'สกว.' แจงเตรียมเปลี่ยนเป็น 'สกสว.' มีบทบาทจัดสรรงบประมาณให้ 'วช.' พิจารณาให้ทุนวิจัยอีกที

กองบรรณาธิการ TCIJ 16 เม.ย. 2562 | อ่านแล้ว 8240 ครั้ง

'สกว.' แจงเตรียมเปลี่ยนเป็น 'สกสว.' มีบทบาทจัดสรรงบประมาณให้ 'วช.' พิจารณาให้ทุนวิจัยอีกที

ผู้อำนวยการคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (กสว.) ชี้แจงประชาคมวิจัย และหน่วยงานภาคีเครือข่ายของ สกว. ระบุใน ร่าง พ.ร.บ.สภานโยบายการอุดมศึกษา สกว. จะเปลี่ยนบทบาทเป็น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีหน้าที่ 'การจัดสรรงบประมาณ' (Budget Allocation) ให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทำหน้าที่ 'ให้ทุนวิจัย' (Funding Agency)

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2562 เว็บไซต์ trf.or.th ได้เผยแพร่ 'จดหมาย สกว. ถึงประชาคมวิจัยและภาคีเครือข่าย (ฉบับที่ 3)' โดยศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระบุว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ มีข้อมูลข่าวสารหลากหลายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งส่งผลให้สมาชิกประชาคมวิจัยและหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกันและนำมาซึ่งคำถามมากมาย ดังนั้นจดหมายฉบับที่ 3 นี้ สกว.ใคร่ขอชี้แจงทำความเข้าใจแก่สมาชิกประชาคมวิจัยและหน่วยงานภาคีเครือข่ายของ สกว. ถึงสาระสำคัญเกี่ยวกับบทบาทใน “การจัดสรรงบประมาณ” และบทบาทใน “การให้ทุน” ซึ่งมีความหมายและบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน ดังนี้

โดยมาตรา 41 (2) ในร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดให้ คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (กสว.) มีหน้าที่และอำนาจเสนอแนะกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศต่อสภานโยบายฯ รวมทั้งเสนอระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามกรอบวงเงินดังกล่าวให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน นอกจากนี้ มาตรา 41 (7) ระบุหน้าที่ของ กสว.ในการพิจารณาคำของบประมาณและจัดสรรงบประมาณจากกองทุนให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม

ขณะที่ สกว. ซึ่งกำลังจะเปลี่ยนบทบาทเป็น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ สกสว. นั้น ตาม พรบ.สภานโยบายฯ มาตรา 44 ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ด้านการจัดสรรงบประมาณที่สำคัญ 4 อนุมาตรา คือ มาตรา 44 (4) กำหนดให้ สกสว. มีหน้าที่และอำนาจจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศเสนอต่อ กสว. มาตรา 44 (5) กำหนดให้ สกสว.มีหน้าที่ในการจัดทำคำของบประมาณของกองทุนเพื่อเสนอต่อ กสว. มาตรา 44 (6) กำหนดให้ สกสว.มีหน้าที่ในการจัดทำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม และมาตรา 44 (7) กำหนดให้ สกสว. มีหน้าที่ในการกลั่นกรองคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม

จากหน้าที่และอำนาจของ สกสว. ข้างต้น กล่าวได้ว่า สกสว. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ “การจัดสรรงบประมาณ” หรือ “Budget Allocation”

ขณะที่ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา มาตรา 13 ระบุไว้ว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม กล่าวได้ว่า วช. เป็นหน่วยงานด้าน “ให้ทุนวิจัย” หรือที่เรียกว่า “Funding Agency” ดังนั้น วช. จึงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะได้รับเงินงบประมาณที่จากกองทุนส่งเสริมฯ ที่ กสว. จัดสรรให้ และ วช. จะทำหน้าที่นำเงินงบประมาณนั้นไปสนับสนุนเป็นทุนวิจัยไปยังนักวิจัยรายบุคคลหรือรายโครงการ

สกว. จึงขอชี้แจงทำความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของ สกสว. ดังกล่าวข้างต้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาคมวิจัย ตลอดจนภาคีเครือข่ายของ สกว. จะเข้าใจและชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของ สกสว. ที่ยังคงต้องดำเนินความร่วมมือกับประชาคมวิจัยทุกหน่วยงานต่อไป

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ