ม.ฟาร์อีสเทอร์น ร่วมมือผู้ประกอบการจีน เปิดศูนย์ E-Commerce Valley แห่งแรกในอาเซียน

กองบรรณาธิการ TCIJ 24 ม.ค. 2562 | อ่านแล้ว 2649 ครั้ง

ม.ฟาร์อีสเทอร์น ร่วมมือผู้ประกอบการจีน เปิดศูนย์ E-Commerce Valley แห่งแรกในอาเซียน

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ ร่วมมือกับ Gungxi Economic & Tradepolychnic และ Beijing Boado Qiancheng Tehnologu Co.,Ltd ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดศูนย์ E-Commerce Valley แห่งแรกในอาเซียน ที่มาภาพ: Chiangmai News Online

Chiangmai News Online รายงานเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2562 ว่ามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ ร่วมมือกับ Gungxi Economic &Tradepolychnic และ Beijing Boado Qiancheng Tehnologu Co.,Ltd ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดศูนย์ E-Commerce Valley : EVC แห่งแรกในอาเซียน

ในการจัดตั้งศูนย์ E-Commerce Valley ครั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาในประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ตั้งแต่ชั้นการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส)จนถึงระดับปริญญาโท โดยเน้นการเรียนการสอนแบบTraining การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์และการสร้างความเข้าใจในเรื่องของ Platform E-Commerce และการอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยที่มุ่งเน้นการสร้างหลักสูตรอบรมในท้องถิ่น และหลักสูตรที่เป็น International Program อีกทั้งเป็นศูนย์การทำวิจัย ศูนย์กลางในการจัดการศึกษาดูงานด้าน E-Commerce ของสถานศึกษา ผู้ประกอบการ ในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประเทศจีน และเป็นศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมด้าน E-Commerce competition ในระดับชาติและนานาชาติ

เวลา 08.30 น. ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ กล่าวรายงาน “มหาวิทยาลัยแห่งเส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการ(Gateway to Entrepreneruship)” คือ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ซึ่งเชื่อมโยงสอดคล้องกับแนวคิดของ Beijing Boado Qiancheng Tehnologu Co.,และ Gungxi Economic and Trade Vocational Institute ในการสนับสนุนยุทะศาสตร์ “ หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ของรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการสร้างความร่วมมือด้านพัฒนา และสร้างผู้ประกอบการธุรกิจ E-Commerce กับภาคการศึกษาในต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในท้องถิ่น

เริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย Mr.Du Yuanyng, Deputy secretary of the party committee member Mr.Duan Jian, Preident of Beijing Boado Qiancheng Tehnologu Co., กล่าวแสดงความยินดี ใน พิธีเปิดศูนย์ E-Commerce Valley นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์ E-Commerce Valley กล่าวว่า ธุรกิจ E-Commerce มีแนวโน้มและศักยภาพในการเติบโตได้มากในอนาคต เพราะพฤติกรรมการซื้อขายสินค้าออนไลน์โดยเฉพาะการซื้อขายแบบค้าปลีกได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วธุรกิจ E-Commerce จึงนับเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษกิจและสังคม เพราะนอกจากจะส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งด้วยทุกชุมชนมีช่องทางจำหน่ายสินค้าของท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าหัตถกรรม และสินค้าเกษตรไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยไร้ข้อจำกัดด้านเวลา และสถานที่ สามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็วทวีคูน และเพิ่มรายได้ครัวเรือน และรายได้ชุมชนแล้ว ทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในเวทีโลกให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทย รวมถึงผู้ประกอบการของประเทศสาธารัฐประชาชนจีน และประเทศในภูมิภาคอาเซียน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: