ขยายเพดานวงเงินกู้พิโกไฟแนนซ์ จาก 50,000 บาท เป็น 100,000 บาทต่อราย

กองบรรณาธิการ TCIJ 23 มี.ค. 2562 | อ่านแล้ว 826 ครั้ง

ขยายเพดานวงเงินกู้พิโกไฟแนนซ์ จาก 50,000 บาท เป็น 100,000 บาทต่อราย

กระทรวงการคลังปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ขยายเพดานวงเงินสินเชื่อสูงสุดที่ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จะสามารถให้สินเชื่อแก่ประชาชน จากเดิม 50,000 บาทต่อราย เป็น 100,000 บาทต่อราย ที่มาภาพประกอบ: Peter Hellberg (CC BY-SA 2.0)

กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง รายงานเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2562 ว่านายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ตรวจราชการของกระทรวงการคลัง การตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) และการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้

นอกระบบประจำกรุงเทพมหานครและประจำจังหวัด พบว่า ประชาชนจำนวนมากยังคงมีความต้องการขอสินเชื่อ มากกว่า 50,000 บาท เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินจำเป็น หรือใช้เป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ หรือใช้ชำระหนี้นอกระบบ ให้ครบถ้วน ดังนั้น การกำหนดวงเงินสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ไว้เพียง 50,000 บาท อาจเป็นข้อจำกัดให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ตามความจำเป็นของตนแม้จะมีศักยภาพในการชำระหนี้คืนก็ตาม ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดแนวทางในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ เพื่อให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความต้องการทางการเงินของประชาชนผู้ใช้บริการ โดยได้นำเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางการปรับปรุงดังกล่าว ในคราวประชุมเมื่อวันอังคารที่ 19 มี.ค. 2562 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่จะปรับปรุง ดังนี้

1. วงเงินสินเชื่อ

ขยายเพดานวงเงินสินเชื่อสูงสุดที่ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จะสามารถให้สินเชื่อแก่ประชาชน จากเดิม 50,000 บาทต่อราย เป็น 100,000 บาทต่อราย

2. ทุนจดทะเบียน

2.1 ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ที่ประสงค์จะให้สินเชื่อแก่ประชาชนไม่เกิน 50,000 บาท ต่อราย ต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วหรือเงินลงหุ้นไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท

2.2 ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ที่ประสงค์จะให้สินเชื่อแก่ประชาชนไม่เกิน 100,000 บาท ต่อราย ต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วหรือเงินลงหุ้นไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์อยู่เดิม หากประสงค์จะให้สินเชื่อ ในวงเงินเกินกว่า 50,000 บาทต่อราย ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วหรือเงินลงหุ้นเป็นไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท เพื่อสะท้อนถึงความมั่นคงในการประกอบธุรกิจที่มีการให้สินเชื่อต่อรายในวงเงินที่สูงขึ้น

3. อัตราดอกเบี้ย รวมค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม

3.1 วงเงินสินเชื่อ 50,000 บาทแรก อาจเรียกเก็บได้ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี (Effective Rate)

3.2 วงเงินสินเชื่อส่วนที่เกินกว่า 50,000 บาท อาจเรียกเก็บได้ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี (Effective Rate)

ทั้งนี้ จากฐานข้อมูลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 กระทรวงการคลังประเมินว่า การขยายวงเงินสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ในครั้งนี้จะครอบคลุมการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีหนี้นอกระบบ
ได้เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 79 เป็นร้อยละ 92

อนึ่ง กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงประกาศกระทรวงการคลังและประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามหลักการข้างต้น ซึ่งจะให้มีผลใช้บังคับโดยเร็วต่อไป และเมื่อประกาศต่าง ๆ มีผลใช้บังคับแล้ว ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์รายเดิม หรือผู้ที่อยู่ระหว่างยื่นคำขออนุญาต และมีความประสงค์จะปรับวงเงินให้สินเชื่อสูงสุดเป็นจำนวน 100,000 บาท สามารถแจ้งความประสงค์ขอปรับเพิ่มทุนจดทะเบียนได้โดยไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุด

 

 

 

 

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ