ปีงบ 2563 คณะกรรมการสิทธิฯ ของบ 323.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 107.69 ล้านบาท

กองบรรณาธิการ TCIJ 21 ส.ค. 2562 | อ่านแล้ว 3754 ครั้ง

ปีงบ 2563 คณะกรรมการสิทธิฯ ของบ 323.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 107.69 ล้านบาท

พบงบประมาณรายจ่ายปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เสนองบประมาณ 323.39 ล้านบาท จากเดิมปี 2562 ได้ 215.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 107.69 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นเกือบ 50% เป็นค่าใช้จ่ายบุคคลากร 177.6292 ล้านบาท การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 98.6951 ล้านบาท การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 46.4976 ล้านบาท สร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 0.5730 ล้านบาท

21 ส.ค. 2562 จาก เอกสารแบบสรุปคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2562 พบว่าสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ของบประมาณในปีงบประมาณ 2563 ทั้งสิ้น 323.3949 ล้านบาท จากงบประมาณปี 2562 ที่เคยได้ 215.7042 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 107.6907 ล้านบาท สัดส่วนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 49.9252

โดยเป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าของผลิต เอกสารฯ ระบุว่า ในแผนงบประมาณประจำปี 2563 นั้น ในด้านผลผลิต/โครงการ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 177.6292 ล้านบาท, ในด้านผลผลิต/โครงการ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 98.6951 ล้านบาท, ในด้านผลผลิต/โครงการ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 46.4976 ล้านบาท, ในด้านผลผลิต/โครงการ สร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 0.5730 ล้านบาท

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: