กกพ.มีมติใช้เงิน 'ส่งคืนจากการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามแผน' อุดหนุนค่าไฟ 22 ล้านครัวเรือน 23,688 ล้านบาท

กองบรรณาธิการ TCIJ 1 พ.ค. 2563 | อ่านแล้ว 786 ครั้ง

กกพ.มีมติใช้เงิน 'ส่งคืนจากการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามแผน' อุดหนุนค่าไฟ 22 ล้านครัวเรือน 23,688 ล้านบาท

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เห็นชอบใช้เงินที่ส่งคืนจากการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามแผน (Claw Back) จาก กฟผ. กฟน.และ กฟภ. บวกเงินค่าปรับที่เกิดขึ้นจากการบริหารสัญญาของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ในช่วงปี 2557-2562 รวมทั้งเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (1) แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน มาใช้เยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย รวม 22 ล้านครัวเรือน ตามมติ ครม.ที่ได้รับทราบข้อเสนอของ ก.พลังงาน เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2563 ที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าจะใช้วงเงินรวมประมาณ 23,688 ล้านบาท | ที่มาภาพประกอบ: สำนักข่าวไทย

Energy News Center รายงานเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 ว่านายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะ โฆษก กกพ. เปิดเผยว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เม.ย.2563 มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม

โดย กกพ. ได้หารือร่วมกับสามการไฟฟ้า ประกอบด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อประเมินผลกระทบ และภาระทางการเงิน ซึ่งจะบริหารกระแสเงินสดให้เพียงพอกับการใช้เงินในช่วงเวลาดังกล่าวให้เป็นไปตามมติ ครม.ได้ โดยยอดเงินที่ขาดเกินจากการใช้จริงจะถูกนำมาเกลี่ยรวมกับการกำกับฐานะการเงินและการกำกับแผนการลงทุนของทั้งสามการไฟฟ้าในปี 2563 เพิ่มเติม

โดยแหล่งที่มาของเงินที่จะนำมาสนับสนุน จะมาจากเงินบริหารค่าไฟฟ้าที่รวบรวมได้จากการกำกับฐานะการเงิน เงินส่งคืนจากการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามแผน เงินค่าปรับที่เกิดขึ้นจากการบริหารสัญญาของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ในช่วงปี 2557-2562 รวมทั้งเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (1) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน

สำหรับเงินตามมาตรา 97 (1) ตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน 2550 นั้น กฏหมายระบุไว้ว่าเป็นเงินกองทุนที่ให้ใช้จ่ายเพื่อการชดเชยและอุดหนุนผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าซึ่งได้ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาสหรือเพื่อให้มีการบริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง หรือเพื่อส่งเสริมนโยบายในการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค

ทั้งนี้การที่ กกพ.พิจารณาแล้วว่าการนำเงินตามมาตรา 97 (1) มาใช้ ในการเยียวยาครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ได้โดยไม่ขัดต่อข้อกฏหมาย อาจจะมีปัญหาตามว่า กกพ. จะไม่มีเงินเหลือพยุงค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (Ft) ในกรณีที่ค่าเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: