ค. 2563 | อ่านแล้ว 550 ครั้ง

ธ.ก.ส. ติดตั้งเครื่องตรวจสุขภาพเบื้องต้นอัติโนมัติ 100 ทั่วประเทศ ดูแลสุขภาพเกษตรกรฟรี

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ สวทช. ติดตั้งเครื่องตรวจสุขภาพเบื้องต้นอัติโนมัติ 100 ทั่วประเทศ ดูแลสุขภาพเกษตรกรฟรี | ที่มาภาพ: ไทยโพสต์

เมื่อช่วงปลายเดือน ก.ค. 2563 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ไทยโพสต์ รายงานว่านพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นายนิพัฒน์ เกื้อสกุล รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. ร่วมแถลงข่าว เปิดตัวเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ “มิติใหม่ ธ.ก.ส. ธนาคาร กับ สุขภาพ” เพื่อมุ่งสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า สปสช. ได้ร่วมมือกับ ธ.ก.ส. เสนอโครงการ “รู้เท่าทันเท่ากับการป้องกันโรคไม่ติดต่อเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ของสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วนั้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ และส่งเสริมให้ประชาชนรู้เท่าทันด้านสุขภาพ ตระหนักเรื่องการป้องกันดูแล สร้างเสริมสุขภาพตนเองให้มีสุขภาพดี และเข้ารับการรักษาอย่างเหมาะสม รวมถึงการป้องกันไม่ให้เกิดกลุ่มโรคไม่ติดต่อ หรือ Non-communicable diseases-NCDs เพื่อป้องกันความรุนแรงของโรค โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ร่วมพัฒนาและผลิตเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัตินี้ และได้ลงนามความร่วมมือ 3 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา

เป้าหมายความร่วมมือในครั้งนี้ คือจัดให้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติที่สาขา ธ.ก.ส. และพื้นที่ในการกำกับดูแลของ สปสช. จำนวน 100 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่ง สวทช. ได้ดำเนินการติดตั้งและเปิดใช้งานจริงครบทั้ง 100 แห่งแล้ว ครอบคลุม 77 จังหวัด ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2563 ตามแนวคิด “มิติใหม่ ธ.ก.ส. ธนาคาร กับ สุขภาพ” เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์เข้าถึงบริการสุขภาพในขั้นพื้นฐาน

นายนิพัฒน์ เกื้อสกุล รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ธ.ก.ส. ให้ความสำคัญกับโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้เท่าทันด้านสุขภาพ และตระหนักเรื่องป้องกันดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ ธ.ก.ส. ในการเพิ่มขีดความสามารถ คุณภาพชีวิต ของเกษตรกรไทยและครอบครัวให้ดีขึ้น

ด้าน ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผอ. เนคเทค สวทช. กล่าวว่า สวทช. โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) มีความยินดีในความร่วมมือในการพัฒนาและติดตั้งเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ ด้านการใช้งานเครื่องตรวจสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ ประกอบด้วยการชั่งน้ำหนัก บันทึกค่าส่วนสูง วัดความดันโลหิต การประมวลผลดัชนีมวลกาย โดยผลของการวัดที่ได้จะถูกแปลค่าและประเมินระดับความเสี่ยงด้านสุขภาพ มีข้อมูลให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว ทั้งข้อมูลนี้จะถูกส่งไปที่ระบบคลาวด์ (Cloud) เพื่อเก็บข้อมูลผู้ถูกวัดแต่ละคนไว้ เพื่อติดตามความคืบหน้าระบบสุขภาพที่เป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่ง สปสช. สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และติดตามข้อมูลสุขภาพประชาชน ตลอดจนนำไปกำหนดนโยบายสุขภาพที่เหมาะสมกับชุมชนแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคได้

“อย่างไรก็ตามระบบระบบคลาวด์ (Cloud) จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือช่วยเสริมการจัดเก็บข้อมูลที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ได้ทำอยู่แล้วนั้นให้เป็นระบบมากขึ้น ทั้งนี้ในอนาคตทีมวิจัยจะพัฒนาต่อยอด ให้เครื่องฯ ให้มีฟังก์ชันเซ็นเซอร์เพิ่มเติม เช่น เซ็นเซอร์การตรวจวัดสารพิษในร่างกายให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เป็นลูกค้าหลัก ของ ธ.ก.ส. ซึ่งล้วนแต่เป็นข้อมูลสำคัญที่จะสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อการกำหนดนโยบายการป้องกันสุขภาพ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งเครื่องนี้จะเป็นการผลักดันให้เกิดการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถต่อยอดนำไปสู่การใช้งาน และตอบโจทย์เทคโนโลยีที่จะช่วยในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป” ดร.ชัย กล่าวทิ้งท้าย

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: