ทปอ.เตรียมปรับปรุงระบบ 'TCAS' ใหม่ รองรับปัญหาเด็กลดจำนวนลง-ที่นั่งเหลือ

กองบรรณาธิการ TCIJ 30 ธ.ค. 2562 | อ่านแล้ว 1517 ครั้ง

ทปอ.เตรียมปรับปรุงระบบ 'TCAS' ใหม่ รองรับปัญหาเด็กลดจำนวนลง-ที่นั่งเหลือ

ทปอ.เตรียมปรับปรุงระบบ TCAS ใหม่ รองรับปัญหาเด็กลดจำนวนลงมาก และมีที่นั่งเหลือ เล็งให้มีข้อสอบทางเลือก (TGAT) ลดรอบการสมัครรวมรอบ 3 กับ 4 เป็นรอบเดียวและจำกัดสิทธิในการสละสิทธิเพืื่อฝึกเด็กรู้จักวางแผนเริ่ม ม.ค. 2563 นี้ โดยจะเตรียมประชาพิจารณ์ระบบใหม่ 4 ภาคช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 2563 พร้อมตั้ง คกก.ปฏิรูปอนาคตมหาวิทลัยไทย ศึกษาข้อมูลเชิงลึกเสนอรัฐบาลหวังช่วยวางทิศทางอนาคต

เว็บไซต์ไทยโพสต์ รายงานเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2562 ว่าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พื้นที่การศึกษาบางขันเทียน - นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รักษาการอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวภายหลังการประชุม ทปอ. ว่า ที่ประชุมได้มีการรายงานข้อมูลการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2563 ว่าขณะนี้มีผู้ที่สมัครเข้าสู่ระบบ TCAS 63 แล้ว จำนวน 242,806 คน และทำการยืนยันในระบบ จำนวน 216,332 คน โดยที่ประชุมได้มีการหารือถึงแนวทางการปรับปรุงระบบ TCAS ใหม่ให้สอดคล้องกับทิศทางการศึกษาในอนาคตที่จะต้องเตรียมตัวให้เด็กมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับการทำงาน โดยในปี 2564-2565 ทปอ.มีแนวความคิดที่จะจัดทำข้อสอบทางเลือก หรือ TGAT และยังแนวคิดที่จะลดรอบในการสอบ ซึ่งจะให้การคัดเลือกรอบ 3 รับตรงร่วมกัน และรอบที่ 4 แอดมิชชั่น มารวมบริหารจัดการในรอบเดียว แต่จะแบ่งเป็น 2 คุณสมบัติ และประกาศผล 2 ครั้ง คือ มหาวิทยาลัยจะมีการกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติการรับผู้เข้าศึกษาต่อในแต่ละคณะ หรือ สาขาวิชาที่ต่างกัน ในรอบที่ 3 และ 4

ดังนั้นผู้ที่จะศึกษาต่อก็จะต้องเลือกคณะและสาขาที่ตรงกับคุณสมบัติของตนเอง อีกทั้งในส่วนของการสละสิทธิก็จะมีการปรับให้ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อสามารถสละสิทธิได้ 1 ครั้ง และจะต้องสละสิทธิภายในรอบที่ผู้สมัครมีการยืนยันสิทธิเท่านั้น เพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องการบริหารจัดการจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละคณะของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังจะสามารถช่วยฝึกให้เด็กรู้จักการวางแผนและไม่เป็นการกันที่นั่งผู้อื่นด้วย

นายสุชัชวีร์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ทาง ทปอ. จะมีการประชาพิจารณ์การปรับปรุง TCAS รูปแบบใหม่ ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งจะเดินสายไปทั้ง 4 ภูมิภาคของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม จากที่ ทปอ.ได้ดำเนินการระบบ TCAS มา ทำให้พบข้อมูลว่าจำนวนผู้ที่เข้าศึกษาต่อให้ระดับมหาวิทยาลัยมีจำนวนลดลง เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรที่ลดลง ดังนั้นที่ประชุมจึงได้มีมติตั้งคณะกรรมการปฏิรูปอนาคตมหาวิทยาลัยไทย โดยคณะกรรมการชุดนี้จะนำข้อมูลจากฐานข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการสมัคร TCAS เข่น สาขาที่มีผู้สมัครมากที่สุด สาขาที่มีผู้สละสิทธิมากที่สุด เป็นต้น นำมาศึกษาและจัดทำเป็นข้อมูลเชิงลึกเสนอรัฐบาล เพื่อที่จะทราบว่าแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ ภายในประเทศ เดินมาถูกต้องหรือไม่และจะต้องปรับปรุงในส่วนไหนอย่างไร ซึ่ง ทปอ.มองว่าข้อมูลดังกล่าวจะสามารถช่วยในการปรับกระบวนการคิดและทิศทางการวางแผนในอนาคตได้

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ