จับตา: การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ระหว่างปี 2557-2560

กองบรรณาธิการ TCIJ 25 ก.พ. 2562 | อ่านแล้ว 2243 ครั้ง


อนึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่า การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment - FDI) เป็นธุรกรรมการลงทุนที่ผู้ลงทุนที่มีถิ่นฐานจากต่างประเทศมีต่อธุรกิจที่มีถิ่นฐานในประเทศ ประกอบด้วยเงินลงทุนในทุนเรือนหุ้น (Equity capital) ซึ่งหมายถึงการลงทุนด้วยการถือหุ้นทีมีสิทธิ์ร่วมในการบริหารกิจการตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป การกู้ยืมระหว่างบริษัทในเครือ กำไรที่นำกลับมาลงทุน ตราสารหนี้และสินเชื่อการค้าที่เป็นธุรกรรมระหว่างบริษัทในเครือด้วยกัน

จากตาราง 'การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment - FDI) ' ได้แสดงข้อมูลการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ในรูปของเงินลงทุนสุทธิของทุกภาคเศรษฐกิจ จำแนกตามประเทศที่ลงทุน โดยตัวเลขบวก หมายถึง มีการลงทุนเพิ่ม (ไม่ว่าจะในรูปของการลงทุนในทุนเรือนหุ้น กำไรสะสมที่นำกลับมาลงทุนหรือการกู้ยืมจากบริษัทในเครือในต่างประเทศ ซึ่งบันทึกเป็น inflow ของประเทศ) สูงกว่าการลดการลงทุน (ไม่ว่าจะในรูปของการลดสัดส่วนการถือหุ้น การถอนเงินลงทุน หรือการคืนเงินกู้ให้บริษัทในเครือต่างประเทศซึ่งบันทึกเป็น outflow ของประเทศ) ขณะที่ตัวเลขติดลบ หมายถึง ในช่วงเวลานั้นๆ มีการเพิ่มการลงทุนต่ำกว่าการลดการลงทุน

การจัดทำสถิติ FDI อาศัยข้อมูลจากระบบการรายงานธุรกรรมต่างประเทศ (International Transaction Reporting System: ITRS) ปรับด้วยข้อมูลจากผลสำรวจหนี้ต่างประเทศรายไตรมาส ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทย และผลสำรวจฐานะการลงทุนระหว่างประเทศรายปี การแปลงเป็นมูลค่าเทียบเท่าดอลลาร์สหรัฐฯ ใช้อัตราแลกเปลี่ยนจากอัตราปิดตลาดนิวยอร์กเฉลี่ยรายเดือน

 

ที่มาภาพประกอบหน้าแรก: CafeCredit.com (CC BY 2.0)

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: