จับตา: รายการข้อมูลของกระทรวงต่างๆ ที่ลิงค์กับระบบ Linkage Center

กองบรรณาธิการ TCIJ 27 ม.ค. 2562 | อ่านแล้ว 1659 ครั้ง


รายการข้อมูลจาก 16 กระทรวง รวมทั้งองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ที่ลิงค์กับระบบ Linkage Center ที่มาภาพ: กรมการปกครอง

TCIJ ได้สืบค้นฐานข้อมูล Linkage Center ณ วันที่ 23 ม.ค. 2562 พบรายละเอียดชุดข้อมูลจากหน่วยงานของกระทรวงต่างๆ (หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า) ที่ลิงค์กับระบบ Linkage Center ได้แล้วดังนี้

กระทรวงกลาโหม (2 หน่วยงาน 2 รายการข้อมูล)

หน่วยงาน: 1.กองทัพบก 2.หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 3.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
รายการข้อมูลที่เชื่อมโยงได้: 1.ฐานข้อมูลผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (สด.43) (จำนวนข้อมูล 9,267,436 รายการ ณ วันที่ 15/08/2561) 2.ฐานข้อมูลทหารผ่านศึก (จำนวนข้อมูล 977,992 รายการ ณ วันที่ 15/01/2562)

กระทรวงการคลัง (6 หน่วยงาน 7 รายการข้อมูล)

หน่วยงาน: 1.กรมบัญชีกลาง 2.กรมสรรพสามิต 3.กรมสรรพากร 4.กองทุนการออมแห่งชาติ 5.สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 6.สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
รายการข้อมูลที่เชื่อมโยงได้: 1.ข้อมูลสถานะทะเบียนผู้ค้าภาครัฐ (จำนวนข้อมูล 254,000 รายการ ณ วันที่ 05/11/2561) 2.ทะเบียนผู้เสียภาษีสรรพสามิต (จำนวนข้อมูล 19,697 รายการ ณ วันที่ 05/11/2561) 3.ข้อมูลผู้เสียภาษี (จำนวนข้อมูล 2,142,067 รายการ ณ วันที่ 12/11/2561) 4.ข้อมูลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) (จำนวนข้อมูล 671,316 รายการ ณ วันที่ 04/01/2562) 5.ข้อมูล การนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบของสมาชิก (จำนวนข้อมูล 564,688 รายการ ณ วันที่ 22/08/2561) 6.ข้อมูลหนังสือขออนุญาตของสำนักงาน กลต. ให้ออกจำหน่ายตราสารทางการเงิน (จำนวนข้อมูล 46 รายการ ณ วันที่ 14/09/2561) 7.ทะเบียนผู้มีรายได้น้อย (จำนวนข้อมูล 14,594,775 รายการ ณ วันที่ 14/01/2562)

กระทรวงการต่างประเทศ (1 หน่วยงาน 1 รายการข้อมูล)

หน่วยงาน: 1.สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
รายการข้อมูลที่เชื่อมโยงได้: 1.ข้อมูลรายชื่อเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ (จำนวนข้อมูล 97 รายการ ณ วันที่ 15/08/2561)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (1 หน่วยงาน 1 รายการข้อมูล)

หน่วยงาน: กรมการท่องเที่ยว
รายการข้อมูลที่เชื่อมโยงได้: 1.ข้อมูลใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว (จำนวนข้อมูล 102,418 รายการ ณ วันที่ 22/10/2561)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (4 หน่วยงาน 9 รายการข้อมูล)

หน่วยงาน: 1.กรมกิจการผู้สูงอายุ 2.กรมกิจการเด็กและเยาวชน 3.กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 4.สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รายการข้อมูลที่เชื่อมโยงได้: 1.ข้อมูลคลังปัญญาผู้สูงอายุ (จำนวนข้อมูล 20,869 รายการ ณ วันที่ 15/08/2561) 2.ข้อมูลลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (จำนวนข้อมูล 639,257 รายการ ณ วันที่ 27/08/2561) 3.ข้อมูลการจัดระเบียบคนขอทานและคนไร้ที่พึ่ง (จำนวนข้อมูล 8,613 รายการ ณ วันที่ 30/08/2561) 4.ข้อมูลผู้รับบริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง (จำนวนข้อมูล 10,162 รายการ ณ วันที่ 30/08/2561) 5.ข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการให้ความช่วยเหลือ (ระบบบริการทางสังคม) (จำนวนข้อมูล 106,464 รายการ ณ วันที่ 30/08/2561) 6.ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (จำนวนข้อมูล 341,370 รายการ ณ วันที่ 30/08/2561) 7.ฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ (จำนวนข้อมูล 5,500 รายการ ณ วันที่ 16/08/2561) 8.ข้อมูลสวัสดิการผู้ประสบปัญหาทางสังคม จากระบบงานบริการทางสังคม ของ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (จำนวนข้อมูล 3,575,891 รายการ ณ วันที่ 16/08/2561) 9.ข้อมูลรับเรื่องร้องทุกข์ 1300 (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม) (จำนวนข้อมูล 267,299 รายการ ณ วันที่ 26/10/2561)

กระทรวงคมนาคม (2 หน่วยงาน 7 รายการข้อมูล)

หน่วยงาน: 1.กรมการขนส่งทางบก 2.กรมเจ้าท่า
รายการข้อมูลที่เชื่อมโยงได้: 1.ข้อมูลทะเบียนรถยนต์ (จำนวนข้อมูล 39,258,877 รายการ ณ วันที่ 30/09/2561) 2.ข้อมูลใบอนุญาตขับรถ (จำนวนข้อมูล 32,420,120 รายการ ณ วันที่ 30/09/2561) 3.ข้อมูลใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ (จำนวนข้อมูล 122,797 รายการ ณ วันที่ 30/09/2561) 4.ข้อมูลใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ (จำนวนข้อมูล 187,088 รายการ ณ วันที่ 30/09/2561) 5.ข้อมูลใบทะเบียนเรือไทย/ใบอนุญาตใช้เรือไทย (จำนวนข้อมูล 190,167 รายการ ณ วันที่ 27/08/2561) 6.ข้อมูลประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถผู้ทำการในเรือ (จำนวนข้อมูล 422,603 รายการ ณ วันที่ 27/08/2561) 7.ข้อมูลหนังสือคนประจำเรือ (จำนวนข้อมูล 450,865 รายการ ณ วันที่ 07/09/2561)

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (1 หน่วยงาน 1 รายการข้อมูล)

หน่วยงาน: 1.บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
รายการข้อมูลที่เชื่อมโยงได้: 1.ฐานข้อมูลลูกค้าผู้ใช้บริการของ บมจ.ทีโอที (จำนวนข้อมูล 4,668,641 รายการ ณ วันที่ 31/07/2561)

กระทรวงพาณิชย์ (4 หน่วยงาน 12 รายการข้อมูล)

หน่วยงาน: 1.กรมการค้าต่างประเทศ 2.กรมการค้าภายใน 3.กรมทรัพย์สินทางปัญญา 4.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
รายการข้อมูลที่เชื่อมโยงได้:
1.ข้อมูล ทะเบียนผู้รับมอบอำนาจ (จำนวนข้อมูล 23,187 รายการ ณ วันที่ 27/08/2561) 2.ข้อมูลหนังสืออนุญาตประกอบการค้าข้าว (จำนวนข้อมูล 1,785 รายการ ณ วันที่ 14/12/2561) 3.ข้อมูลหนังสือรับรองประกอบธุรกิจชั่งตวงวัด (จำนวนข้อมูล 3,520 รายการ ณ วันที่ 14/12/2561) 4.ข้อมูลหนังสืออนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า (จำนวนข้อมูล 90 รายการ ณ วันที่ 14/12/2561) 5.ข้อมูลหนังสืออนุญาตประกอบกิจการไซโล (จำนวนข้อมูล 22 รายการ ณ วันที่ 14/12/2561) 6.ข้อมูลหนังสืออนุญาตประกอบกิจการห้องเย็น (จำนวนข้อมูล 132 รายการ ณ วันที่ 14/12/2561) 7.ข้อมูลจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (จำนวนข้อมูล 929,508 รายการ ณ วันที่ 29/11/2561) 8.ข้อมูลทะเบียนหนังสือรับรองนิติบุคคล (จำนวนข้อมูล 1,481,939 รายการ ณ วันที่ 21/08/2561) 9.ข้อมูลทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น (จำนวนข้อมูล 8,060,152 รายการ ณ วันที่ 01/10/2561) 10.ข้อมูลหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (จำนวนข้อมูล 20,352 รายการ ณ วันที่ 28/12/2561) 11.ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ (ผู้ขอจด) (จำนวนข้อมูล 1,436,459 รายการ ณ วันที่ 28/12/2561) 12.ข้อมูลทะเบียนสัญญาหลักประกันธุรกิจ (จำนวนข้อมูล 348,806 รายการ ณ วันที่ 28/12/2561)

กระทรวงมหาดไทย (9 หน่วยงาน 71 รายการข้อมูล)

หน่วยงาน: 1.กรมการปกครอง 2.กรมที่ดิน 3.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 4.กรมโยธาธิการและผังเมือง 5.กรมส่งเสริมการเกษตร 6.การประปานครหลวง 7.การประปาส่วนภูมิภาค 8.การไฟฟ้านครหลวง 9.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายการข้อมูลที่เชื่อมโยงได้: 1.รายละเอียดข้อมูลมัสยิด (จำนวนข้อมูล 8 รายการ ณ วันที่ 10/08/2561) 2.รายละเอียดข้อมูลผู้แสวงบุญ (จำนวนข้อมูล 8,016 รายการ ณ วันที่ 10/08/2561) 3.ข้อมูลใบอนุญาต ป.4 (จำนวนข้อมูล 5,270,980 รายการ ณ วันที่ 10/08/2561) 4.ชื่อมูลนิธิและสมาคม (จำนวนข้อมูล 2,113 รายการ ณ วันที่ 10/08/2561) 5.ข้อมูลโรงแรม (จำนวนข้อมูล 14,360 รายการ ณ วันที่ 10/08/2561) 6.ข้อมูลผู้ขอออกหนังสือผ่านแดนล่าสุด (จำนวนข้อมูล 9,434,917 รายการ ณ วันที่ 10/08/2561) 7.ข้อมูลผู้ขอออกหนังสือผ่านแดนทั้งหมด (จำนวนข้อมูล 22,833,182 รายการ ณ วันที่ 10/08/2561) 8.ข้อมูลผู้ติดตาม ด้วยเลขประจำตัวประชาชนผู้ขอ (จำนวนข้อมูล 912,821 รายการ ณ วันที่ 10/08/2561) 9.ข้อมูล ทะเบียนราษฎร (จำนวนข้อมูล 66,305,833 รายการ ณ วันที่ 31/07/2561) 10.ข้อมูล ใบสูติบัตร (จำนวนข้อมูล 17,127,388 รายการ ณ วันที่ 09/08/2561) 11.ข้อมูล ใบมรณบัตร (จำนวนข้อมูล 8,900,841 รายการ ณ วันที่ 09/08/2561) 12.ข้อมูล หนังสือรับรองบุตร (จำนวนข้อมูล 139,995 รายการ ณ วันที่ 09/08/2561) 13.ข้อมูล ประวัติการจดทะเบียนรับรองบุตร (จำนวนข้อมูล 190,757 รายการ ณ วันที่ 09/08/2561) 14.ข้อมูล ทะเบียนสมรส (จำนวนข้อมูล 21,490,407 รายการ ณ วันที่ 09/08/2561) 15.ข้อมูล ประวัติการจดทะเบียนสมรส (จำนวนข้อมูล 14,853,114 รายการ ณ วันที่ 09/08/2561) 16.ข้อมูล ทะเบียนหย่า (จำนวนข้อมูล 3,924,359 รายการ ณ วันที่ 09/08/2561) 17.ข้อมูล ประวัติการจดทะเบียนการหย่า (จำนวนข้อมูล 2,862,165 รายการ ณ วันที่ 09/08/2561) 18.ข้อมูล ทะเบียนราษฎร (รายการคนในบ้าน) (จำนวนข้อมูล 65,968,435 รายการ ณ วันที่ 09/08/2561) 19.ข้อมูล ทะเบียนบ้าน (รายละเอียดบ้าน) (จำนวนข้อมูล 18,794,473 รายการ ณ วันที่ 09/08/2561) 20.ข้อมูล บัตรประจำตัวประชาชน (จำนวนข้อมูล 64,290,016 รายการ ณ วันที่ 09/08/2561) 21.ข้อมูล ใบสูติบัตร (ผู้ไม่มีสัญชาติไทย) (จำนวนข้อมูล 136,465 รายการ ณ วันที่ 09/08/2561) 22.ข้อมูล ใบมรณบัตร (ผู้ไม่มีสัญชาติไทย) (จำนวนข้อมูล 12,689 รายการ ณ วันที่ 09/08/2561) 23.ข้อมูล บัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน (จำนวนข้อมูล 281,846 รายการ ณ วันที่ 09/08/2561) 24.ข้อมูล การจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อตัว (จำนวนข้อมูล 6,557,551 รายการ ณ วันที่ 09/08/2561) 25.ข้อมูล การจดทะเบียนตั้งชื่อรอง/เปลี่ยนชื่อรอง (จำนวนข้อมูล 15,075 รายการ ณ วันที่ 09/08/2561) 26.ข้อมูล การจดทะเบียนจัดตั้งชื่อสกุล (จำนวนข้อมูล 509,923 รายการ ณ วันที่ 09/08/2561) 27.ข้อมูล การจดทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล (จำนวนข้อมูล 156,549 รายการ ณ วันที่ 09/08/2561) 28.ข้อมูล การจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล (จำนวนข้อมูล 3,151,645 รายการ ณ วันที่ 09/08/2561) 29.ข้อมูล ประวัติการจดบันทึกฐานะแห่งครอบครัว (จำนวนข้อมูล 78,325 รายการ ณ วันที่ 09/08/2561) 30.ข้อมูล ประวัติการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม (จำนวนข้อมูล 101,546 รายการ ณ วันที่ 09/08/2561) 31.ข้อมูล ประวัติการจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม (จำนวนข้อมูล 5,798 รายการ ณ วันที่ 09/08/2561) 32.ข้อมูล การจดทะเบียนพินัยกรรม (จำนวนข้อมูล 192,247 รายการ ณ วันที่ 09/08/2561) 33.ข้อมูล การจดทะเบียนสัตว์พาหนะ (จำนวนข้อมูล 3,914 รายการ ณ วันที่ 09/08/2561) 34.ข้อมูล ภาพใบหน้าคนต่างด้าว (จำนวนข้อมูล 1,222,665 รายการ ณ วันที่ 09/08/2561) 35.ข้อมูล ภาพนิ้วมือคนต่างด้าว (จำนวนข้อมูล 2,436,206 รายการ ณ วันที่ 09/08/2561) 36.ข้อมูล ผู้หนีภัยจากการสู้รบจากพม่า (จำนวนข้อมูล 213,753 รายการ ณ วันที่ 09/08/2561) 37.ข้อมูล ที่อยู่ผู้หนีภัยจากการสู้รบจากพม่า (จำนวนข้อมูล 212,720 รายการ ณ วันที่ 09/08/2561) 38.ข้อมูล ที่อยู่บุคคลทุกประเภท (จำนวนข้อมูล 18,794,473 รายการ ณ วันที่ 09/08/2561) 39.ข้อมูล ที่อยู่บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย (จำนวนข้อมูล 438,832 รายการ ณ วันที่ 09/08/2561) 40.ข้อมูล ที่อยู่บุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน (จำนวนข้อมูล 32,382 รายการ ณ วันที่ 09/08/2561) 41.ข้อมูล ที่อยู่บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย (ต่างด้าว) (จำนวนข้อมูล 419,839 รายการ ณ วันที่ 09/08/2561) 42.ข้อมูล ประวัติการย้ายเข้า (จำนวนข้อมูล 74,487,562 รายการ ณ วันที่ 09/08/2561) 43.ข้อมูล ประวัติการย้ายออก (จำนวนข้อมูล 55,324,762 รายการ ณ วันที่ 09/08/2561) 44.ข้อมูล การเกิดของผู้หนีภัยจากการสู้รบจากพม่า (จำนวนข้อมูล 13,900 รายการ ณ วันที่ 09/08/2561) 45.ข้อมูล ทะเบียนบุคคลต่างด้าว (จำนวนข้อมูล 2,985,400 รายการ ณ วันที่ 09/08/2561) 46.ข้อมูล บัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทย (จำนวนข้อมูล 287,711 รายการ ณ วันที่ 09/08/2561) 47.ข้อมูล บัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว (จำนวนข้อมูล 2,774,105 รายการ ณ วันที่ 09/08/2561) 48.ข้อมูล หนังสือรับรองการเกิด (จำนวนข้อมูล 21,584 รายการ ณ วันที่ 09/08/2561) 49.ข้อมูล ภาพใบหน้า (จำนวนข้อมูล 64,290,016 รายการ ณ วันที่ 09/08/2561) 50.ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชื่อตัว-ชื่อสกุล (จำนวนข้อมูล 18,410,048 รายการ ณ วันที่ 13/12/2561) 51.ข้อมูลแปลงเพาะปลูก(ข้าว/ยางพารา) กรมส่งเสริมการเกษตร (จำนวนข้อมูล 5,054,494 รายการ ณ วันที่ 01/11/2561) 52.ข้อมูลผู้พิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (จำนวนข้อมูล 1,986,797 รายการ ณ วันที่ 27/08/2561) 53.ข้อมูลผู้ถูกคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ (จำนวนข้อมูล 1,813,316 รายการ ณ วันที่ 19/04/2560) 54.ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาล (สปสช.) [จะปิดให้บริการหลังวันที่ 31 ธ.ค. 2561 นี้-ให้เปลี่ยนไปใช้งาน 00226-01-001 ของ สปสช.] (จำนวนข้อมูล 1 รายการ ณ วันที่ 12/10/2561) 55.ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (จำนวนข้อมูล 14,882,743 รายการ ณ วันที่ 30/12/2560) 56.ข้อมูลรายการประวัติหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล (จำนวนข้อมูล 17,121,585 รายการ ณ วันที่ 28/08/2561) 57.ข้อมูลประวัติผู้ประกันตน และสถานพยาบาลปัจจุบัน สำนักงานประกันสังคม (จำนวนข้อมูล 15,336,556 รายการ ณ วันที่ 27/08/2561) 58.ข้อมูลผู้ใช้น้ำประปา การประปานครหลวง [จะปิดให้บริการหลังวันที่ 31 ธ.ค. 2561 นี้-ให้เปลี่ยนไปใช้งาน 00230-01-001 ของ กปน.] (จำนวนข้อมูล 1,260,057 รายการ ณ วันที่ 10/08/2561) 59.ข้อมูลวุฒิการศึกษา (2556) สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (จำนวนข้อมูล 1,168,559 รายการ ณ วันที่ 29/01/2561) 60.ข้อมูลหมายจับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (จำนวนข้อมูล 233,925 รายการ ณ วันที่ 28/08/2561) 61.ข้อมูลประวัติผู้กระทำความผิด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (จำนวนข้อมูล 233,925 รายการ ณ วันที่ 28/08/2561) 62.ข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดินและห้องชุด (จำนวนข้อมูล 12,043,773 รายการ ณ วันที่ 15/08/2561) 63.ข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดินและห้องชุดที่มีการจดทะเบียนกลุ่มจำนอง (จำนวนข้อมูล 3,997,112 รายการ ณ วันที่ 05/11/2561) 64.ทะเบียนบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (จำนวนข้อมูล 381,555 รายการ ณ วันที่ 26/10/2561) 65.ข้อมูลใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อปรกอบกิจการโรงมหรสพ (จำนวนข้อมูล 620 รายการ ณ วันที่ 30/10/2561) 66.ข้อมูลทะเบียนเป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง (จำนวนข้อมูล 1,653 รายการ ณ วันที่ 30/10/2561) 67.ข้อมูลใบอนุญาตการเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร (จำนวนข้อมูล 1,227 รายการ ณ วันที่ 29/10/2561) 68.ข้อมูลการใช้น้ำประปา การประปานครหลวง (จำนวนข้อมูล 1,260,057 รายการ ณ วันที่ 10/08/2561) 69.ข้อมูลการใช้น้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค (จำนวนข้อมูล 1,262,826 รายการ ณ วันที่ 27/08/2561) 70.ข้อมูลชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า,สถานที่ใช้ไฟฟ้า และประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง 6 เดือน (บริการสำหรับค้นหาข้อมูล จากข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน, รหัสเครื่องวัด หรือ เลขรหัสประจำบ้าน) (จำนวนข้อมูล 1,918,349 รายการ ณ วันที่ 27/08/2561) 71.ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าย้อนหลัง 6 เดือน (จำนวนข้อมูล 21,954,698 รายการ ณ วันที่ 29/10/2561)

กระทรวงยุติธรรม (5 หน่วยงาน 5 รายการข้อมูล)

หน่วยงาน: 1.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 2.กรมบังคับคดี 3.กรมราชทัณฑ์ 4.กรมสอบสวนคดีพิเศษ 5.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
รายการข้อมูลที่เชื่อมโยงได้: 1.ข้อมูลการร้องทุกข์ (จำนวนข้อมูล 421,344 รายการ ณ วันที่ 05/11/2561) 2.ฐานข้อมูลบุคคลล้มละลาย (จำนวนข้อมูล 76,848 รายการ ณ วันที่ 27/08/2561) 3.ฐานข้อมูลผู้ต้องขัง (การค้นหาประวัติผู้ต้องขังโดยส่งเลข 13 หลักมาตรวจสอบกับระบบ) (จำนวนข้อมูล 365,207 รายการ ณ วันที่ 27/08/2561) 4.ข้อมูลผู้ต้องหาตามหมายจับคดีพิเศษ (จำนวนข้อมูล 1,467 รายการ ณ วันที่ 01/11/2561) 5.ข้อมูลทะเบียนคดียาเสพติด (จำนวนข้อมูล 837,272 รายการ ณ วันที่ 30/04/2561)

กระทรวงศึกษาธิการ (1 หน่วยงาน 1 รายการข้อมูล)

หน่วยงาน: 1.สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
รายการข้อมูลที่เชื่อมโยงได้: 1.ข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาต) (จำนวนข้อมูล 1,060,272 รายการ ณ วันที่ 28/08/2561)

กระทรวงสาธารณสุข (2 หน่วยงาน 8 รายการข้อมูล)

หน่วยงาน: 1.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
รายการข้อมูลที่เชื่อมโยงได้: 1.ข้อมูลประวัติรายการยาที่มีข้อมูลว่าแพ้ (เฉพาะรหัสยา) จำนวนข้อมูล 64,457,103 รายการ ณ วันที่ 27/08/2561 2.ข้อมูลประวัติรายการยาที่มีข้อมูลว่าแพ้ (เฉพาะชื่อยา) (จำนวนข้อมูล 64,457,103 รายการ ณ วันที่ 27/08/2561) 3.ข้อมูลค่าดัชนีมวลกาย BMI และการแปลผล (จำนวนข้อมูล 64,457,103 รายการ ณ วันที่ 27/08/2561) 4.ข้อมูลค่าน้ำตาลในกระแสเลือด FPG & HBA1C (จำนวนข้อมูล 64,457,103 รายการ ณ วันที่ 27/08/2561) 5.ข้อมูลสถานะประวัติสุขภาพ เรื่องการเป็น เบาหวาน (จำนวนข้อมูล 64,457,103 รายการ ณ วันที่ 27/08/2561) 6.ข้อมูล สถานะประวัติสุขภาพ เรื่องการเป็น ความดันสูง (จำนวนข้อมูล 64,457,103 รายการ ณ วันที่ 27/08/2561) 7.ข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพและการลงทะเบียนกับหน่วยบริการ (จำนวนข้อมูล 47,802,669 รายการ ณ วันที่ 17/09/2561) 8.ข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพ (จำนวนข้อมูล 66,778,242 รายการ ณ วันที่ 17/09/2561)

กระทรวงอุตสาหกรรม (3 หน่วยงาน 6 รายการข้อมูล)

หน่วยงาน: 1.กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2.กรมโรงงานอุตสาหกรรม 3.สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รายการข้อมูลที่เชื่อมโยงได้: 1.ข้อมูลประทานบัตร (จำนวนข้อมูล 902 รายการ ณ วันที่ 15/08/2561) 2.ข้อมูลอาชญาบัตร (จำนวนข้อมูล 363 รายการ ณ วันที่ 15/08/2561) 3.ข้อมูลหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร (ร.2/1) (จำนวนข้อมูล 79,895 รายการ ณ วันที่ 27/08/2561) 4.ข้อมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) (จำนวนข้อมูล 261,751 รายการ ณ วันที่ 27/08/2561) 5.ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต มอก. (จำนวนข้อมูล 43,817 รายการ ณ วันที่ 06/09/2561) 6.ข้อมูลผู้ได้รับการรับรองระบบงาน (จำนวนข้อมูล 3,424 รายการ ณ วันที่ 06/09/2561)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (5 หน่วยงาน 10 รายการข้อมูล)

หน่วยงาน: 1.กรมประมง 2.กรมพัฒนาที่ดิน 3.กรมส่งเสริมการเกษตร 4.กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5.กรมหม่อนไหม
รายการข้อมูลที่เชื่อมโยงได้: 1.ฐานข้อมูลการให้บริการทะเบียนผู้เข้าใช้งานระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต (จำนวนข้อมูล 6,237 รายการ ณ วันที่ 18/12/2561) 2.ข้อมูลใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ (ฐานข้อมูลใบอนุญาตทำการประมง) (จำนวนข้อมูล 10,566 รายการ ณ วันที่ 18/12/2561) 3.ข้อมูลสถานะแรงงานต่างด้าวในการทำงานบนเรือ (ฐานข้อมูลหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าว) (จำนวนข้อมูล 73,723) 4.ฐานข้อมูลคดีประมงผิดกฎหมาย (จำนวนข้อมูล 4,844 รายการ ณ วันที่ 18/12/2561) 5.ฐานข้อมูลหมอดินอาสา (จำนวนข้อมูล 79,504 รายการ ณ วันที่ 15/08/2561) 7.ข้อมูล ทะเบียนเกษตรกร (จำนวนข้อมูล 25,876,494 รายการ ณ วันที่ 27/08/2561) 8.ข้อมูลทะเบียนวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร (จำนวนข้อมูล 1,503,082 รายการ ณ วันที่ 30/09/2561) 9.ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ (จำนวนข้อมูล 4,800,000 รายการ ณ วันที่ 17/01/2562) 10.ข้อมูลเกษตรกรด้านหม่อนไหม (จำนวนข้อมูล 87,433 รายการ ณ วันที่ 27/08/2561)

กระทรวงแรงงาน (2 หน่วยงาน 4 รายการข้อมูล)

หน่วยงาน: 1.กรมการจัดหางาน 2.กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายการข้อมูลที่เชื่อมโยงได้: 1.ทะเบียนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ (จำนวนข้อมูล 127,531 รายการ ณ วันที่ 09/10/2561) 2.ทะเบียนแรงงานต่างด้าว (กลุ่มบัตรสีชมพู) (จำนวนข้อมูล 1,189,082 รายการ ณ วันที่ 09/10/2561) 3.ทะเบียนผู้ว่างงาน (ลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ) (จำนวนข้อมูล 44,937 รายการ ณ วันที่ 17/10/2561) 4.ฐานข้อมูลการพัฒนาฝีมือแรงงาน (จำนวนข้อมูล 2,478,206 รายการ ณ วันที่ 05/11/2561)

สำนักนายกรัฐมนตรี (1 หน่วยงาน 1 รายการข้อมูล)

หน่วยงาน: 1.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
รายการข้อมูลที่เชื่อมโยงได้: 1.ข้อมูลผู้สอบผ่านภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. (ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน, ปริญญาตรี ตั้งแต่ปี 2540 ถึงปัจจุบัน และปริญญาโท ตั้งแต่ปี 2537 ถึงปัจจุบัน) (จำนวนข้อมูล 570,205 รายการ ณ วันที่ 16/01/2562)

องค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐอื่นๆ (5 หน่วยงาน 6 รายการข้อมูล)

หน่วยงาน: 1.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 2.สำนักงาน กสทช. 3.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 4.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) 5.สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
รายการข้อมูลที่เชื่อมโยงได้: 1.ข้อมูลสมาชิก กบข. (บริการตรวจสอบ) (จำนวนข้อมูล 1,055,389 รายการ ณ วันที่ 31/07/2561) 2.ข้อมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยใช้เลขนิติบุคคล (จำนวนข้อมูล 768 รายการ ณ วันที่ 15/08/2561) 3.ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหา คดีด้านการทุจริต (จำนวนข้อมูล 50,804 รายการ ณ วันที่ 15/08/2561) 4.ข้อมูลรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (จำนวนข้อมูล 1,146 รายการ ณ วันที่ 15/08/2561) 5.ข้อมูลการเดินทางเข้า-ออก (Entry Exit) ของคนไทย (จำนวนข้อมูล 60,000,000 รายการ ณ วันที่ 29/11/2561) 6.ข้อมูลรายชื่อบุคคลที่เคยถูกวุฒิสภาลงมติถอดถอน/พ้นจากตำแหน่ง (จำนวนข้อมูล 10 รายการ ณ วันที่ 01/11/2561)

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ