จับตา: รายการงบอุดหนุนด้านการศึกษา ของ อปท. ปีงบประมาณ 2562

กองบรรณาธิการ TCIJ 19 พ.ค. 2562 | อ่านแล้ว 1125 ครั้ง


จากหนังสือ 'ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562' ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2561 ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ส่งให้กับ อปท. ทั่วประเทศ ใช้เป็นเกณฑ์ให้ อปท. อุดหนุนเงินด้านการศึกษาในปีการศึกษา 2562 นี้ ได้ระบุถึงรายการงบอุดหนุนด้านการศึกษาของ อปท. ไว้ดังนี้

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: