ป.ป.ส.เปิดเผยคุณสมบัติของผู้ผลิต นำเข้า และส่งออก 'กัญชา'

กองบรรณาธิการ TCIJ 22 ก.พ. 2562 | อ่านแล้ว 6229 ครั้ง

ป.ป.ส.เปิดเผยคุณสมบัติของผู้ผลิต นำเข้า และส่งออก 'กัญชา'

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ระบุว่ากัญชายังคงเป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย ซึ่งได้ผ่อนปรนให้สามารถใช้เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยได้เท่านั้น ผู้ที่จะสามารถขออนุญาตผลิต นำเข้าและส่งออกกัญชาได้ ต้องมีคุณสมบัติ (1) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย (2) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (3) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (4) เกษตรที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย และดำเนินการภายใต้ความร่วมมือและกำกับดูแลของผู้ขออนุญาตที่เป็นหน่วยงานรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (5) ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ (6) ผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศที่มีความจำเป็นต้องนำติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อใช้รักษาโรคเฉพาะตัว (7) ผู้ขออนุญาตอื่นๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2562 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ จส.100 รายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ระบุว่ากัญชายังคงเป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย ซึ่งได้ผ่อนปรนให้สามารถใช้เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยได้เท่านั้น ผู้ที่จะสามารถขออนุญาตผลิต นำเข้าและส่งออกกัญชาได้ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย หรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือให้บริการทางเกษตรกรรม เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ หรือเภสัชกรรม

(2) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เภสัชกรรม ทันตกรรม และสัตวแพทย์ หรือแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์หรือหมอพื้นบ้านตามหลักเกณฑ์ที่ รมว.สธ. กำหนด

(3) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มีการศึกษาวิจัยและจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์

(4) เกษตรที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย และดำเนินการภายใต้ความร่วมมือและกำกับดูแลของผู้ขออนุญาตที่เป็นหน่วยงานรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(5) ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ

(6) ผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศที่มีความจำเป็นต้องนำติดตัวเข้ามาใน หรือออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อใช้รักษาโรคเฉพาะตัว

(7) ผู้ขออนุญาตอื่นๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ทั้งนี้ผู้ขออนุญาตต้องยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และต้องเสนอคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน จึงจะเสนอเลขาธิการ อย. เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตต่อไป จึงจะสามารถดำเนินการผลิต นำเข้า หรือส่งออก ได้

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ