ให้ครูอาชีวะ 10 สาขา ฝึกงานช่วงปิดเทอม หวังนำประสบการณ์มาพัฒนาการสอน

กองบรรณาธิการ TCIJ 18 เม.ย. 2562 | อ่านแล้ว 952 ครั้ง

ให้ครูอาชีวะ 10 สาขา ฝึกงานช่วงปิดเทอม หวังนำประสบการณ์มาพัฒนาการสอน

อนุมัติรับรองหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ให้ครูอาชีวะ 10 สาขา คือ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ศิลปกรรม คหกรรม เกษตรกรรม ประมง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมสิ่งทอ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝึกงานช่วงปิดเทอมวันละ 7 ชั่วโมง จำนวน 10 วันทำการขึ้นไป และจะต้องมีการฝึกอบรมอีก 1 วัน จำนวน 5 ชั่วโมง เพื่อนำความรู้ไปใช้จัดทำแผนการเรียนการสอน ที่มาภาพประกอบ: fhotels (CC BY 2.0)

เว็บไซต์บ้านเมือง รายงานเมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2562 ว่า ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่าคณะกรรมการดำเนินงานของสถาบันคุรุพัฒนาได้มีมติอนุมัติรับรองหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อให้ครูอาชีวศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และการประกอบธุรกิจของสถานประกอบการโดยตรง สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ มาจัดทำแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้ ตลอดจนมีการสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ ในการทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรของสถานประกอบการ เพื่อเชื่อมโยงกับการประกอบอาชีพ ส่งผลให้เกิดประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอนและผู้เรียน

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของครูอาชีวศึกษา จะทำการฝึกใน 10 ประเภทสาขา คือ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ศิลปกรรม คหกรรม เกษตรกรรม ประมง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมสิ่งทอ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และทักษะชีวิต โดยทำการฝึกวันละ 7 ชั่วโมง จำนวน 10 วันทำการขึ้นไป และจะต้องมีการฝึกอบรมอีก 1 วัน จำนวน 5 ชั่วโมง เพื่อนำความรู้ไปใช้จัดทำแผนการเรียนการสอน ซึ่งจะให้ไปฝึกที่สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ส่วนสถานประกอบการที่จะรับครูเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต้องมีระยะเวลาการดำเนินกิจการมาไม่น้อยกว่า 5 ปี มีมาตรฐาน ผ่านการลงนามความร่วมมือกับสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) แล้ว ซึ่งในช่วงปิดภาคเรียนนี้มีครูอาชีวศึกษาจำนวน 300 คน สมัครเข้าฝึกประสบการณ์ โดยสามารถนำชั่วโมงการฝึกมานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว 21 ได้

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันคุรุพัฒนา ยังได้มีมติรับรองหลักสูตรที่เสนอโดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 108 หลักสูตร โดยแบ่งเป็น หลักสูตรระดับสูง 2 หลักสูตร ระดับกลาง 65 หลักสูตร ระดับพื้นฐาน 41 หลักสูตร ครอบคลุมทุกประเภทวิชา เพื่อใช้เป็นหลักสูตรในการฝึกอบรมครูอาชีวศึกษาเพื่อนับเป็นชั่วโมงพัฒนาวิทยฐานะได้ ทั้งนี้มีหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติอยู่แล้ว 84 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 192 หลักสูตร ซึ่งจะเปิดให้ครูอาชีวศึกษาได้เข้าอบรมในปีงบประมาณ 2562 นี้ ไม่ต่ำกว่า 8,000 คน และต่อไปจะพัฒนาหลักสูตรประเภทอื่น ๆ เพิ่มเติมอีก เช่น หลักสูตรออนไลน์ในสาขาวิชาต่างๆ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: