อนุสัญญา ILO ว่าด้วยการต่อต้านความความรุนแรงในการทำงาน ได้รับการรับรองแล้ว

แปลและเรียบเรียงโดย พัชณีย์ คำหนัก 7 ก.ค. 2562 | อ่านแล้ว 1246 ครั้ง

อนุสัญญา ILO ว่าด้วยการต่อต้านความความรุนแรงในการทำงาน ได้รับการรับรองแล้ว

ที่ประชุมใหญ่ประจำปีขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้รับรองอนุสัญญาและข้อแนะใหม่ว่าด้วยการต่อต้านความรุนแรงและการล่วงละเมิดในที่ทำงานแล้ว

กรุงเจนีวา - อนุสัญญาฉบับใหม่และข้อแนะเพิ่มเติมว่าด้วยการต่อต้านความรุนแรงและการล่วงละเมิดในโลกแห่งการทำงานได้รับการรับรองแล้วจากที่ประชุมใหญ่ประจำปีขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ

อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านความรุนแรงและการล่วงละเมิด ปี 2019 และข้อแนะการต่อต้านความรุนแรงและการล่วงละเมิดปี 2019 ได้รับความเห็นชอบจากตัวแทนในวันสุดท้ายของการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ที่กรุงเจนีวา สำหรับการลงคะแนนเสียงอนุสัญญาฯ นั้น เห็นด้วย 439 เสียง คัดค้าน 7 เสียงและงดออกเสียง 30 เสียง ส่วนข้อแนะ เห็นด้วย 397 เสียง คัดค้าน 12 เสียง และงดออกเสียง 44 เสียง

อนุสัญญาฉบับใหม่ตระหนักถึงปัญหาการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดในโลกแห่งการทำงาน “ว่าสามารถก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการกระทำอันไม่เป็นธรรม......เป็นภัยคุกคามต่อโอกาสที่เท่าเทียมกัน เป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้และขัดกับงานที่มีคุณค่า” คำจำกัดความของ “ความรุนแรงและการล่วงละเมิด” คือ พฤติกรรม ข้อปฏิบัติ และภัยคุกคามที่มีจุดมุ่งหมายส่งผลหรือมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย จิตใจและเพศหรือเศรษฐกิจของแรงงาน” นี่เป็นการเตือนประเทศสมาชิกว่า ควรรับผิดชอบในการส่งเสริม “สภาพแวดล้อมในการทำงานที่จะไม่อดทนต่อเรื่องนี้”

มาตรฐานแรงงานสากลฉบับใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องคุ้มครองแรงงานและลูกจ้างโดยไม่คำนึงถึงสถานะสัญญาจ้างของพวกเขา และรวมถึงบุคคลที่อยู่ในระหว่างฝึกอบรม ฝึกงานและคนงานที่ถูกเลิกจ้าง อาสาสมัคร คนหางานและผู้สมัครงาน

มาตรฐานแรงงานสากลครอบคลุมถึงความรุนแรงและการล่วงละเมิดที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน สถานที่ ๆ คนงานได้รับค่าจ้าง พักผ่อนหรือพักรับประทานอาหาร หรือใช้สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัย ล้างหรือเปลี่ยนสิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ระหว่างการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ท่องเที่ยว ฝึกอบรม กิจกรรมหรือกิจกรรมทางสังคม การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับงาน (รวมถึงผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ในที่พักที่นายจ้างจัดหาให้ และเมื่อเดินทางไป-กลับจากที่ทำงาน นอกจากนี้ มาตรฐานแรงงานฉบับนี้ยังตระหนักถึงความรุนแรงและการล่วงละเมิดที่อาจเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม

Guy Ryder ผู้อำนวยการองค์การแรงงานระหว่างประเทศกล่าวยินดีกับการรับรอง “อนุสัญญาฉบับใหม่ที่ยอมรับสิทธิของทุกคนในโลกแห่งการทำงานที่ปราศจากการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิด” เขากล่าวว่า ”ขั้นต่อไปคือการนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับผู้หญิงและผู้ชาย ผมมั่นใจว่า จากความร่วมมือและความสมานฉันท์ที่เราได้เห็นตรงกันในเรื่องนี้ รวมทั้งความต้องการของประชาชน เราจะเห็นการให้สัตยาบันและการดำเนินการตามอนุสัญญาอย่างรวดเร็วและแพร่หลาย”

Manuela Tomei ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพงาน (Work quality) ของ ILO กล่าวว่า “หากไม่มีการเคารพศักดิ์ศรีในที่ทำงานก็ไม่มีความยุติธรรมทางสังคม นี่เป็นครั้งแรกที่มีการรับรองอนุสัญญาและข้อแนะเกี่ยวกับความรุนแรงและการล่วงละเมิดในโลกแห่งการทำงาน ตอนนี้เรามีคำจำกัดความของความรุนแรงและการล่วงละเมิดเป็นที่เรียบร้อย เรารู้ว่าจะต้องทำอะไรเพื่อป้องกันและรณรงค์แก้ไขปัญหา เราหวังว่ามาตรฐานฉบับใหม่นี้จะนำเราไปสู่อนาคตของงานที่เราต้องการเห็น”

อนุสัญญาฉบับนี้จะเริ่มใช้บังคับในอีก 12 เดือนหลังจากรัฐสมาชิกสองรัฐได้ให้สัตยาบัน ข้อแนะที่ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายเสนอแนวทางการนำอนุสัญญาดังกล่าวไปปฏิบัติ

นี่เป็นอนุสัญญาใหม่ฉบับแรกที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของ ILO นับตั้งแต่ปี 2011 ที่มีการรับรองอนุสัญญาแรงงานทำงานบ้าน 2011 (ฉบับที่ 189) อนุสัญญาเป็นเครื่องมือทางกฎหมายระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย ในขณะที่ข้อแนะเป็นเพียงคำแนะนำ

ILO ซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติที่รับผิดชอบประเด็นโลกของงานได้ดำเนินงานครบหนึ่งศตวรรษแล้วในปี 2019

การประชุมใหญ่ครั้งนี้ถือเป็นสมัยที่ 108 มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 5,700 คน ซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาล แรงงานและนายจ้างจาก 187 ประเทศสมาชิกของ ILO การประชุมครั้งนี้คาดว่าจะมีการรับรองปฏิญญาแห่งศตวรรษ เน้นคนเป็นศูนย์กลางของการสร้างอนาคตของงานด้วย


แปลและเรียบเรียงจาก
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/media-centre/news/WCMS_711321/lang--en/index.htm

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ