ศูนย์วิจัย ธกส. เผยเกษตรกรหนี้เพิ่มร้อยละ 1.3

กองบรรณาธิการ TCIJ 28 มี.ค. 2562 | อ่านแล้ว 876 ครั้ง

ศูนย์วิจัย ธกส. เผยเกษตรกรหนี้เพิ่มร้อยละ 1.3

ศูนย์วิจัยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เผยผลสำรวจหนี้ครัวเรือนเกษตรครึ่งหลังปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 แต่เมื่อเทียบหนี้ต่อจีดีพีปรับตัวลดลงร้อยละ 4.13 จับตาพฤติกรรมก่อหนี้ใหม่

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 ว่านายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดเผยว่าหนี้สินครัวเรือนเกษตรครึ่งหลังปี 2561 มีสัดส่วนต่อจีดีพีอยู่ที่ร้อยละ 18.12 ปรับตัวลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4.13 เนื่องจากการขยายตัวของมูลค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจประจำปียังคงสูงกว่าการขยายตัวของหนี้ครัวเรือนเกษตรกร โดยประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจปี 2561 จะอยู่ที่ร้อยละ 4.0 เป็นผลจากกำลังซื้อของภาคครัวเรือนปรับตัวดีขึ้นตามแนวโน้มของรายได้ที่เริ่มฟื้นตัวขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้น้อย อย่างไรก็ตาม แม้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนเกษตรจะปรับตัวดีขึ้น แต่ยังคงต้องติดตามพฤติกรรมการก่อหนี้ใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มครัวเรือนเกษตรที่มีรายได้น้อยที่กู้หนี้เต็มวงเงินและมีภาระผูกพันกับหนี้หลายสัญญา ซึ่งอาจมีการก่อหนี้นอกระบบที่จะส่งผลกระทบต่อสัดส่วนหนี้สินครัวเรือนเกษตรและการเติบโตของเศรษฐกิจระยะต่อไป

สำหรับผลการสำรวจหนี้สินครัวเรือนเกษตรครึ่งหลังปี 2561 โดยเก็บข้อมูลจากเกษตรกรลูกค้า ธกส.ทั่วประเทศ 980 ราย พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.มีรายได้รวมเฉลี่ย 295,420 บาท/ปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.9 และมีค่าใช้จ่ายรวมเฉลี่ยต่อครัวเรือน 240,680 บาท/ปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.1 ส่งผลให้มีสัดส่วนรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย 1.23 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อยร้อยละ 0.8 และพบว่าครัวเรือนเกษตรกรลูกค้า ธกส. ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.2 มีการออมเงิน โดยมีสัดส่วนการออมที่ร้อยละ 6.4 ของรายได้ทั้งหมด มีการออมเงินเพิ่มขึ้นตามรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการส่งเสริมการออมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกร ผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินของ ธกส.

ขณะเดียวกันเกษตรกรมีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน 135,220 บาท/ปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.3 หนี้ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 89.1 เป็นหนี้ในระบบ ส่วนหนี้นอกระบบมีเพียงร้อยละ 10.9 โดยปริมาณหนี้นอกระบบปรับตัวลดลงจากปีก่อนร้อยละ 18.5 ส่วนภาระหนี้ต่อรายได้เฉลี่ยต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 45.77 ปรับตัวลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.61 แต่ยังคงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเสถียรภาพของภาคครัวเรือนที่กำหนดระดับร้อยละ 40 ซึ่งสะท้อนว่าครัวเรือนเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ยังมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้น

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: